Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Dilek Yara?

 D?LEK YARA? /

Söze Selendi’deki olaylar? etnik temelden gören ve göstermeye çal??an yay?n organlar?n? k?nayarak ba?layal?m.  Çünkü:  Bu yakla??m, en hafif deyimiyle k??k?rt?c?l?kt?r.

?imdi gelelim as?l meseleye:  

5 ya??ndaki küçük bir çocuk... ad? Bedrettin, ?stanbul sokaklar?nda dilenirken mendilci çocuklar taraf?ndan öldüresiye dövülüyor...   

Bedrettin kanlar içinde… Bedrettin’in bo?az? çama??r ipiyle ba?lanm??…

Failler Bedrettin ile ‘’ayn?’’ sosyal statüye sahip. Ondan sadece birkaç ya? büyük çocuklar...   

Olay yeterince vahim…  

Gazeteci arkada?lar?m?z da olanca ‘’ara?t?rmac? gazetecilik’’ refleksleriyle bu vahim ve vah?i durumun üzerine gidiyorlar. Olay?n arka plan?n? ara?t?r?yorlar ve insan?n kan?n? donduracak ayr?nt?lara ula??yorlar.   

Bu olay vesilesiyle toplumun kanayan yaras? ‘’dilenci çocuklar’’ gerçe?iyle yüzyüze geliveriyoruz aniden ve fakat yeniden .   

Esasen, ne devlet ne de sokaktaki vatanda? habersiz bu gerçekten.   

Her zaman gözümüzün  önünde olan ama pek de fazla umursamad???m?z ‘’ah vah’’ ile ‘’tüh tüh’’ ile geçi?tirdi?imiz, bize dokunana kadar yok sayd???m?z ‘’a??r’’ bir gerçeklik bu.   

(Y?llard?r bu sorunla mücadele eden Çocuk Esirgeme Kurumu, Umut Çocuklar? Vakf? gibi kurulu?lar?  sayg?yla anmal?y?z bu arada.)

Ve yine bu olay sayesinde, Adana’n?n Kozanl? ilçesine ba?l? bir köyün ‘’dilenci köyü’’ diye an?ld??? ve o köyün ahalisinin dilencilikten servet sahibi oldu?u bilgisine ula??yoruz.  

Hangi kanal? açarsak açal?m, Kozan’daki ‘’dilenci köyü’’nün ve ?stanbul’da zab?talar taraf?ndan derdest edilen dilencilerin haberlerini görüyoruz.   

Olay ?udur ki:  

Küçük Bedrettin ölümün k?y?s?na gelmeseydi ne y?llard?r var olan Kozanl?’daki ‘’dilenci köy’’ gerçe?inden haberimiz olacakt?, ne de ?stanbul sokaklar?nda ya?ayan dilencilerin zab?ta taraf?ndan yakalanmas?n? izleyecektik!?... Dilencilikten han hamam sahibi olan Çingeneleri de hat?rlamayacakt?k...

Peki, ‘’durum’’ hakikaten de bundan m? ibarettir?...  

Bu tabloda sizi rahats?z eden bir ?eyler yok mu hiç?!...  

Selendi’de ya?anan olaylar? dü?ünün önce…

Ard?ndan, Türkiye’den etnik ve ?rkç? manzaralar sunan medyay?  dü?ünün.

Sonra da bu olaylar?!.....

Bu kadar büyük bir ‘’rastlant?’’ olabilir mi?!....   

Olursa e?er…  

Bu nas?l bir ‘’tevafuk’’tur?!...

Ve nas?l bir ‘’Türk’ün ate?le imtihan?’’d?r?!...

…  

Dilenci çocuklar?n birbirini dövmeleri, ac?mas?z ‘’sokak’’ psikolojisi içinde küçük ve zay?f olana merhamet etmeyi unutmu? olmalar?  hayat?n ac? ve s?radan bir gerçekli?i olabilir.   

Lakin, olay tamamen bir rastlant?dan da ibaret olsa medyan?n ‘’dilenci’’ meselesinin üzerine bu kadar abart?l? bir ?ekilde gitmesi tesadüften öte bir ?ey gibi geliyor bana.   

En iyimser ihtimalle, arkada?lar?m?z habercilik ?ehvetine tutuldular ve Selendi’de ya?ananlar?  unutarak ‘’ara?t?rmac? gazetecilik’’ yapt?klar?n? sanarak ‘’sorumsuz ve duyars?z gazetecilik’’ yapt?lar.  

Do?rusunu isterseniz, toplumun nabz?n? tutmas? gereken gazetecilerin nas?l olup da bu kadar ‘’kör’’ olabilece?ini anlamakta zorlan?yorum.   

Arkada?lar!

Tehlikenin fark?nda de?il misiniz?

Türkiye korkunç  bir provokasyondan daha yeni ç?kt?.

Roman vatanda?lar?m?z Selendi’de ölümden döndüler.

Bu olayla ilgili tart??malar?n ate?i henüz sönmedi…

Siz nas?l olur da böyle gergin bir ortamda yang?na körükle gider ve dilenciler üzerine sürek av? ba?lat?rs?n?z.   

(Ayn?  soruyu zab?ta ekiplerine de sormak laz?m.)

S?radan vatanda??n alg? dünyas?nda, ‘’dilenci’’ denince akla ilk gelen ‘’Romanlar’’d?r!  

Bilmez misiniz?....  

Kozan’daki dilencilikle zengin olan insanlar?n haberi, halk?n bilinçalt?nda Selendi’den kaç?rt?lan Romanlar?n suçlu oldu?u alg?s?na yol açacakt?r!   

Dü?ünmez misiniz?...   

Yang?na körükle gidiyorsunuz. Bu haberler dolay?s?yla kendi halindeki masum Romanlar?n her birinin mal ve can güvenli?inin tehlikeye girmesine; topluca ya?ad?klar? bölgelerde (yerle?ik ahali taraf?ndan) taciz edilmelerine; mallar?n?n mülklerinin rantç?lar taraf?ndan talan edilmesine zemin haz?rl?yorsunuz.   

Görmez misiniz?...  

Bedrettin olay?  tabii ki ara?t?r?lmal?; kamuoyu sorunun kayna?? ile ilgili olarak bilgilendirilmeli elbette. Ama bu ?ekilde de?il.     

Bu yap?lan habercili?e de?il bir… bir sürek av?na benziyor ne yaz?k ki….  

…  

Fark?ndaysan?z herhangi bir yay?n organ?n?n ismini vermedim. Çünkü, merkezinden kenar?na, dinlisinden dinsizine -neredeyse- bütün kanallar?n elbirli?iyle i?ledi?i bir günah bu.

?nsana, ‘’Buldunuz gariban Çingeneyi, Allah yaratt? demeden vuruyorsunuz,’’ dedirten cinsinden bir günah hem de…


***   

Tüm medya mensuplar?, bu sese kulak verin!


‘’Çingeneyiz’’ sitesinin editörü Ali Mezarc?o?lu ''sizlere'' sesleniyor. Dinleyin onu:  

‘’…Birinci olarak bizler, kom?ular?na, 35 y?ld?r birlikte ya?ad?klar? bu insanlara, çoluk çocuk demeden k?ymaya kalkanlar?n hiçbir biçimde Selendi halk?n? temsil etti?ine inanm?yoruz. Hele hele bu zihniyetteki insanlar?n Türkiye genelinde yurtta?lar?n aras?nda ço?unlu?u te?kil etti?ine kimse bizi inand?ramaz…..Velhas?l kelam kimse bu olaydan hareketle bu ülkenin yurtta?lar?na ?rkç? damgas? vurmaya kalkmas?n. Halk?m?z?n ço?unlu?u ?rkç?l??a, ayr?mc?l??a ve ayr?l?kç?l??a kar??d?r…

…Ba?ka yerlerdeki kötü örneklere özenip Türkiye'ye ?rkç? terör ithal etmeye çal??anlar halk?m?z?n dini, milli ve kültürel de?erlerini kullanarak kendilerini kamufle edebildiklerini zannediyorlar. Oysaki bu millet ?rkç?lar?n yüzündeki maskeyi dü?ürmü?tür. Alt?ndan da Hitler'in habis surat? ç?km??t?r. Hadi bakal?m! Ba?ka kap?ya. ?thal mal? ?rkç?l?kla ne Türkiye'nin dindarlar?n? ne de gerçek milliyetçilerini aldatabilirsiniz…

…Buradan herkese ça?r? yap?yoruz. Ya?anan ac? olaylar?n sorumlular?n? adaletin en a??r bir ?ekilde cezaland?raca??na inanal?m. ?nan?yoruz ki yetkililer olaya en k?sa sürede müdahale edeceklerdir. Bundan sonra yurtta?lara dü?en sab?rla, adaletin yerine gelmesini beklemek ve ?rkç?l???, ayr?mc?l??? lanetlemektir. ?thal mal? ?rkç?lar?n provakasyonuna gelmemek, hiçbir biçimde birli?imize zarar verecek hareketlerde bulunmamak laz?md?r. Adalet en k?sa zamanda olayda provoke edilen bilinçsiz kalabal?klarla gerçek sorumlular? birbirinden ay?racak; bu provokasyonun sorumlular?n? cezaland?racakt?r. Adalet er ya da geç yerine gelecektir!... ( www.cingeneyiz.org )

dilekyaras@gmail.com Bu e-Posta adresi istek d??? postalardan korunmaktad?r, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinle?tirilmelidir <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //--> Bu e-Posta adresi istek d??? postalardan korunmaktad?r, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinle?tirilmelidir <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //-->

NOT: Bu yaz? www.gazeteciler.com dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri