Yazdır

Aktif .

 D?LEK YARA? /

DTP’nin kapat?lmas?n? Kürtlerin siyasetten at?lmas? olarak de?erlendiren yazarlar? biraz daha makul ve mant?kl? olmaya davet etmemiz gerekiyor.

 


Çünkü bu üslup ne ne Türkler'e ne de Kürtler'e bir yarar sa?l?yor...

Parti kapat?lmas?n? k?yas?ya ele?tirirsiniz, sistemi sorgulars?n?z, hükümeti yerden yere vurursunuz vs. vs…

Ama tutup da duygusal Kürtçülük yapamazs?n?z. Yapmamal?s?n?z.  

Unutmay?n ki duygusal Kürtçülü?ün kar??s?nda da duygusal Türkçülük vard?r.

‘’Bu kararla Kürtler’e da?a ç?kmaktan ba?ka seçenek b?rakmad?n?z,’’ demek, Emine Ayna a?z?yla konu?mak?tr. Kar?? taraftaki yazara da ''Bu yapt?klar?n?zla Türkler'e soka?a ç?kmaktan ba?ka seçenek b?rakmad?n?z,'' deme hakk?n? verir...

Duygusal ve tek yanl? yaz?lar yazmak çok kolay biliyorum. Ama bu kolayc?l??a dü?memek laz?m. Birkaç güzel, etkileyici ve keskin cümle u?runa insanlar?n duygular?n? galeyana getirmenin hiç anlam? yok.

Hele hele demokrat ve bar??tan yana oldu?unu iddia eden yazarlar, duygular?na kap?larak, “ ’Ya benim dedi?imi kabul eder Türk olursun ya da da?larda ölürsün,’ diyorsunuz,” gibi ajitatif cümleler kurarlarsa bu ülkeye huzur gelmesini daha çok bekleriz.
dilekyaras@gmail.com

Bu e-Posta adresi istek d??? postalardan korunmaktad?r, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinle?tirilmelidir <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //-->
NOT: Bu yaz? gazeteciler.com'dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri