Yazdır

Aktif .

ertugrul_300x200ERTU?RUL ACAR

IPTV ile içerik sa?lay?c?lar, yay?nc?lar, yap?mc?lar ve reklâmc?lar için do?rudan geri beslemeye imkan?na kavu?uyor. ?zleyicilerin be?eni ve taleplerini tahmin ederek de?il, do?rudan ölçerek anlayabilmek yay?nc?l?k alan?nda devrimsel bir de?i?imin önünü aç?yor.

Türk Telekom’un internet ?irketi olan TTNet’in operatörlü?ünde geçti?imiz y?l hayata geçirilen IPTV, marka ismiyle Tivibu Ev birkaç y?l içinde 7’den 70’e herkesin gündeminde olacak.

 Çünkü yeni nesil yay?nc?l?k teknolojisi olan IPTV, televizyon izleme oran? bak?m?ndan dünyan?n ilk üç s?ras?nda yer alan Türkiye’ye son derece uygun bir yap?s? var.

 IPTV dizikolik bir toplumun talep etti?i bütün isteklerini yerine getirme imkan?na sahip.

 Bir kere diziyi kaç?rma gibi bir dert ortadan kalk?yor. Dizi saatinde insanlar?n evlerine hapsolma dönemi sona eriyor.  IPTV’ye sadece bu aç?dan bak?ld???nda bile diziseverlere müthi? bir özgürlük vaat ediyor…

 

Yaln?zca izleyicilere mi hitap ediyor bu teknoloji? Tabi ki hay?r. As?l köklü de?i?iklikler üretim ve yay?m taraf?nda meydana geliyor.

 

IPTV, içerik sa?lay?c?lar ve televizyon kanallar? için yeni imkanlar sunuyor. ?zleyici al??kanl?klar?n?n de?i?mesiyle televizyon kanallar?n? ve içerik üreticilerini yeni aray??lara itiyor. Reklamc?lar da IPTV’nin sundu?u imkanlar? daha fazla kullanma imkan?na kavu?uyor.

 

IPTV’nin di?er iletim kanallar?ndan ayr?lan en önemli farkl?l??? içeri?in kalitesi ve zenginli?idir. Altyap? ne kadar mükemmel olsa da e?er insanlar? cezbedecek içerik sunulamazsa IPTV’nin hiçbir özelli?i olmaz…

 

?zleyici taraf?nda ne gibi de?i?iklikler olacak?

 

IPTV, HD kalitesinde ve 3D TV yay?n? video iletimini, 5.1 Dolby Digital ses iletimini desteklemekte. As?l fark?n? da burada göstermekte. Çünkü IPTV’nin vaat etti?i en önemli teknolojik yenilik yay?n kalitesi…

 

Yani hava rüzgarl?ym??, ya?murluymu?, karl?ym?? hiç fark etmiyor. Yay?n?n kesilmesi gibi bir dert ortadan kalk?yor.

 

Herkesin ula?abildi?i televizyon kanallar?n?n yan? s?ra IPTV’de özel tematik kanallarla zenginle?tirildi?inden izleyiciye farkl? deneyimler sunuyor. Ayr?ca istendi?i zaman izlenebilen film, dizi, belgesel, çocuk kanallar?, müzik klibi, radyo kanallar? ve daha pek çok içerikten olu?an zengin bir ar?iv elinizin alt?nda bulunuyor. Bunlara ek olarak internete de eri?ebiliyorsunuz.

 

Yay?nc? taraf?nda ne gibi de?i?iklikler olacak?

 

IPTV ile içerik sa?lay?c?lar, yay?nc?lar, yap?mc?lar ve reklâmc?lar için do?rudan geri beslemeye imkan?na kavu?uyor. ?zleyicilerin be?eni ve taleplerini tahmin ederek de?il, do?rudan ölçerek anlayabilmek yay?nc?l?k alan?nda devrimsel bir de?i?im ve geli?imin önünü aç?yor.

 

Klasik reyting ölçme devri sona eriyor. Reytingler sadece küçük bir grubun örnekleminden olu?muyor. Sisteme dahil olan bütün televizyonlar?n verileri an?nda görüntülenebiliyor. Reklamverenler daha do?ru reklam planlamalar?n? yapabilme imkan?na kavu?uyor.

 

Bu sayede tutmayan program ve diziler nedeniyle her y?l çöpe giden milyonlarca TL’nin önüne geçilebilme imkan? do?uyor.

 

Hem içerik üreten hem de bunu yay?nlamakta olan televizyon kurulu?lar? için durum karma??k hale gelecek. Klasik anlamda televizyon izleme al??kanl??? de?i?tikçe televizyon kanallar?n?n reklam pastas?ndan ald?klar? payda büyük de?i?iklikler olabilecek.

 

?çerik eskisine göre daha da k?ymetlenecek ve y?llar boyu ar?ivlerde tutulan yap?mlar büyük gelir kayna?? olabilecektir. IPTV operatörleri ile içerik üretenlerin yapaca?? anla?malar bu anlamdaki gelirin payla??m?n? belirleyecektir.

 

IPTV’nin temeli “?çerik”tir… IPTV servislerine gerçek anlamda de?er katan ürünlerin ba??nda ise VoD (?ste?e Ba?l? Video) gelmektedir.

VOD servislerinin içerisinde popüler filmler ve diziler olmazsa kullan?c?lar?n ilgisinin dü?tü?ü ortaya ç?km??t?r.

Hava durumu, trafik raporu, elektronik ticaret, e?itim ve benzeri uygulamalar kullan?c?lar IPTV’ye al??t?kça günlük hayat?n bir parças? olan servisler haline geliyor. Özellikle oyun ve ki?isel reklam servislerinin ilerleyen zamanda ciddi talep görece?i tahmin ediliyor.

 

IPTV operatörleri, ba?ar?l? bir IPTV servisi için sadece altyap? kurman?n ve mü?teriye güzel arayüzler sunman?n yetmedi?ini art?k biliyorlar. ?çerik taraf?nda tecrübe ve ba?lant?lar olmad?kça gerek büyük yap?mc?lara, gerekse ba??ms?z küçük içerik sa?lay?c?larla ili?ki kurmak, pazarl?k yapmak, ikna etmek çok zor ve bunun sonucunda ya al?nan içerikler pahal?ya mal oluyor, ya içerik giderlerini ciddi ?ekilde art?r?yor ya da zay?f içeri?e sahip ve mü?teri portföyünün dü?ük oldu?u bir platform ortaya ç?k?yor.

IPTV’de içerik konusunda ?u ana kadar tecrübelerle ortaya ç?kan önemli noktalar ?unlard?r…

 

 1. ?çerik al?m i?leri tecrübe gerektirir. ??i profesyoneline b?rakmak en karl? i?tir. Böylece yüksek fiyata al?nabilecek içerik daha ucuza mal edebiliyor.
 2. IPTV ?irketleri, uydu ve kablo i?letmecilerini kendilerine rakip görmek yerine i?birli?i yapmak zorunda olduklar?n? ö?reniyorlar.
 3. Kullan?c? kaynakl? içerik her zaman popülerli?ini koruyacak ve IPTV servisleri kapsam?nda mü?teriye katma de?erli bir servis sa?layacak ürünlerin ba??nda gelecektir. “Kendi TV’ni Yarat” gibi ürünler IPTV’yi di?er yay?nc?l?k platformlar?ndan daha avantajl? konuma getirecektir.
 4. Uzaktan e?itim, oyun, e-devlet gibi do?ru servisler konumland?r?labilirse; hem katma de?er yaratan, hem de ek gelir sa?layan ba?ar?l? bir yap?ya kavu?mas? mümkün olacakt?r.

 

IPTV üzerinden verilebilen içerik servislerinin baz?lar?n? ?u ba?l?klarda toplamak mümkündür.

 

 1. Yüksek Kalitede Normal TV yay?n?
 2.  
 3. ?ste?e Ba?l? ?çerik (VoD) 
 4. ?zle ve Öde (PPV)
 5. ?ste?e Ba?l? Müzik
 6. Ki?isel ?çerik Kayd? (PVR)
 7. A? Tabanl? Ki?isel ?çerik Kayd? (nPVR)
 8. Kaydedilmi? TV Yay?nlar?n? zaman s?n?r? olmadan ?zleme (TSTV)
 9. Di?er kullan?c?larla Online Oyun
 10. Televizyondan ?nternet tabanl? içeri?e eri?im
 11. TV Mail
 12. E?itim
 13. E-Ticaret
 14. VoIP ve Video Konferans

 

Avrupa ve Amerika’da 10 y?ll?k bir geçmi?e sahip olan IPTV ?u anda olgunluk ça??na girmi? durumda. Ülkemizde ise iki y?ll?k bir geçmi?i var ve emekleme a?amas?nda… Türkiye’de büyümesi ise tamamen geni?bant internet altyap?s?n?n?n geli?mesine ba?l?…

ertacar@dorduncukuvvetmedya.com

twitter.com/ertacar


Untranslated Strings Designer

Hiçbiri