Yazdır

Aktif .

erkanyuksel1PROF. DR. ERKAN YÜKSEL   

Medyada sa?l?k konulu yay?nlar her geçen gün art?yor. Son zamanlarda dikkati çeken bu art??a paralel olarak ele?tiri sesleri de her geçen gün daha fazla yükseliyor. ??te bu durum, bilimsel bir ara?t?rmaya konu oldu.

Yürütücüsü oldu?um bu ara?t?rma hakk?nda biraz bilgi vereyim…

PROJEN?N A?AMALARI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu (TÜB?TAK) ve Anadolu Üniversitesi’nin deste?ini alan “Türkiye’de Sa?l?k Konulu Yay?nc?l?k ?lkelerinin Belirlenmesi: Kaynak, ?leti ve Hedef Kitle Ba?lam?nda Sa?l?k Konulu Yay?nlar?n Analizi” ba?l?kl? ara?t?rma üç y?ll?k bir zaman dilimini kaps?yor.

Y?lba??ndan bu yana gazete, televizyon ve internette yay?nlanan sa?l?k konulu tüm içeriklerin tarand??? çal??ma, üç a?amada tamamlanacak.

?lk a?amada, bir yandan medya içeri?i temin edilirken, di?er yandan sa?l?k konulu yay?nlar?n “kaynak” ki?ileri konumundaki medya profesyonelleri (muhabir, yazar, editör, sunucu, anchor, programc?, yap?mc?, yönetmen, yönetici vd.), sa?l?k uzmanlar? (bilim insanlar?, di?er uzmanlar, sa?l?k konusunda aç?klamada bulunan di?er ki?iler vd.) ve Sa?l?k Bakanl??? ba?ta olmak üzere çe?itli kurum ve kurulu?lar?n temsilcileriyle yar? yap?land?r?lm?? görü?melerde bulunulacak.

Ara?t?rma ekibi ?u anda bu görü?meleri sürdürüyor.

Ve, sonbaharda gerçekle?tirilecek bir çal??tayda konunun taraflar? bir araya getirilecek.

?kinci a?amada medya içeriklerine içerik analizi uygulanarak, Türkiye’deki sa?l?k konulu yay?nlar?n bir “foto?raf?” çekilecek.

Üçüncü a?amada da kamuoyunun alg? ve de?erlendirmesine yönelik olarak Türkiye ölçe?inde bir anket uygulamas? gerçekle?tirilecek.

En sonunda ikinci bir çal??tay daha yap?lacak ve ara?t?rmada elde edilen bulgular tart??maya aç?lacak.

Ard?ndan da ara?t?rma raporuna son ?ekli verilecek.

PROJEN?N AMACI VE EK?B?

Projede; en özet ?ekilde, sa?l?k konulu yay?nc?l???n betimlenmesi, yay?n içeriklerinin irdelenmesi, kamuoyunun alg? ve de?erlendirmelerinin belirlenmesi ve bu ba?lamda sa?l?k konulu yay?nc?l??a ili?kin ilkelerin ortaya konularak bu alana ili?kin toplumsal bilincin art?r?lmas? amaçlan?yor.

Yürütücüsü oldu?um bu ara?t?rman?n “ara?t?rmac?” ekibi Selçuk Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Doç. Dr. Ahmet Yalç?n Kaya, Anadolu Üniversitesi ?leti?im Bilimleri Fakültesi’nden Ara?. Gör. Dr. Funda Erzurum ve Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Cengiz Bal’dan olu?uyor.

Bursiyerlerimiz ise Anadolu Üniversitesi’nden Ö?r. Gör. Asuman Kaya, Ara?. Gör. Pelin Ö?üt, Ara?. Gör. Hakan Y?lmaz, Ara?. Gör. Kutlu Akçoral, Uz. Hande Demiro?lu; Selçuk Üniversitesi’nden Ara?. Gör. Bar?? Y?lmaz ve ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Ara?. Gör. Korhan Mavnac?o?lu.

Ayr?ca Anadolu Üniversitesi Ebediyet Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Nadir Su?ur ve Eski?ehir Anadolu Hastanesi’nden Doç. Dr. Barbaros Dokumac? da ara?t?rmam?z?n dan??manlar?.

Bir ba?ka dan??man?m?z, Anadolu Üniversitesi Aç?kö?retim Fakültesi’nden Ö?r. Gör. Bülent Batmaz da projenin ba??ndan beri bizimle birlikte çal???yor. Ayn? fakülteden Yard. Doç. Dr. Sinan Ayd?n‘dan da önemli destek al?yoruz.

B?ZE YAZIN; S?Z?NLE GÖRÜ?EL?M…

Ara?t?rman?n içeri?i hakk?nda daha fazla bilgi aktarmayay?m; ancak sa?l?k içerikli yay?nlarla ilgili olarak sizin de görü?, öneri, tavsiye, beklenti ya da “söyleyecek herhangi bir ?eyiniz” varsa, bize yazarsan?z memnun oluruz. Çünkü çal??man?n en önemli ayaklar?ndan biri sizlerden elde edece?imiz görü?lere dayan?yor…

Elektronik posta adresim ?öyle: eyuksel@anadolu.edu.tr

Bu önemli ara?t?rmaya yapaca??n?z katk?lar için ?imdiden te?ekkür ederiz…

S?ras? geldikçe, merakl? okurlar için, ara?t?rman?n ilerleyen a?amalar? ve çarp?c? bulgular? hakk?nda da bilgi verece?im…


Prof. Dr. Erkan Yüksel

Anadolu Üniversitesi

?leti?im Bilimleri Fakültesi
Untranslated Strings Designer

Hiçbiri