Yazdır

Aktif .

ertugrul_300ERTU?RUL ACAR    
"Yeni Medya" sadece teknolojik geli?meleri de?il, demokrasiyi, insan haklar?n?, medya anlay???n?, haber tan?m?n? k?saca ne varsa her?eyi yeniden olu?turmay? içeriyor.

Gazeteler ve televizyonlar, yeni duruma adapte olmak için u?ra??yorlar. Biliyorlar ki, geride kalan yok olmaya en yak?n aday...

Okur ve izleyici art?k daha fazla ?ey talep ediyor. 'Medya'n?n bir parças? olmak istiyor.

??te 'Yeni Medya' sadece medya profesyonellerini de?il, di?er insanlar? da içine alan bir medya yap?s?n? ifade ediyor...

Youtube, Facebook ve Twitter ba?ta olmak üzere daha binlercesi 'Yeni Medya'n?n ürünü olarak kar??m?za ç?k?yor.

Arkas?nda milyarlarca dolar sermaye olmayan bir Wikileaks, dünyadaki bütün medya organlar?ndan daha etkili bir mecra haline geliyor...

***

Youtube'a dakikada  24 saatlik video yükleniyor. Bu da haftada 150 bin uzun metrajl? filme e?it.

Youtube'da günde tam iki milyar video izleniyor. Ve bu rakam gittikçe art?yor.

Bu inan?lmaz medya ortam?, dünyadaki bütün televizyon izlenme oranlar?n?n toplam?n? bile geride b?rak?yor...

Youtube gibi video payla??m? yapan binlerce siteyi de dü?ünürsek, internet ortam?nda yap?lan payla??m videolar?n?n ne denli devasa bir rakama ula?t???n? görebiliriz.

?çeri?in tamamen kullan?c?lar taraf?ndan olu?turuldu?unu dü?ünürsek, 'Yeni Medya' kavram?n?n ana ta??y?c?s?n?n  Youtube, Facebook, Twitter, Blog siteleri ve benzerlerinin oldu?unu görebiliriz...

***

2010 sonu itibariyle Facebook'un dünya genelindeki kullan?c? say?s? 500 milyonu buldu. Facebook'u kullanan ülkeler s?ralamas?nda Türkiye'nin 22 milyon kullan?c?yla 2. s?rada yer almas? ise dikkat çekiyor.

Youtube gibi Facebook da bir payla??m sitesi ve içeri?ini tamamen kullan?c?lar olu?turuyor. Facebook bir anlamda Youtube gibi de çal???yor. Video eklenebiliyor, foto?raf payla??l?yor.

Ama Facebook'un öne ç?kan özelli?i, di?er kullan?c?lara yaz?l? metinleri ula?t?r?labilmesi.

Benzer bir mant?kla çal??an Twitter'?n ise internette yükselen bir grafi?i var.

Toplam 200 milyon'dan fazla kullan?c?s? bulunan Twitter’da günde 140 milyon mesaj gönderiliyor.

Burada Twitter'la ilgili baz? bilgileri payla?makta fayda var.

140 karakterle s?n?rland?r?lan mesajlar?n yar?s?n? ‘elit’ gruplara mensup 20 bin kullan?c? taraf?ndan gönderiliyor.

Twitter'da elit denilen kullan?c? kesimi dört grupa ayr?l?yor: ?öhretler (Lady Gaga, Obama vs.), medya (CNN, BBC vs.) kurumlar (Google vs.) ve bloglar (Engadget, Gizmodo vs.)

Hemen belirtelim. Bu elit gruplar yaz?lan mesaja göre belirleniyor. Herhangibir kullan?c? da daha çok mesaj yazarak 'Elit' gruba dahil olabilir.

TELEV?ZYONLAR...

Avrupa Görsel ??itsel Gözlemevi Y?ll???'n?n verilerine göre, Avrupa ülkelerinde 2010 y?l?nda toplam 300 yeni televizyon kanal? kurulmu?.

36 Avrupa ülkesinde yay?n yapan toplam televizyon kanal? say?s? ise 9 bin 893...

Yeni kurulan kanallar?n ço?unlu?u ise IPTV tabanl? yay?n yap?yor ve üçte ikisi HD...

Türkiye'de ise ?u anda  27 ulusal, 16 bölgesel, 215 yerel olmak üzere toplam 258 televizyon kanal? bulunuyor. 

IPTV'nin daha da yayg?nla?mas?yla birlikte bu rakam?n çok daha yukar?lara ç?kaca??n? rahatl?kla söyleyebiliriz.

***

Yap?lan ara?t?rmalar gösteriyor ki, ?nternet kullan?m?n?n yayg?nla?mas? en çok televizyonlar? olumsuz anlamda etkiliyor. Bu durumda televizyonlar?n tek kurtulu? reçetesi internetle entegrasyon...

Youtube ba?ta olmak üzere video payla??m siteleri televizyon kanallar?n?n yay?n mecras? oluyor. Youtube ve benzeri sitelerde alt sayfalar olu?turuyorlar ve hedef kitleye bu ?ekilde ula?maya çal???yorlar.

Dikkat çekici bir durum...

Dünyan?n en etkili televizyon kanallar?, video payla??m sitelerinde ancak iç sayfalar?nda kendilerine yer bulabiliyor. Yay?nlad?klar? videolar ise s?radan bir kullan?c?n?n yay?nlad??? videolar?n izlenme oranlar?n?n yan?nda devede kulak kalabiliyor...

'Yeni Medya' kavram? çerçevesinde televizyonlar?n internetle nas?l bir etkile?im içinde olaca?? ve interaktifli?i nas?l sa?layaca?? yeni dönem televizyonculu?unun en kritik gündemi olacak...

GAZETELER...

"Yeni Medya"n?n ortaya ç?kard??? yeni durumdan gazeteler de çok olumsuz etkileniyor...

Gerçi gazeteler içeriklerini internete de ta??yorlar ancak bu büyük gelir kayb? anlam?na geliyor...

Gazetelerin internet sitelerini ise bas?l? gazetelerden ay?rmak gerekiyor.

Çünkü, 24 saat yay?n yapan sitelerin art?k bas?l? gazete versiyonlar?yla hiçbir alakas? yok gibi...

Yeni dönemde gazeteleri farkl? k?lan tek unsur haber de?il yorum...

?nsanlar art?k bayatlam?? haberleri okumak istemiyor.

24 saat önce gerçekle?mi? bir felaketi "Japonya'da Tsunami" ba?l???yla vermek, art?k kimseyi tatmin etmiyor.

Yorum ve ara?t?rmaya dayal? haberler, gazeteleri 'Yeni Medya' tan?m? içinde önemli bir konuma oturtacak en önemli unsur.

Bu evrimin henüz gerçekle?memi? oldu?u da bir gerçek...

***

Eski dönemin, "Bilgi gizliyse de?erlidir" anlay???, "Yeni Medya"da, "Bilgi payla??ld?kça de?er kazan?r" anlay???yla yer de?i?tiriyor.

ertacar@dorduncukuvvetmedya.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri