Yazdır

KARA SES...

Aktif .

ET?KETLER:Y?lmaz Özdil

dilek_yarasD?LEK YARA? 

Baykal’dan Bahçeli’ye tüm liderler sert ve k??k?rt?c? söylemlerini bir anl???na da olsa bir kenara koyup Ahmet Türk’e yap?lan sald?r?dan duyduklar?  üzüntüyü dile getirirlerken, en keskin ve en BDP kar??t?  milliyetçiler dahi halk? sa?duyuya davet ederken, milliyetçilik kariyeri s?f?r olan kara, kapkara bir ses, geni? kesimlere hitap eden bir gazetede, ‘’Yumru?unu ‘adaletin tokma??’ yerine koyup, Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu,’’ diyor ve sa?duyu ça?r?lar?n? akl? s?ra tiye al?yor.


Laf? hiç doland?rmadan söyleyeyim: Bu söylem, suça ve ?iddete te?viktir. Hem de alenen…

Ve bu cümleyi kurabilen bir ?ahs?n otobüslere molotof kokteyli atanlardan hiçbir fark? yoktur.

En nihayetinde herkes birilerinin duygular?na tercüman oldu?u iddias?nda. Kara ses bunu bas?n yoluyla gerçekle?tiriyor, di?erleri ise sokak ?iddeti ile. Hepsi bir ve ayn? amaca hizmet ediyorlar.

Ve hepsi karanl?k… Hepsi.

Esas?nda, sokaktaki ?iddetin uygulay?c?lar?, ayn? cürmü s?rt?n? büyük bir medya kurulu?una dayararak i?leyenlerden daha dürüstler. Çünkü onlar, hiç olmazsa polis taraf?ndan yakalanma ve terörist diye içeri t?k?lma riskini göze al?yorlar. Kara ses ise son derece bilinçli bir laf cambazl??? ile sanki do?ru bir ?ey söylüyormu? havas? yarat?yor.

Hiç kimse kusura bakmas?n ama, sokak teröristleri ile medya teröristleri aras?nda trilyonlar?  götüren nitelikli doland?r?c? ile adi h?rs?z aras?ndaki kadar bir fark var.

Üstelik, insanlar? bu tür olaylar kar??s?nda sa?duyulu ve sakin olmaya te?vik etmek yerine ?iddete yönlendirenler en az sokaktaki ve da?daki teröristler kadar tehlikeli.

Ayr?ca, çok merak ediyorum, Ahmet Türk ölseydi e?er, yine ayn? minvalde laf söyleyebilecek miydi kara ses?... Yoksa timsah gözya?lar? m? dökecekti?…

Böylesine kötücül bir zihniyete yak??ansa, ‘’Hrant Dink’in öldürülmesi de pekçok ki?inin duygular?na tercüman olmu?tur,’’ demek ve sonra da tüm habis duygulara tercüman olan di?er siyasi cinayetleri s?ralamakt?r herhalde.

dilekyaras@gmail.com

Not: Bu yaz? internethaber.com'dan al?nm??t?r.


Untranslated Strings Designer

Hiçbiri