forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Twitter Operasyonu...

emreuslu-twitterTaraf yazar? Emre Uslu'nun twitter üzerinden Hüseyin Gülerce'ye sald?rmas? ve sonras?nda att??? mesaj? operasyon olarak de?erlendirmek gerekiyor...

Zaman Gazetesi yazar? Hüseyin Gülerce'nin, twitter'da yazd??? mesajda savc?n?n yapmak istedi?i 2. Operasyon ile adliye d???nda bildiri da??tmas?n? ele?tirmesi ve olay? 'Militanl?k' olarak tan?mlamas? bir gerçe?i bir kez daha aç??a ç?kard?. 

Dershane tart??mas? ve sonras?ndaki 17 Aral?k operasyonunda en provokatif yaz?lar yine Emre Uslu'nun kaleminden ç?kt?. Hem Taraf'taki kö?esinde hem de Twitter'daki mesajlar?nda olaylar?n üzerine benzinle gitti, önceden planland??? belli olan mesajlar? pe?i s?ra gönderdi. 

HÜSEY?N GÜLERCE NE YAZDI?

Gülerce bugün twitter hesab?nda, dün ?stanbul adliyesinde ya?anan bildiri olay?na tepki koyarak, ''Ba?bakan gidecekse ya Ak Parti kongresinde delegenin iradesiyle ya da sand?kta seçmen iradesiyle gider'' ifadelerini kulland?. Ayr?ca  "Savc?lar ellerine ka??tla inip bildiri okuyorsa bu davran?? militanl?kt?r." diye yazd?... 

EMRE USLU ?? BA?INDA... 

Taraf yazar? Emre Uslu, Gülerce'nin yazd?klar?n? be?enmeyecince twitterda hakarete varan ifadelerin yer ald??? mesajlar att?. Uslu, "Hüseyin Gülerce hocas?n? satm??" diye yazd?. 

"AKP'nin Cemaat medyas?ndan önemli ki?ilerle temasta oldu?unu, yüksek maa?lar önerdi?ini söylemi?tim de?il mi. Hüseyin Gülerce hocas?n? satm??. Benim için hiç sürpriz olmad?."

 

Y?NE PROVOKASYON PE??NDE... 

 

Yolsuzluk operasyonlar?n? önceden bilmekle suçlanan Emre Uslu, Twitter’da yazd??? ba?ka bir mesajla 17 Aral?k operasyonunun arka plan?nda Darshane tart??mas?n?n oldu?unu iddia etti. 

 

 

 

 

 

Uslu'nun bu mesaj? da provokasyon kokuyor. Zira böyle bir ifadeyi aç?kça yazarak 17 Aral?k operasyonunun sorumlusunun 'Cemaat' oldu?unu, di?er tarafa kendi akl?nca ihbar etmi? oluyor. 

Kar?? taraf da Emre Uslu'nun bu yazd???ndan hareketle, 'Evet Yakalad?k' diyor. 

Hay?r durum hiç de göründü?ü gibi de?il...

Arkada? iki tarafa da aç?kça provokasyon yap?yor... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri