forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

 Taraf'?n yay?nlad??? 'Balyoz Darbe Plan?'nda ad? faydalan?lacak gazeteciler aras?nda gösterilen Show TV Haber'in eski Genel Yay?n Yönetmeni Alican De?er, isminin listede yer almas?yla ilgili olarak, "Bundan sonras? için söyleyece?im bir tek ?ey var. 'Darbe için bana güvenmeyin" dedi...

Alican De?er'in Superpoligon.com'da yazd??? yaz? ?öyle:

Terörü bitirdim, darbe için güvenmeyin

Taraf Gazetesi’nde yay?nlanan Darbe planlar? içinde “Faydalan?lacak gazeteciler” listesinde ad?m geçiyor. Hem güldüm, hem üzüldüm.

Böylesi ciddi iddialar konusunda mutlaka bir aç?klama yapmak gerekti?ini dü?ünüyorum. Iv?r, z?v?r olanlar neyse ama 3-5 y?l sonra internette tarama yapacak olanlar için en az?ndan bu konuda tek tarafl? bilgiyi engeller.

Bunca y?l gazetecilik yapt?m, daha tek bir General tan?yamad?m. Tek bir General ile 30 A?ustos davetleri d???nda 5 dakikay? a?k?n konu?mad?m. Kuvvet komutanlar? d???nda tek bir General’in ad?n? dü?ünmeden hat?rlayamad?m. Onlar da benim ad?m? hat?rlamazlar diye dü?ünürken, hat?rlam??lar, üstelik “Faydalanmaya”da karar vermi?ler bile.

Ünlü f?kray? bilirsiniz. Kurtulu? sava?? s?ras?nda köye gelip ihtiyardan o?lunu askere göndermesini istemi?ler. “Vermem” demi?. “Neden?” demi?ler, “Neden vermiyorsun? Yunan’a kar?? sava?aca??z. Ülkeyi kurtaraca??z.”, “Bak?n” demi? ihtiyar adam, “Bunlar dört taneydi. Biri Yemen’de, Biri Sar?kam??’ta, biri de Çanakkale’de ?ehit oldu. Kala kala elimde bu kald?. Söyleyin devlete benim zürriyetime güvenip sava? açmas?n”

1994’de askerdim. Tansu Çiller Ba?bakan, Do?an Güre? Genelkurmay Ba?kan?’yd?. Ben 29-30 ya??ndayd?m. O?lum 2 ya??ndayd?. Günde iki paket sigara, içen, ya?? geçkin, hayli iri bir göbek ve çoluk çocuk sahibi biri olarak 6 ayl???na askere gittim. Hem de terörün en yo?un oldu?u zaman’da Bingöl’e. B?rak?n da?larda terörist aramay?, elde silah bir kilometre yürüyecek gücüm bile yoktu. Civa gibi çocuklar, Köro?lu misali da?dan da?a ko?arken, ben sabah sporlar?nda bile t?k nefes oluyordum. Bir de üzerine “Ola?anüstü hal tazminat?” al?yordum. Rütbem bile vard?. Asl?nda onba??yd?m ama, Tugay komutan? imzalamad??? için k?sa dönem olmama ra?men bir türlü Çavu?lu?a terfi edemiyordum. Yani bu i?te bana kariyer olmad??? çok aç?kt?.

??te tam bu s?rada Orgeneral Do?an Güre?, bir aç?klama yapt?: “Terörü y?l sonuna kadar bitirece?imiz için, askerlik sürelerini uzatt?k.” Ne yapm??lard? yani: Benim 6 ay olan askerlik süresini 9 aya uzat?p, terörü bitirmeye karar vermi?lerdi. Yani benim için askerlik yüzde 50 uzam??t?.

Üstüne üç ay sonra Bingöl’e bir yaz? geldi. Üzerinde “Alican De?er’in …….. yönergesi kapsam?nda Ola?anüstü Hal bölgesi kapsam?nda askerlik yapmas? uygun görülmemi?tir. Erzurum, ….. bölü?üne gönderilmesi “ diye. Her halde, 10 y?l sonra benden “faydalanmay? dü?ünenler, o gün Ola?anüstü hal bölgesi için beni tehlikeli görmü?lerdi.

Neyse, benim askerlik y?l sonu tamamland?. Eh Koskoca Genelkurmay Ba?kan? ve Ba?bakan da yalan söylemeyece?ine göre terör de bitti. Yani Bu ülkede terörü ben bitirdim. Üzerime dü?eni yapt?m.

Bundan sonras? için söyleyece?im bir tek ?ey var. “Darbe için bana güvenmeyin.”

Her ?ey bir yana “Tedbir” ile “Tertip” birbirine kar??m?? durumda. Tedbir amac? ile bir sürü plan yap?labilir. Belki, olas? tehditler alt alta yaz?l?p, bunlara kar?? ne yap?labilece?i de planlanabilir. Ama bunlar öyle tarihi tarihine yaz?l?p, kime kar??, kimin ne yapaca?? anlat?l?rsa, durum “Tedbir”den ç?k?p, “Tertip”e girer ki, bu çok kötü bir durumdur. Üstelik bir de “Faydalan?lacaklar” ve “Tutuklanacaklar” listesi yapmak bu i?e tüy dikmektir.

Her iki listeyi de okudum. Her iki taraftan da dostlar?m, arkada?lar?m var. Bu listelerde yer alanlara en hafifinden ay?p edilmi?tir, haks?zl?k yap?lm??t?r. Kimse kendi arzusu d???nda listelenmeyi hak etmez. Kimi yerlerde “vatan? kurtarmaya” kalkan birileri, hayat? boyunca gazetecilik yapm?? birilerini ne s?n?fland?rabilir, ne listeleyebilir.

Bir süredir aktif gazetecilik yapm?yorum. Bu liste yeniden yap?lsa her halde ben d???nda kal?r?m. Ama yeni bir liste yapmaya kalkacaklardan bir istirham?m olacak. Beni bulundu?um listeden ç?kart?p, lütfen Umur abinin yan?na koysunlar…

superpoligon.com


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri