Yazdır

Aktif .

F?KR? TAK?P

Ergenekon ve Balyoz operasyonlar? olurken CNN Türk'te program yap?yordu Ay?enur Arslan... Ekranda adete kavga ediyordu. Hükümetle, savc?larla ve polislerle. Tabi bir de kendisi gibi dü?ünmeyen gazetecilerle... 

TRT kökenli olan Ay?enur Arslan, özel televizyonculukla birlikte ATV Haber'e geçmi? daha sonra Star TV, Kanal D ve CNN Türk gibi Türkiye'nin en önemli kanallar?n?n Haber Merkezlerinde kritik görevler üstlenmi?ti. 

28 ?ubat döneminde ise Ali K?rca ile Birlikte ATV Haber'i yönetiyordu. O dönemde neler oldu?unu belmeyen yok... Özellikle ATV haber merkezinde... 

2008 y?l?nda Hürriyet gazetesine verdi?i söyle?ide "Annem Babam Mit munsubuydu" diyen Ay?enur Arslan, uzun y?llar medyada kritik görevlerde nas?l kald???n?n ipuçlar?n? veriyordu asl?nda... 

O röpartajda Ay?enur Arslan ?öyle bir cümle sarfetmi?ti: "Bütün tek tanr?l? dinler, neredeyse kad?ndan korkuyor. Mesele bu. Kad?n?, eksikli ve hatta özürlü kabul ediyor, öyle bir yere koyuyor."

Kendisini Sosyalist olarak tan?mlayan Ay?enur Arslan, ulusalc? s?fat?ndan rahats?z olmad???n? gösteriyordu. 

Arslan her röportaj?nda bir bomba patlat?yordu. Ancak Ak?am Gazetesi'nde daha dün yay?nlanan röportaj? en bombas?yd?... 

"PKK ?LE YOLLARIMIZ BURADA AYRILIYOR"

“Öcalan’?n Türk-Kürt karde?li?i vurgusundan ?slam bayra?? alt?nda toplanma noktas?na gelmi? olmas? ve bu mesaja Kürt cephesinde gösterilen yumu?ak tav?r, beni çok endi?elendirdi."

Ay?enur Arslan ayn? paragrafta bir sürü laf salatas? yapt?ktan sonra as?l söylemek istedi?ini söylüyor...

Öcalan’?n o mesaj?yla AKP’nin yelkenlerine rüzgâr sa?land??? kanaatindeyim. Etnik milliyetçilik de bana yanl?? geliyordu ama PKK’n?n yola ç?k???nda, daha solda olan, kad?n-erkek e?itli?inden hayata bak??a kadar benim de ilkelerimle örtü?ecek bir ilkeler bütünü vard?. Oradan geriye bu noktaya m? geldiler? O zaman kusura bakmas?nlar onlarla da yürüyemeyece?im!”

Yakla??k 40 y?ld?r bu mesle?in içinde olan kendisini ulusalc? ve Sosyalist olarak tan?mlayan birinin son noktada PKK ile ayn? de?erleri payla?t???n? söylüyor. 

??te buras? sözün bitti?i yer...

ftakip@gmail.com

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri