forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

BAHATT?N ÇA?DA? / LONDRA

Güzel ve iç aç?c? bir haber vard?;  “Say??tay Kanunu’nu tümüyle de?i?tiren bir teklif haz?rlan?yor. Buna göre tüm kamu kurumlar?n?n yan? s?ra askeri  harcamalar da denetim alt?na al?nacak”diye. Umar?m Deniz Baykal buna da çelme takmaz...


***
Herkesin bildi?i gibi, Türkiye bütçesinin büyük bir k?sm? TSK’ya ayr?l?yor...
Halk, “ askeri harcamalara “ gidiyor san?yor.
Bu para orda ne oluyor, akibeti ne, bilen yok...
Bu senelerdir böyle...

Ordu, hiçbir denetimi kabul etmiyor nedense!

12 Eylül darbesinden sonra SAYI?TA? DENET?M?NDEN DE ÇIKTI.
Ba??na buyruk özerk bir yer oldu ç?kt?...

Askeri harcamalar?n denetim d??? kalmas?, kendimi bildim bileli kafam? me?gul eder.
Yani mevcut gündemin hat?rlatt??? bir?ey de?il...

1990 y?l?nda C?HANG?R-B?LSAK’daki bir söyle?ide CHP milletvekili, rahmetli Ali Dinçer’e de sormu?tum, “Parti program?n?zda ordunun bütçesini denetim alt?na almakve azaltmak da var m? ...?”
 Sorum kar??s?nda önce duraksam??, sonrada yuvarlak bir yan?tla geçi?tirmi?ti...

Yani her f?rsatta bu sorunu ilgili herkese sordum ve tart??t?m...
Bu örne?i video kay?tlar? mevcut oldu?u için verdim.
Merak?m bu dönemle s?n?rl? de?il.
Çocuklu?uma kadar uzan?yor. A??a??da örnekliyorum...

***

Bak?n hiç laf? eveleyip gevelemenin, baz? yazarlar gibi KARINDAN KONU?MANIN manas? yok.

Bu ülkede ASKER, SENELERD?R ALDI?I PARANIN HAKKINI VERM?? M?D?R?.

Burda asker derken gariban mehmetçi?i kastettmedi?imi belirteyim...

Muvazzaflardan, yani askerlik i?ini para kar??l??? yapanlardan bahsediyorum.

Son 50 YILDIR BU ORDU NE YAPTI...

1950’lerde Kore’ye asker göndermi?. Ki bizle ilgili olmayan bir sava?...

1974’de  Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan’?n kararl??? ile K?br?s Bar?? Harekat? yap?lm??t?r.

Ve Kenan Evren’in 12 Eylül darbesiyle sözde terör durmu?, ama PKK terörü birileri taraf?ndan ba?lat?lm??t?r...Bunun için verilen “mücadele”

Bunlar?n d???nda ara s?ra Ege’de Yunanistan ile (ço?u yapay) gerilimler yarat?lm??t?r...

Tansu Çiller’in Kardak komedisini de es geçmeyelim...

***

Irak’da neden Amerikal?lar?n çuval geçirme rezilli?ine ANINDA TEPK? GÖSTER?LMED?.
Top hükümete at?ld?...

TSK ?ç Hizmet Kanunu’nun 35.maddesine dayanarak hükümetleri y?k?p, anayasalar? al a??a?? edebiliyorsun.  Bütün bunlar?  KEND?NDEN MENKUL bu yönetmeliklerle dayanarak yap?yorsun ve hükümetlere sormuyorsun.... Peki ASKER?N ONURUNU rencide eden, BU ÇUVAL GEÇ?RME REZ?LL???NE KAR?ILIK VERMEK ?Ç?N N?YE ?NS?YAT?F BEKL?YORSUN...

***

Bu büyük bütçenin, ordunun MODERNLE?T?R?LMES? konusuna harcand??? konusunda da ciddi ku?kular?m var... Hiç duydunuz mu, “TSK yeni bir silah veya bir füze geli?tirdi”diye.

Basit misal, son 60 y?lda k?r?kkale tüfekten G3’lere geçildi daha öteye gidilemedi.

Tanklar?m?z, F16 uçaklar?m?z? bile ?srail’in modernize etti?i söyleniyor.

TSK, MAYINLI ARAZ?LER?N B?LE TEM?ZLENMES?NE YANA?MADI.

90 Generalin Güneydo?u’da görev yapmay? reddetti?ini Osman Pamuko?lu söyledi.

Eee peki NE ?? YAPARSINIZ S?Z...

Askerlik, ordu evlerinde ASKER? LOJMANLARDA yan gelip yatma yeri mi?

***
ASKER? LOJMAN SAÇMALI?INA gelince:
Ben ?ahsen  ?ngiltere’de ASKERLER?N HALKTAN UZAK YALITILMI? BÖLGELERDE YA?ADIKLARINA RASTLAMADIM.
Avrupa’da rastlayan varsa anlats?n bana.
Nedir bu halk? hakir görme, halktan uzakla?ma. Hem halk?n paras?yla karn?n? doyur, hem de halkla arana MESAFE KOY.
Nas?l, milletvekili lojmanlar? da??t?ld?, en k?sa zamanda ASKER? LOJMANLAR DA DA?ITILMALI, ASKER HALKLA ?Ç ?ÇE YA?AMALI...

***
Asker senelerdir KÖHNE KANUNLARIN ARKASINA SAKLANDI.
Her ELE?T?R?YE, TAHK?R, TEZY?F DED?, YIPRATMA, HAKARET dedi.

Bir aralar ALO ?HBAR diye çok faydal? bir internet sitesi vard?.
Ordu içindeki B?RÇOK YOLSUZLU?U ?F?A ED?YORDU.
TSK buray? da KAPATTIRDI...

Daha nereye kadar güne? balç?kla s?vanacak.

***

Harbiye Askeri Müzesi’ni ço?umuz bilir. Sizin için bizzat foto?raf?n? çektim ve yaz?ya koydum.
Ben çocuktum o binan?n in?aat?na ba?land?, büyüdüm 20’li ya?lara geldim in?aat ancak bitti.
Bitti de ne oldu, resimde görüldü?ü gibi çirkin UCUBE bir bina oldu.
Çocuklu?umdan beri beni hep rahats?z ederdi, o binan?n bitmemesi ve sürüncemede b?rak?lmas?.
Ne kadar para harcand???n? hep merak etmi?imdir bu çirkin binaya...

Bir “Çocu?un” merak?n? gidermek ad?na;

Belki de Say??tay geriye dönük burdan ba?lar,  ne dersiniz !

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri