Yazdır

???N? B?LEN GAZETEC? ??TE BUNA DEN?R!

Aktif .

ertugrul_acarEmin la?an yeni bir kitap yazm??. Kitapta Hrriyet'ten kovulduktan sonra ya?ad?klar? ve Ciner Grubu'na gemek iin ka paraya anla?t??? da yer al?yor. la?an ayr?ca Hrriyet'ten ald??? primleri de yazm??...

Hrriyet'ten kovulma hikayesini anlatt??? "Kovulduk Ey Halk?m Unutma Bizi" adl? kitab? 50'den fazla bask? yapan la?an daha sonra bir kitap daha ?karm??t?.
la?an ?imdi de Hrriyet sonras? maceralar?n? kitapla?t?rm??.

Ayd?n Do?an'la ya?ad??? dava srecini ve Ciner Grubu'nun gazetesi Habertrk'te yazmak iin ne kadar paraya anla?t???n? son kitab?ndaanlatan la?an, Do?an Grubu'ndan ne kadar maa? ald???n? da belirtmi?.

Ertu?rul zkk, Ayd?n Do?an'?n Emin la?an'a at??? dava nedeniyle mahkemede verdi?i ifadede Emin la?an'a 1 milyon 500 bin dolar prim demesi yap?ld???n? sylemi?ti.
la?an kitab?nda Do?an Grubu'ndan 1997-1998-1999 y?llar?nda toplam 1 milyon 500 bin dolar prim ald???n? a?ka yazm??;ancak daha sonraki y?llarda ve i?ine son verilmesindensonra prim ve tazminat olarakkendisine ne kadardeme yap?ld???na de?inmemi?...
zkk'n mahkemede syledi?i ba?ka bir detay daha vard?. la?an'?n para konusunda ne kadar hassas oldu?unu ortaya koymas? bak?m?ndan ilgi ekiciydi.

2001 krizi s?ras?nda Emin la?an'dan dolar cinsinden olan maa??n? Trk Liras?'na evirip sabitleme teklifi yapt?klar?n?, bu teklifin la?an taraf?ndan kabul edilmedi?ini de sylemi?ti.

Emin la?an'?nkitab?n?n bir yerinde geen ?u ifadelerin ise alt? izilmesi gerekiyor:
"Gazeteden kovuldu?umda maa??m 24 milyard?. Bunun ok yksek bir maa? oldu?unu d?nrdm ve gerekten de Trkiye ko?ulllar?nda yleydi. Peki medya piyasas?nda ba?kalar? ne al?yordu? rne?in bir gazetenin genel yay?n ynetmeninin maa?? net 100 milyard?. Ayr?ca gazete hesab?na ayda 20 bin dolarl?k kredi kart? harcamas? vard?. Ald??? primler de cabas?yd?."
C?NER GRUBU'YLA 25 B?N TL'YE ANLA?MI?
Emin la?an kitab?ndaki baz? blmleri ise Ciner Grubu'na gemek iin yapt??? gr?melere ay?rm??. Habertrk'te yazmak iin 25 bin TL'ye anla?t???n? yazan la?an, yapt??? gr?meyi ?u ?ekilde aktarm??:
Fatih Altayl? Temmuz ay?nda Ankara'ya geldi ve Hrrriyet'ten yeni gazeteye geecek arkada?larla bulu?tuk. Her?ey tamam.
Daha nce Turgay Ciner, Altayl? ve ben Ankara'da bulu?up ?le yeme?i yemi?tik. Altayl? orada sormu?tu:
"Abi sen Hrriyet'te ne kadar maa? al?yordun?"
"24 milyar"
"O zaman biz senin maa??n? yuvarlak hesap 25 milyar yapal?m bu i?i burada ba?layal?m"
"Tamamd?r"
Emin la?an'?n kitapta geen ?u cmleleri ise okurlar?n? hayal k?r?kl???na u?ratacak cinsten.
"Bunlar Trkiye iin ok iyi, ancak ayda 125 milyar lira, hatta 150 bin dolar maa? art? prim alan baz? gazete yazarlar?, ekran sunucular? ve medya yneticileri iin ok ok d?k, hatta komik rakamlard?r."
Ne diyelim. Valla helal olsun...

??ini bilen gazeteci diye i?te buna denir...

Yaz?yor para kazan?yor, kovuluyor para kazan?yor, kovulma hikayesini yaz?yor yine para kazan?yor.


E Mail: ertacar@dorduncukuvvetmedya.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri