Yazdır

Aktif .

dilek_yarasD?LEK YARA?

2010 y?l?n? u?urlarken bir kez daha gördük ki medya denen bu gayya kuyusu, girdab?na kap?lan herkesi ‘’yüksek de?erleri’’ ne olursa olsun h?zla çürüten meslek koludur. Türk medyas? de?il, linç medyas? mübarek. Hedef tahtas?n?n ortas?nda Fehmi Koru ve ?brahim Karagül vard? bu sefer.

?irazesi çabucak kayan tart??man?n fitilini 6 Aral?k günü gazeteciler.com’da yazan Cenk Aç?k ate?ledi. Yazar, ‘’Sahi Edelman Yeni ?afak’tan ne istemi?ti?’’ ba?l?kl? yaz?s?nda, Wikileaks belgelerinden yola ç?karak Fehmi Koru’nun ABD Büyükelçisi Eric Edelman ile ili?kisini sorguluyordu.

Bu yaz?n?n hemen ertesi günü ?brahim Karagül de ‘’Edelman benim de kellemi istemi?ti’’ ba?l?kl? bir yaz? yazarak Cenk Aç?k’?n yazd?klar?n? (ilgili ?ah?slar? de?ifre etmeden) do?rulad?.

Linç medyas? hemen harekete geçti ve  Karagül’ün yaz?s? ‘’kullan?larak’’ Koru’ya kar?? gittikçe ç??r?ndan ç?kan bir kampanya ba?lat?ld?. Üstelik bu öyle ustal?kl? bir kampanya idi ki bir ta?la iki ku? vuruyordu. Yaz?lmayan, söylenmeyen sözler üzerinden Fehmi Koru ‘’casus gazeteci’’ ilan ediliyor bu arada Koru’yu kollamak isteyen yazarlar?n önüne de yem olarak ?brahim Karagül at?l?yordu… Fitne amac?na ula?t?; bir zamanlar ayn? gazetede yazd??? arkada?lar? dahi televizyon programlar?nda, gazete kö?elerinde Karagül’ü yalanc?l?kla ve tek ba??na kahraman olmaya çal??makla itham ettiler.

Oysa ki Karagül, ne kellesi al?nmak isteyen ‘’tek’’ ki?i oldu?unu iddia ediyor ne de Fehmi Koru’yu ajanl?kla suçluyordu.

Günah keçisi yap?lan yaz?n?n en can al?c? k?s?mlar?n? okuyal?m ve suçlamalar?n do?ru olup olmad???n? hep birlikte görelim:

‘’Edelman'?n talimatlar?na pirim vermedi?i için, i?gal politikas?n? yerden yere vurdu?u için, kirli sava?la ilgili ?ok edici gerçekleri ortaya serdi?i için kelleleri istenen gazeteciler var… O zaman bir not da bize dü?üyor. Çünkü kellesi istenenlerin ba??nda biz vard?k.. Ben ve Yeni ?afak'tan birkaç ki?i daha...
Bir gün bunlar? yay?nlad?k. Irak'taki o me?hur i?kence ve insanl?k suçlar?yla ilgili en ciddi iddiayd? ve dünyada ilk kez yay?nlan?yordu. K?yamet koptu…
Yeni ?afak yönetimine müthi? bask?lar yap?l?yordu. Günlerce bu bask?larla mücadele ettik. Kendi gazetemizde aleyhimize yaz?lar yay?nlan?yordu. Edelman'la görü?enler solu?u gazetede al?yor, bizzat bana sert tepkiler gösteriyordu. Biz, gazeteyi iki paral?k etmi?tik, ABD ile ili?kileri bozmak gibi çok büyük bir günah i?lemi?tik. Gazete yönetimi ve sahipleri de?il yazarlar? bu bask?y? yap?yordu….’’. (?brahim Karagül / 7 Aral?k 2010- Yeni ?afak)

Yaz?n?n ba?l??? da içeri?iyle uyum içindeydi. Biraz olsun Türkçe biliyorsan?z e?er ‘’Edelman benim de kellemi istemi?ti’’ ba?l???ndaki ‘’de’’ tak?s?n?n birden çok ki?inin kellesinin istendi?i ve ?brahim Karagül’ün de onlardan biri oldu?u anlam?na geldi?ini bilirsiniz.

Bu arada,  Fehmi Koru’nun Yeni ?afak ile ili?kisi de kesilince medya dedikoducular?na iyice gün do?du... Hepsi, kulis söylentileriyle yetindi basit bir ar?iv çal??mas?yla dahi ortaya serilebilecek gerçekleri ?skalad?.

Önce, Fehmi Koru’nun 27 Aral?k tarihinde Ru?en Çak?r’?n NTV'deki Yaz? ??leri program?ndaki  Edelman’la ilgili sözlerine bir göz gezdirelim:

‘’…Ben Ankara'da gazetecilik yapan birisiyim ancak Edelman daha Türkiye'ye gelmeden yak?n takibim alt?nda olan  ABD diplomatlar?ndan biriydi. Türkiye'ye gelece?ini duyar duymaz kendisiyle ilgilenmeye ba?lad?m. Geldikten sonra da birkaç vesileyle ancak hep bir vesileyle, ya temsilci konumunda olanlarla ya da yazar konumunda olanlarla ve çok say?da olmamak üzere -Çünkü Edelman'?n özel görü?tü?ü yazarlar ve yay?n yönetmenleri vard? o dönemde  ve ben onlar aras?nda hiçbir zaman olmad?m- bir konferans veya toplant?da gördüm. Ankara temsilcilerinin kat?ld??? bir toplant?da ABD büyükelçili?ine davet edildim, olay bu kadar…’’

Bir haberin serencam?

?imdi de biraz daha geriye, Edelman’?n öfkesinin ve söz konusu tart??malar?n ç?k?? noktas? olan günlere gidelim...

22 Ekim 2003 tarihinde Yeni ?afak’ta ‘’Irak'ta tecavüz deh?eti’’ ba?l?kl? bir haber yay?nlan?yor. K?yamet de bu haberden sonra kopuyor. Aynen Cenk Aç?k’?n ve ?brahim Karagül’ün yazd?klar? gibi Yeni ?afak gazetesinin yazarlar? (Fehmi Koru dahil) bu haberin yalan oldu?unu iddia ediyorlar.

Kulis dedikodular?yla yetinmeyen ve gerçe?in pe?inde olan bir gazeteci olarak, basit ama dikkatli bir ar?iv çal??mas? ile ula??lan nesnel bir gerçeklik bu. Bilgiler ise birinci a??zdan, yani Fehmi Koru’nun kendi yaz?lar?ndan…

1 Ocak 2004 tarihinde Taha K?vanç imzal? ‘’Bir haberin serencam?’’ ba?l?kl? yaz?da ?unlar? diyor Koru:

‘’Amerikan büyükelçili?inin Hürriyet gazetesi ile elele ülke gündeminde tuttu?u bir hata yapt? Yeni ?afak. Hatay? yapan ben de?ilim, hiçbir a?amas?nda herhangi bir rolüm olmad?; ancak de?il mi ki gazetem suçlan?yor, "Ben yapmad?m, o yapt?" kolayc?l???na sapamam.
Bizim 'Kronik Medya' sayfas?n?n dünyada pek e?i-benzeri yok; (gerçekten de yokmu? e?i benzeri D.Y.) bu sebeple, daha kimseden "Bu haber tuhaf" tepkisi gelmeden, Kür?at Bumin, "Irak'ta tecavüz deh?eti" ba?l?kl? ve Amerikal? askerlerin Irakl? kad?nlar?n ?rz?na geçti?ine dair haberin, dünyada hiçbir gazete, ajans, dergi veya televizyon kanal?nda yer almad???ndan hareketle, do?ru olma ihtimalinin dü?ük oldu?unu yazd?. Ele?tirdi de. Ben de, okumad???m haberin hatal? oldu?unu Kür?at Bumin'in de?inmesiyle ö?rendim...
Ard?ndan hatay? bir de ABD Büyükelçisi Eric Edelman'?n a?z?ndan i?ittim….
Siz olsan?z ne yapard?n?z? Evet, ben de öyle yapt?m: Söylenenleri, Yeni ?afak'?n yay?n yönetmeni ile editörlerine aktard?m...’’

?imdi Karagül’ün yazd?klar?n? hat?rlaman?n tam s?ras?d?r: ‘’ Kendi gazetemizde aleyhimize yaz?lar yay?nlan?yordu… Gazete yönetimi ve sahipleri de?il yazarlar? bu bask?y? yap?yordu.’’… Dikkat edin, ‘’bir yazar?’’ diyerek sadece Fehmi Koru’yu ima etmiyor; ‘’yazarlar’’, diyor…

Koru’nun yaz?s?nda aç?kça görüldü?ü gibi Kür?at Bumin de bu yazarlar?n içinde. Hatta, Koru’yu –dayanaks?z- analizi ile ‘yanl??’ yönlendiren ?ah?s bile diyebiliriz. (Ama nedense onun ad? bile geçmiyor bu tart??malarda. Varsa yoksa Fehmi Koru, tuhaf…)

Fehmi Koru da -nas?l oluyorsa-, ne kendi gazetesindeki haberi okuyor, ne de burnunun dibindeki Karagül’ü aray?p i?in asl?n? soruyor, ama -Edelman k?zd? diye- gazetesinin yalan haber yapt???n? yaz?p özür diliyor. Bu da çok tuhaf…

Ba?ka bir tuhafl?k ise ileti?im hocas? Kür?at Bumin’in, yan? ba??ndaki mesai arkada?lar?n?, -i?in asl?n? sorup ö?renmeden-, s?rf ‘’d?? bas?nda böyle bir haber yok’’ gerekçesiyle yalan haber yapmakla suçlayabilmesi?!

(?brahim Karagül, kat?ld??? tv programlar?nda aç?k ve net bir ?ekilde, bu yazarlar?n söz konusu yalanlama haberlerini kendisine hiçbir ?ey sormadan yapt?klar?n? özellikle vurgulad?.)

Asl?nda tam da Alper Görmü?’lük bir konu bu... Hem bu tür ‘medya eti?i’ konular?nda en güvenilir isimlerden biri olmas?, hem de Yeni ?afak’?n  'Kronik Medya' kö?esinde y?llarca ( san?r?m bu haberlerin yap?ld??? tarihte de) Kür?at Bumin’le kalem arkada?l??? yapmas? nedeniyle….

Her neyse geçelim… Ve Fehmi Koru’nun konuyla ilgili itiraf gibi aç?klamalar?na dönelim…

Edelman’?n evindeki gazeteciler

Devran dönüyor ve Yeni ?afak’?n haberinin do?rulu?u d?? bas?n taraf?ndan da kan?tlan?yor. Bunun üzerine 10 May?s 2004’te ‘’Bu yaz? burada bitmedi’’ ba?l?kl? yaz?s?nda hatas?n? kabul ederek ?unlar? söylüyor Koru:

‘’…Bu y?l?n ilk Kulis yaz?s? ‘Bir haberin serencam?’ ba?l???n? ta??yor ve Büyükelçi Edelman’?n hiddetini azaltmay? amaçl?yordu. Bilmem hat?rlad?n?z m?? Geçti?imiz y?l ekim ay?nda Yeni ?afak’ta “Irak’ta tecavüz deh?eti” ba?l???yla ç?kan bir haber Amerikal?lar? rahats?z etmi? ve bunu iletmek için diplomatik olmayan bir yola ba?vurmu?lard? … bir grup gazeteci önünde Yeni ?afak’?n haberinden duyulan rahats?zl?k diplomatik olmayan bir dille ifade edilmi?ti.
Önceki ak?am, soru?turma komisyonu önünde terleyen Amerikan savunma bakan? Donald Rumsfeld’in, ‘Çirkin yüzlerce foto?raf var, kendinizi daha kötü görüntülere haz?rlay?n’ dedi?ini i?itti?imde yaln?z kendi yüzümün k?zard???n? hissetmedim, Eric Edelman’?n yüzünün de mosmor oldu?unu dü?ündüm… Ertesi gün, baz? kanal ve gazeteler, Rumsfeld’in and??? foto?raflarda, küçük çocuklar ve kad?nlarla ilgili görüntülerin oldu?unu yazd?lar…
Yani, Yeni ?afak’ta yer alan haberde konu edilen ve ?iddetle yalanlanan olaylar, foto?raflar?n aç??a vurdu?u gibi, asl?nda do?ruymu?… Bizim haberin ‘kayna??’ yanl?? olsa da ‘içeri?i’ yalan de?ilmi? … Yalanlayan aç?s?ndan ne kadar rahats?z edici bir durum…
Haberi yalanlamak için seçilen yolun çetrefilli?i dikkat çekiciydi… Düzeltme talebiyle gazeteye ula??lsa, ba?kalar?na yapt???m?z gibi, ABD Büyükelçili?i’nin aç?klamas?na da sayfalar?m?zda yer verirdik… Hay?r, kestirme yol yerine, ABD büyükelçisi, benim de aralar?nda bulundu?um bir grup gazeteciyi evine ça??r?p ?ikâyetini hepsinin önünde dile getirmeyi tercih etti. Hürriyet de ayn? amaçla tam iki kez kullan?ld?…
…Do?ru olmad??? art?k anla??lan yalanlamay? sütunuma ta??m??t?m; ?imdi de bu Kulis’le bana dü?eni yerine getiriyorum. ABD Büyükelçili?i ve Hürriyet gazetesine de görevler dü?üyor. Büyükelçi Edelman, gazetecileri dâvet edebilir sözgelimi; söyleyecekleri ilgiyle dinlenecektir…’’

Koru ve Komplocu Amerikal?lar

Fehmi Koru’nun 14 Ocak 2005 deki ‘'Komplocu Amerikal?lar'’ ba?l?kl? yaz?s?ndan ise  Edelman taraf?ndan kullan?lmay? içine sindiremedi?ini anl?yoruz… Okuyal?m biraz daha:

‘’…Büyükelçi Edelman’a bana borcunu hat?rlatmak isterim. Irak i?galinin ba?lar?nda, Yeni ?afak’ta, “Kötü i?ler oluyor, Amerikan askerleri i?kenceler yap?yor, ?rza geçiyorlar” türü bir haber ç?km??t?. Bu habere ne kadar k?zd???n? kendi a?z?ndan dinlemi?tim; sahip ç?kamad???m?z o haberden dolay? duydu?um üzüntüyü buraya da yazm??t?m... Sonra, ‘Ebu Gureyb skandal?’ patlad? ve tam da Yeni ?afak’ta o haberin ç?kt??? günlerde, cezaevinin i?kencehaneye döndürüldü?ünü ve akla-hayale gelmeyecek cinsel fantezilerin mahpuslar üzerinde denendi?ini ö?reniverdik... O zaman, ‘skandal’ sonras?nda, Büyükelçi Edelman’?n bana bir aç?klama borçland??? hissine kap?ld?m. Ne çare, bugüne kadar, o borcu ödemedi ABD’nin Ankara Büyükelçisi...’’

Gördü?ünüz gibi, bir olay?n iç yüzünü ö?renmek istiyorsan?z ‘’kulis’’ dedikodular? her zaman en sa?l?kl? yöntem olmayabiliyor. ?u internet ça??nda küçük -ama dikkatli- bir ara?t?rma bile pek çok sorunuza cevap verebilir ve masum insanlar? zan alt?nda b?rakmaktan korur sizi…

Yazarl?k hâlleri

Bütün bunlar? okuduktan sonra, çok do?al olarak, Koru ile Karagül’ün ili?kisinin arka plan?n?, hatta onca olan bitenden sonra ayn? gazetede yazman?n ne menem bir ?ey oldu?unu merak edebilirsiniz…

Belki ?a??racaks?n?z ama böyle bir sorunun cevab? için bile medya dedikoducular?ndan  meded umman?za gerek yok. Biraz dikkatli bir göze ve az?c?k da sabra sahipseniz bu konuyla ilgili de bir yaz? bulursunuz ar?ivlerde.

??te size Karagül’ün 28 ?ubat 2008 tarihinde yazd??? ‘’Fehmi Koru ve bir ?ehidin not defteri’’ yaz?s?ndan bir bölüm:

‘’Bir gazeteci için, günlük yaz? yazanlar için, hele benim gibi karma??k ili?kiler a?? içinde ba? döndürücü serüvenleri seven biri için, ortam?n alabildi?ine gergin ve tart???lacak onca ?eyin oldu?u bir günde, bütün bunlardan uzakla?aca??m.
Sebebini de söyleyeyim hemen: Fehmi Bey'in (Koru) bunalt?c? sorgulamalar?ndan hiç de?ilse bir günlü?üne kurtulmak... "Acaba bugün ne diyecek" stresinden biraz uzakla?abilmek...
Noktas?na, virgülüne kadar hem de birkaç kez okudu?u (kendisi öyle söyledi) yaz?lar?mdaki en küçük çeli?kileri zihnine not etti?i yetmiyormu? gibi, her gün kap?ma dayan?p ne?eli bir selamla?madan sonra bütün bunlar? s?ralamas?n?n nas?l bir gerilim oldu?unu bilemezsiniz. Ard?ndan odas?na geçip, Ali Bayramo?lu ile beraber adeta bir mahkeme heyeti olu?turmalar?n?n, beni soru ya?muruna tutmalar?n?n nas?l bir hal oldu?unu ise hiç bilemezsiniz…’’

O sanc?l? günlerde, Karagül’ün yan?nda d?? haberler servisi editörlü?ü yapan Turan K??lakç? da Timeturk sitesindeki yaz?s?nda bütün bu anlat?lanlar?n do?ru oldu?una dair ?ahitlik ediyor:

‘’…Yeni ?afak’ta bir de?il, birkaç yazar Karagül’e psikolojik bask? uyguluyordu. Yaz?lar?yla göndermelerde bulunarak onu ele?tirenler oldu. Hatta bunlardan baz?lar? Karagül’e selam bile vermiyordu. Bu iç bask? ve tazyik yetmiyormu? gibi baz? medya organlar? da eski ABD Büyükelçisi ve Neo-conlar?n öncülerinden Eric Edelman’dan kapt?klar? fiskoslar? “Cinnah F?s?lt?lar?” ad? alt?nda s?zd?rarak sözüm ona “Hey ABD’yi ele?tirme cüreti gösteren adam bak takiptesin” mesaj? vermeye çal???yorlard?….’’

…

Durum budur, Sevgili DKM okurlar?…

Yani, ekranlardan izledi?iniz, gazetelerden okudu?unuz ‘’o ne dedi, bu ne dedi’’ gibi dedikodudan öteye geçmeyen, gazetecili?in de?il ?ah?slar?n, üstelik de somut verilere dayanmadan yarg?lan?p infaz edildi?i çarp?k tart??malar?n asl? budur i?te ….

Sorular, sorunlar, çeli?kiler…

  • 1- Görünen odur ki Fehmi Koru için casusluk yak??t?rmalar? çok çirkin bir iftiradan ibaret. Casusluk yapan bir insan ili?kilerini bu kadar aç?k bir ?ekilde kö?esinde yazmaz herhalde de?il mi… Amerikal?lar için kulis yap?yor, demek de biraz haks?zl?k gibi geliyor bana. Amma, -kendi yazd?klar?ndan yola ç?karak- yabanc? diplomatlar?n sözlerini biraz fazla ciddiye ald???n?, gereksiz tela?a kap?larak kendi gazetesine ve meslekta?lar?na haks?zl?k etti?ini rahatl?kla söyleyebiliriz ki kendisi de bu konuda çok güzel bir özele?tiri yapm?? zaten…

2- Bu olayda as?l tart???lmas? gereken nokta, yerli veya yabanc? diplomatlar?n kar??s?nda el pençe divan duran bir gazeteci ezikli?idir ki bu durumun sadece Fehmi Koru ile s?n?rl? olmad???n?, medyam?z?n neredeyse tamam?n?n bu dertten muzdarip oldu?unu hepimiz biliyoruz… Kim bilir belki de uzun y?llar yurtd???nda gazetecilik yapt???m için ben biraz fazla abart?yor ve yad?rg?yorumdur bu durumu. Ama elimde de?il, ?sveç gazetelerinde (en gerekli, en hakl? olduklar? durumlarda dahi) okuyucu sayfas?ndan bile aç?klama yay?nlatmakta zorlanan T.C Büyükelçilerinin s?k?nt?s?n? çok iyi bildi?im için, bizim gazetecilerimizin Türkiye’deki yabanc? diplomatlara gösterdi?i bu a??r? ilgi, önem ve de?er verme hâli çok ac?kl?  geliyor bana.

3- Kür?at Bumin gibi ileti?im fakültelerinde ders veren bir hocan?n, kendi gazetesinin haberine -dünyada hiçbir gazete, ajans, dergi veya televizyon kanal?nda yer almad??? gerekçesiyle- ‘’yalan haber’’ itham?nda bulunmas?n? akl?m havsalam alm?yor. Üstelik de burnunun dibindeki mesai arkada?lar?ndan bilgi almadan… Böyle bir tutum dünyan?n neresinde olursa olsun ‘’skandal’’ olarak nitelendirilir. (Alper Görmü?’ün bu konudaki yorumunu gerçekten çok merak ediyorum. Belki çoktan ele?tirmi?tir bu durumu da ben atlam???md?r. Öyleyse hiç gocunmadan özür dilerim kendisinden.)

4- ?brahim Karagül’ün yazd?klar?n?n do?rulu?u bizzat Fehmi Koru taraf?ndan kan?tlanm?? durumdad?r. Ötesi tevatür ve y?pratma kampanyas? s?n?rlar?na girer.

5- ABD diplomatlar? taraf?ndan Yeni ?afak’?n ‘?slamc?’ yazarlar?na yönelik bask? yap?ld??? iddias? hiç gerçekçi gelmiyor bana. ?eylerin ad?n? do?ru koyal?m; rahats?z olunan yazarlar (o gün de bu gün de) ?srail ve ABD’nin kirli çama??rlar?n? ortaya seren, tavizsiz ve dik duru?lar? ile öne ç?kan yazarlar. Dinli veya dinsiz hiç fark etmez…

6- Liberal ?emsiye alt?na giren yazarlar?n Yeni ?afak’a ve yazarlar?na kar?? aç?lan kampanyada bu kadar aktif ve hevesli olmalar? çok ilginç.

7- Medyada genel bir okur yazarl?k, yani Türkçe sorunu var. Gazeteci arkada?lar?m?z, okuduklar?n? tam anlayam?yorlar maalesef. Ha anl?yorlar da bile bile bu kadar çarp?k ve haks?z yorumlar yap?yorlarsa… o zaman da bir ahlak sorunu var demektir. Öylelerine de  ancak ‘’Allah ?slah etsin’’ denir.

***

Cenk Aç?k: Sahi Edelman Yeni ?afak’tan ne istemi?ti?

http://www.gazeteciler.com/cenk-acik/sahi-edelman-yeni-safaktan-ne-istemisti-482y.html

?brahim Karagül: Edelman benim de kellemi istemi?ti

http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=25200&y=IbrahimKaragul

Yeni ?afak’?n ‘olayl?’ haberi: Irak'ta tecavüz deh?eti

http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2003/ekim/22/d01.html

Taha K?vanç: Bir haberin serencam?

http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/ocak/01/tkivanc.html

Taha K?vanç: Bu yaz? burada bitmedi

http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/mayis/10/tkivanc.html

Taha K?vanç: Komplocu Amerikal?lar

http://yenisafak.com.tr/Arsiv/2005/Ocak/14/tkivanc.html

?brahim Karagül: Fehmi Koru ve bir ?ehidin not defteri

http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=9566&y=IbrahimKaragul

Turan K??lakç?: D?? politikay? Türkiye’ye sevdiren adam

http://www.timeturk.com/tr/makale/turan-kislakci/dis-politikayi-turkiye-ye-sevdiren-adam-ibrahim-karagul.html

dilekyaras@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri