Yazdır

Aktif .

fikri_takip_225DR. F?KR? TAK?P  

Enis Berbero?lu'nun Ertu?rul Özkök'ün yerine Hürriyet'e yay?n yönetmeni olmas?n?n üzerinden bir y?l geçti. Berbero?lu'nun Hürriyet'i tekrar haber odakl? bir gazete yapaca?? Özkök'ün Sit-com tarz? gazetecilik anlay???n? bitirece?i bekleniyordu. Zaten de?i?ikli?in amac? da bu de?il miydi? 

Ne mi oldu?...

Aradan bir y?l geçti. 

Berbero?lu'nun Hürriyet'i haber odakl? bir gazete yapmak için u?ra??s?na zaman zaman ?ahit olduk.

Ancak zaman gösterdi ki, Berbero?lu'nun Hürriyet'inin gerçekle?ebilir olmas? çok zor...

hurriyet_aysearman_1Çünkü, gazetenin üstünde hala Özkök'ün ruhu dola??yor...

Bunun en büyük delili de, Ay?e Arman...

Arman uzun süredir Hürriyet'in birinci sayfas?nda arz? endam edemiyordu... 

Özkök, her f?rsatta kendi gazetecilik anlay???n?n ikonu olarak Ay?e Arman'? i?aret ediyordu. 

Yeni gazetecilik anlay???n? ise 'Sit-com gazetecili?i' diye tarif ediyordu... 

Bir y?l sonra gelinen nokta netle?ti... 

hurriyet_aysearman_2Ertu?rul Özkök'ün gözdesi Ay?e Arman, son üç gündür Hürriyet'in man?etlerini süslüyor... 

Hem de Enis Berbero?lu'nun Hürriyet'inde...

Hem de Özkök'ün Hürriyet'ine rahmet okuturcas?na... 

Bu a?amada sözü Serdar Turgut'a b?rakaca??m...

Hürriyet'ti en iyi tan?yon gazetecilerden biri olan Turgut Haberturk.com'da yeni ba?lad??? Medya-Blog kö?esinde  Enis Berbero?lu'nun Hürriyet'iyle Ertu?rul Özkök'ünkünü k?yaslam??..

Bak?n neler yazm?? Turgut... 

"HÜRR?YET gazetesinin yay?n yönetmeni Enis Berbero?lu, göreve geldi?i günden beri Habertürk d???nda gazetelerde çal??anlar?n deyimiyle Amiral gemisi olarak bilinen Hürriyet k?za?a çekilmi? bir gemi gibiydi. Anla??lan yeni yay?n yönetmenine gazeteyi çarp?c? olmaktan ç?karmak , dikkat çekmesini önlemek ve bir önceki yay?n yönetmeninin yapt?rd??? türden çarp?c? i?lere son vermek görevi verilmi? olmal?yd?. Bu kriterlere göre Enis Berbero?lu, görevini çok güzel yap?yordu, çok da ba?ar?l?yd?. Ancak Ertu?rul Özkök döneminde belirli bir ivme, dinamizm kazanm?? Hürriyet’te i?lerin hep böyle gitmesi pek mümkün de?ildi. Türkiye’yi sarmaya ba?layan avaml???n bu gazeteyi de avucuna almas? asl?nda ac? bir olayd?. Hürriyet’i s?radanla?t?rma i?ini iyi yapsa da Enis ak?ll? bir gazeteciydi, girilen yolun tehlikelerini görüyordu. Ama kendini soktu?u kapandan kurtulmas? da kolay de?ildi.

hurriyet_aysearman_3En sonunda çareyi etkilerini temizlemek ile görevlendirildi?i Eru?rul Özkök modeline dönmekte buldu. Pazar günü Ay?e Arman yeni bir i? ile ortaya ç?kt?. ?i?manla?t?r?lm?? Ay?e bir yaz? dizisine ba?l?yordu. Bu Enis gibi çok ciddi bir gazetecinin asl?nda hiç ho? bakmayaca??, Ertu?rul Özkök’ün ise bay?laca?? türde bir i?ti. Ama Enis de bunu sürman?etten duyurmak zorunda kald?, çünkü art?k ba?ka çare bence yoktu.

Bununla da kalmad? ertesi gün Hürriyet ‘Barbara resti’ gibi tuhaf bir man?etle ç?kt?. Galiba Enis Berbero?lu bu i?ten ho?lanm?? durumdayd?. Ciddi olaylara bile magazinsel , ‘hafif’ yorum getirmek ona da iyi gelmi? olmal?yd? ki; wikileaks ile ilgili bir haber Barbara Stresiandi ba?lam?nda onun seksi bir foto?raf? ile veriliyordu. Bildi?im kadar?yla bu da Ertu?rul Özkök’ün sevece?i bir man?etti. Anlayaca??n?z Enis Hürriyet’in kurtulmas?n? Ertu?rul Özkök formülüne sar?larak buluyordu." (http://www.haberturk.com)

ftakip@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri