Yazdır

YALAN MI?

Aktif .

ET?KETLER:Hasan Özsan
hasanozsanHASAN ÖZSAN 

Türk Sanayicileri ve ??adamlar? Derne?i(TÜS?AD) Yüksek ?sti?are Konseyi(Y?K) toplant?s?n?n Bodrum’da yap?lmas? planlanm??ken Y?K Ba?kan?’na göre “teröre kurban verdi?imiz ?ehit evlatlar?m?z?n ac?lar?yla sars?l?rken, bu konuya hak etti?i ?ekilde odaklanabilmek için” ?stanbul’da yap?ld?.  


Ho?, toplant? Bodrum’da yap?lsayd? ne de?i?irdi onu anlam?? de?ilim.

Neyse, gerçekten de  dedikleri gibi konuya odaklanm?? vaziyette  - gene siyasi bir parti imi?ler gibi- siyasete ve siyasetçilere ak?l verme hatta onlar? yönlendirme haklar?n? (!) rahat rahat kullanm?? oldular.
Bu toplant?da çarp?c? söylemler de vard?.
Örne?in üyelerden biri ?öyle demi?:

1-    Çözüm a?amas?nda ?mral?’n?n görü?melere kat?lmas?.
2-    Anayasa’ya “bu ülkeyi Türkler ve Kürtler kurdu” maddesinin eklenmesi tart??malar?
3-    Bölgesel özerklik. Bunlar?n kusulmas? laz?m ki pislikler temizlensin. Kabullenilmesi zor olan konu?malar yap?lmal?, önerisinde bulunabilmi?…

Toplant?da TÜS?AD Ba?kan?’n?n , “Devletin en önemli gelir kaynaklar?ndan kurumlar vergisinin yüzde 90’?n? üyelerimiz ödüyor…” gerekçesiyle siyasete kar??malar?n?n haklar? oldu?unu söylemesi bas?nda tart???ld? tart???lmas?na ama, sadece Habertürk TV kanal?nda Yi?it BULUT’un sundu?u Sansürsüz program?nda enine boyuna ele al?nd?.  

Program konuklar?ndan biri olan Prof Dr Osman ALTU?’a,  “Toplam verginin
% 90’?n?n TÜS?AD üyeleri taraf?ndan verildi?i” iddias? hakk?nda görü?ü soruldu. ALTU?, bu iddian?n gerçek d???, düzmece bir beyan oldu?unu belirterek, asl?nda toplam verginin % 70’inden fazlas?n? çakt?rmadan halk?n, gariban?n cebinden al?nd???n?; Toplam Bütçe Gelirleri içinde gelir ve kurum kazanc? üzerinden al?nan vergi oran?n?n % 2.25 oldu?unu, bunun % 90’?n? kastediyorlarsa e?er onun da  toplam vergi içindeki pay?n?n ancak % 2 olabilece?ini, bu yüzden kimsenin Türkiye’de verginin % 90’n?n? ben verdim diyemeyece?ini, derse  aln?n? kar??layaca??n?, TÜS?AD’?n bu iddias?n?n illüzyon oldu?unu, TÜS?AD üyelerinin verdikleri verginin Toplam Bütçe içindeki paylar?n?n % 2’yi bile bulmad???n? söyledi…

Bu arada teröre çözüm için Do?u ve Güneydo?u’ya acilen yat?r?m yap?lmas? için ça?r? yapan TÜS?AD’?n devlet eliyle elde etti?i kredilerle ancak %5 oran?nda bu bölgeye yat?r?m yapt???,  bu i?yerlerinde ancak 3500 ki?iyi istihdam etti?i ortaya ç?kt?. Kald? ki bu komik istihdam?n % 70’i sadece Gaziantep’e ait… Orada da zaten terör yok…
Yanl?? anla??lmas?n benim murad?m burada özel sermayenin dedikodusunu yapmak de?il…  ??adamlar?n?n sorunlar? sabah ak?am tart???l?rken, onlar?n sorunlar?n? gidermek için hükümetler çareler üzerine çareler ararken, zorda olan banka ve holdingleri nas?l kurtar?r?z diye  u?ra? verirlerken, onlar?n siyasal ve ekonomik sorunlar üzerine istemleri ciddiye al?n?rken nedense çal??anlar?n sorunlar?n?, s?k?nt?lar?n? dile getirmeleri, ülke gelece?i hakk?nda dü?üncelerini ve istemlerini dile getirmeleri pek ho? kar??lanmaz…  
?çinden bir türlü ç?kamad???m?z ?u lanet i?sizlik ortam?nda hasbel kader i? bulabilmi? olanlardan ço?unun i?verenlerce haklar?n?n göz göre göre gaspedilmesi kar??s?nda i?siz kalma bask?s? yüzünden elleri kollar? ba?l?d?r. Bunlar?n içinde yüzlerce mühendis, doktor, avukat, mimar var…  Vas?fl? ve vas?fs?z i?çilerin hali ise tam bir peri?anl?k… Ellerinden al?nan, verilmeyen yasal i? haklar?n?n ne durumda oldu?una ald?r?? eden yok. Ne sendikalar? var, ne de ba?vuracaklar? herhangi bir kurum ve kurulu?lar?. Evet, belki haklar?n? arayacaklar? mahkemeler, bakanl?klar, sosyal güvenlik birim yetkilileri vard?r mutlaka. Ama, böyle bir hak aray???na giri?meleri sonras?nda  kendilerini kap? önüne konulmalar? yüzde yüzdür. Çünkü i? akitleri tek tarafl?d?r ve i? güvenceleri yoktur
Ald?klar? ücretler, üyesi oldu?umuz OECD ülkelerindeki emsalleri yan?nda çok komik kal?r. Ço?unun sosyal sigorta primi ya yat?r?lmaz, ya da eksik yat?r?l?r. ?çlerinde primleri düzenli yat?r?lanlar varsa da almakta olduklar? reel ücretleri üzerinden de?il, al?yormu? gibi gösterilen en dü?ük ücret üzerinden kesilir. Kimilerine her ay i?ten ç?kar?l?p, yeniden i?e al?nm?? gibi i?lem yap?l?r. Ücretlerini iki ay, üç ay gecikmeyle alanlar vard?r. Hatta ücretlerini alamadan i?ten ç?kan, ç?kar?lanlar da… Hemen hemen hiç birine fazla mesai ücreti ödenmez. Buna hafta sonu çal??mak zorunda b?rak?lanlar da dahildir… Y?ll?k izin hayaldir…
Bütün bunlara ra?men g?klar?n? ç?karamazlar. Çünkü ülkeye hakim olan i?sizlik ve i?siz kalma korkusu bir bask? olarak kendilerine kar?? kullan?lmaktad?r.  Bu bask? ?öyle böyle bir bask? de?ildir.  Bunu ya?ayanlar bilir…
Gerçek olan ?udur, bu güne kadar devlet ??mart?rcas?na patronlara her türlü kolayl???, fedakarl???, te?viki esirgememi?tir, esirgemez de…  Onlar da, bu toplant?da oldu?u gibi bir siyasi parti imi?ler gibi, devlet sadece onlar için varm?? gibi ülke üzerinde siyaseti yönlendirme, siyaseti i?lerine geldi?i gibi dizayn etme yetkilerini kendilerinde görürler. (Gazete ilanlar?yla hükümet bile devirmi?lerdir) .
Belki hakl?lar…
Çünkü her seçim çal??mas?nda maddi ve manevi yard?mlar?n? siyasi partilerden esirgemezler.

Ama i?çinin, memurun, dar gelirlinin;  siyasete yön vermek için ç?k?? yapmalar?n? b?rak?n bir yana, en do?al demokratik taleplerini bildirmeye, haklar?n? aramaya kalk??t?klar?nda bile ba?lar?na neler geldi?ini, nas?l a??r bir muameleyle kar??la?t?klar?n? hep görmü?üzdür…
Yalan m??

hasanozsan@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri