forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

SLEYMAN KARACA

suleymankaraca
D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu, Seluk niversitesi Alaaddin Keykubat Yerle?kesi Sleyman Demirel Kltr Merkezi'nde dzenlenen ''Kresel G: Trkiye'' konulu konferansta yapt??? konu?mada,
Trkiye'nin byk g olmas? iin olmazsa olmazlar? a?klad?ktan sonra, her Trk insan?n?n hayallerini ssleyen bir zlemi Bu topraklar bizden sorulur diye noktal?yor.
Konuya ili?kin, 16 May?s 2009 tarihli bir haber analizde Trkiyenin blgesel g olman?n tesini hedefleyen kresel g olma yolundaki abalar?n?n anlat?m? aras?nda Say?n Davuto?lundan nakledilen bir anekdot, tm yal?nl???na kar??n ok bilgece bir gerekli?in derinli?ini, Davuto?lunun Stratejik Derinlik teorisini nas?l temellendirdi?i konusunu a?k bir formlle hepimizin nne koymakta.. yeter ki, bu anekdotun alt?n? dolduracak birikimimiz ve vizyonumuz olsun, gerisi ok a?k ve ayd?nl?k.

Trkiye'nin geen y?l 151 oy alarak BM Gvenlik Konseyi'ne seildi?ini belirten Davuto?lu, 151 lkenin Trkiye'ye verdi?i deste?in alt?nda, bu lkelerin, Trkiye'nin dnyada adaletin, gvenli?in, zgrl?n, kresel ?s?nma dahil tm meselelerin szcl?n yapaca??na inan?yor olmalar?n?n yatt???n? vurgulad??? ifade edildikten sonra, analizde nakledilen, ok nemsedi?im bu anekdotu aynen al?nt?l?yorum:

Burada kendimize olan gvenimizi ortaya koymam?z nemli etken oldu. z gveni olmayanlar kendinde tarihi ?ekillendirme kudreti bulamaz. O z gveni sa?layan zemin ise Konya'dan, Sivas'tan, ?stanbul'dan ?k?yor. Ben kkken babaannem maniler okurdu, 'Horasan'd?r bizim ilimiz, ?sfahan'dan geti yolumuz' der, bu ryay?, bu trky tekrar ederdi. Bize de 'o?lunla ordu, k?z?nla oba olas?n' diye dua ederdi. Makedonya'n?n da?lar?nda kar??la?t???m?z Trklerin konu?malar?, t?pk? benim memleketim olan Konya'n?n Ta?kent ilesindeki yaylalarda ya?ayanlarla ayn?. 'Bizi buraya b?rakt?lar, bu da?lar? bekliyoruz' diyorlar. Mevlana bu topraklarda tesadfen yeti?medi. BM Gvenlik Konseyi'nde 151 oy almam?z?n ard?ndaki bilin, ya annelerimizin, ninelerimizin etti?i dualar, ya o da?lar? bekleme bilinci ta??yan insanlard?r. Biz onlardan g al?yoruz diyor.

Say?n Davuto?lunun kendine dayanak ald??? mant?k dokusuna da, y?llard?r glge bakan olarak imzas?n? okuyabildi?imiz a?l?mlara da akl? ba??nda bir insan?n itiraz etmesini mmkn grmyorum. Mevcut iktidar?n muhalifleri de muvaf?klar? da san?r?m iten ie bundan k?van duyuyorlard?r. Bu sebeple politikac?lar?m?z?n i siyaset kayg?s?yla dillendirdikleri ele?tirilerinin gerek d?nceleri oldu?unu sanm?yorum. ?ayet yan?l?yorsam, ve muhalefet, d?? politika konusunda ele?tirip dillendirdi?i argmanlara inan?yorsa, gerekten vahim bir durumla kar?? kar??ya oldu?umuz gere?i, d?nen zihinlerde sanc?l? burkuntulara sebep olacak boyutlara ula?m?? demektir. O takdirde, akl? selim sahibi her Trk vatanda??na d?en, vaz geilemez birinci dev olarak, Allah, bunlara iktidar nasip etmesin diye hem szl hem de fiili duada bulunmaktan ba?ka bir seenek kalm?yor.

Her ne ise, bu yaz?da as?l konum bu de?il; kamuoyunu ayd?nlatma misyonunu stlenmi? her kesimden insan?m?z?n zellikle ve zenle zerinde d?nmesi gereken d??a dnk iki olguya dikkat ekmek istiyorum. A??rl?kl? olarak, Trkiyenin d??a bakan yzn ilgilendirdi?i iin, d?? politik a?l?mlardan bu iki koynu gndemdeki yerini kaybetmemeli diye d?nyorum. Trk d?? politikas?n?n ve bu politikan?n daha geni? i yans?malar?n?n nndeki iki byk tehlikeyi vatanda?l?k bilincinden daha yukar?lara ta??y?p, zellikle ilgili ve yetkili tm birimlerin tabandaki en u noktas?ndan piramidin tepesindeki en zirve noktaya kadar tm karar vericilerin ve uygulay?c?lar?n bu iki oda?? hibir zaman gz nnden ?rak tutmamalar? gerekir. Birincisi, Rus ekonomik gcnn Trk ekonomisi zerinde bar???l yollarla kurdu?u devasa hegemonik g. ?kincisi, Alman ve Amerikan Vak?flar?n?n Trkiye sath?na yay?lm?? yzlerce noktada her trl toplumsal dokuyu dejenere etmeye, her trl etnik ve dinsel farkl?l?klar? maniple edip ynlendirmeye gre planlam??, kendilerini Sivil Toplum Kurulu?u (asl?nda k?saca NGO veya a?k ad?yla Non-Governmental Organisation=Hkmet D??? Kurulu?lar )olarak tan?tan odaklar?n faaliyetleridir.

Ya?anan en son rneklerden hareket ederek konuyu kan?tlar?yla hat?rlatmak gerekirse; iktidara siyasi zeminde gl bir muhalefet olu?turamayan odaklar?n, sivil toplum kurulu?u hviyetinde siyaset yapan nderleri eliyle Alman i?birlikiler bulduklar?n?, Cumhurba?kan? Gl yarg?layacak dzenekleri/kumpaslar? kurmada YARSAV Ba?kan? mer Faruk Emina?ao?lu ile emekli Cumhuriyet Ba?savc?s? Sabih Kanado?lu'nun, Alman Heinrich Bll Vakf? yneticisi Dr. Jur Engelhardt ve yan?ndaki be? ki?ilik Alman hukuku ekibiyle Ankarada bir otelde bulu?up konuyu gr?tkleri bas?na yans?d?.. ve ad? geen hukukular, bu bulu?malar?n ieri?ini de?ilse de, bulu?man?n gerekle?ti?i olgusunu do?rulad?lar.

Di?er dikkat ekmek istedi?im konuya rnek; Rusya ile ekonomik ili?kilerin ne kadar zay?f halkalardan olu?tu?unu grmek iin, geen sezonda Rus gmrklerin Trkiyeden sebze, meyve, tekstil gibi rnleri ta??yan Trk t?rlar?na ?kard?klar? zorluklar?n do?urdu?u, hesab? hala net olarak dile getirilmeyen milyon dolarl?k kay?plarla, yine Rusyan?n mutad olarak k?? aylar?nda Ukrayna zerinden Avrupay? so?ukla terbiye etme deneylerini hat?rlamak san?r?m yeter de artar bile.

Sz ok uzatmadan, Say?n Davuto?lunun Trkiyeyi blgesel gle yetinmeden ta??mak istedi?i kresel g projeksiyonu, asr?n zlemi olarak hepimizi gururland?r?rken, aya??m?za dolanacak veya pranga vuracak iki bar???l grnml, giderek devle?mekte olan iki tehlikenin fark?na var?p, kar?? tedbirlerin al?nmas?na da yine kresel vizyonla kar?? ataklar?n geli?tirilmesi gerekti?ini d?nmemiz gerekir.

Elbette blgesel g olman?n ?tas?, kendi etraf?nda bir bar?? havzas? olu?turmaktan geer. Ama, kresel g a?amas?n? zorlamaya ba?lad???n?zda bu bar?? havzas?ndaki tm aktrlerin de gelece?e dnk projeksiyonlar?n? do?ru okumak zorundas?n?z. Ne ABnin ??mar?k zenginleri Merkel-Sarkozi iftinin z?rvalar? ne de ABDnin legal glerinin, dnyada giderek prestiji artan Trk misyonunun nn kesmeleri kolay de?il. Ancak toplumsal dokumuzu dejenere edecek be?inci kol faaliyetleri ile do?acak gvensizlik ortam?nda ya?anacak kaotik yap?; ya da enerji ncelikli gc ba?ta olmak zere Trk ekonomik gcnn vazgeilmez girdilerini tekelinde tutan kom?u kresel g Rusya ile do?acak bir ?kar at??mas?n?n do?uraca?? sonular, ak?lalmaz felaketlere kap? aralayacak boyuta varm?? bulunmaktad?r ki, burada Trkiyenin ekonomik ba?lant?lar?nda g da??l?m?n? dikkate almas? gereken bir noktaday?z. Bulundu?umuz co?rafi havzaya gven ve huzur temin etmeye al???rken kendi gvenli?imize ve huzurumuza kastedecek potansiyel g birikimlerine kar?? son derece uyan?k olma mecburiyetindeyiz. Elbette Trkiye'nin tarih ve co?rafyas?ndan gelen g ve kudretle, sadece blgesel bir g de?il, kresel bir g olma ?ans? var. Ancak bu ?ans, kendi ak??? iinde zamana b?rak?lmakla de?il, planlama kadar nemli bir ba?ka koruyucu faktr de iinde bar?nd?rd??? zaman, gerekle?me zemini bulacakt?r. Sovyetler Birli?inin da??ld??? 90l? y?llar?n ba??ndan 2000lerin ba??na kadar geen on y?ll?k zaman diliminde, Trkiyenin b?rak?n neden kresel g olmamas?n?, blgesinde bile bir g olarak esamesinin okunmamas?n?n arka plan?nda yatan gereklerden ders ?karmam?z gerekir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri