forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

atif_unaldiATIF ÜNALDI 

Sabah, seni uyand?ray?m ?srarlar? üzerine Almanya’dan gelen telefonu açt???mda, saat 05:00 ve ben du?tayd?m. Ankara’ya ço?unlukla araba ile gitmeyi tercih ederim.

Pantolonumun kemerini ç?karmak yerine, “muhtar?n yeri”nde sabah kahvalt?s? yapmay?, f?nd?k sobas?nda ç?t?rdayan f?nd?k kabuklar?n? dinlemeyi tercih ediyorum galiba. Ama bu sefer günü birlik toplant?lar oldu?undan, araba bizden önce gitti, bizse uçakla.

Amac?m?z IPTV derne?inin, kamu ile ilk temas?n? sa?lamakt?. Derne?imizi kural?, 5-6 ay olmu?. Bu süre içinde de?erli üyelerimizle birlikte, web sitemizi yapm??, yönetim kurulumuzu belirlemi?, e?itim programlar? haz?rlam??, bir Türkiye’deki iptv geli?imi raporu olu?turmu?tuk. Genel ba?kan yard?mc?s? olarak ödevlerimizi yapm?? olman?n rahat? ile binecektim uça?a. ?lk toplant?m?z RTÜK ba?kan? Davut Dursun ile olacakt?…

RTÜK ba?kan? Davut Dursun

Ankara bekledi?imiz kadar so?uk de?ildi. Bu nedenle, ?stanbullu üyelerimiz kal?n palto ve eldivenlerle dikkat çekiyordu. RTÜK toplant?s?nda, say?n ba?kana iptv derne?i olarak yapt?klar?m?zdan bahsettik. IPTV derne?i olarak iptv world forum ile ili?kilerimiz, dünya iptv pazar? hakk?nda olu?turulan rapora katk?lar?m?zdan bahsettik. Say?n ba?kan da bize medyan?n yeni ?ekillenen yap?s?, dünyadaki internet medyas?ndan bahsederek, bu konudaki çal??malar?m?z? yo?unla?t?rmam?z? i?aret etti. Amac?m?z dernek olarak sektörü büyütmek ve haketti?i güce sahip olmas?n? sa?lamak oldu?undan biz de bu konuda çabalar?m?z? artt?raca??m?z? belirttik. Ba?kan tam biz ç?karken ayn? gün içinde bu kadar randevu ve görü?meyi nas?l sa?lad???m?z? merak etti?ini söyledi. Tabii biz, bu konudaki harika organizasyonlara imza atan yönetim kurulu üyemiz Süleyman ?ahin’den ona bahsetmedik. Bizim gizli silah?m?z olarak kals?n istedik.

Ba?kanla toplant?dan ç?kt???m?zda, heyetimize kat?lan Türk Telekom ve TTnet temsilcisi arkada?lar?m?zla birlikte üst kurul üyesi Taha Yücel’e u?rad?k. Taha bey; benim kamu taraf?nda son zamanlarda tan??t???m en aç?k fikirli ki?i. Onunla sohbetlerimiz gün geçtikçe daha çok keyifli hale geliyor. Üç boyutlu TV teknolojisi ile ba?l?yacak yeni dünya ve bu dünyan?n tv otomasyon sistemlerinden, dijital platformlara hatta reklam denetimine kadar etkilerini konu?tuk.

Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m

Taha beyden sonra ikiye ayr?lan heyetin bir k?sm?, RTÜK’deki temaslar?na devam ederken, biz Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m ile görü?mek için yola ç?kt?k. Ankara seyahatlerini i?te bu yüzden çok seviyorum. Toplant? yo?un bir program olmas? belki biraz yorucu oluyor ama bir gün ancak bu kadar verimli kullan?labilir. Bakanl??a bu dü?üncelerle ula?t???m?zda, bizi bakan dan??man? ?hsan Durdu kar??lad?. Onunla yapt???m?z konu?malar bizim için son derece önemli oldu. Stratejik plan?m?z? ondan ald???m?z bilgilere göre yap?land?rmay? planl?yoruz. Bakan?m?z Binali Y?ld?r?m, bize oldukça geni? bir zaman ay?rd?. Bu sayede iptv konusunda yanl?? bilinen baz? genel bilgileri onunla da payla?ma imkan? bulduk. Ayr?ca may?s ay?nda yurt d???ndan ça??rd???m?z dünyaca ünlü konu?mac?larla yapaca??m?z zirveden bahsettik. Bakan?m konunun önemine i?aret ederek, tarihi ?ubat ay?na çekmemiz gerekti?ini belirtti. Biz de yeti?tirmeye çal??ma sözü verdik. Uzayan görü?me nedeni ile BTK ba?kan? Tayfun Acarer ile randevumuza biraz geç kalmakla birlikte, Tayfun bey, bizi, sa?olsun son derece s?cak kar??lad?.

BTK Ba?kan? Tayfun Acarer

Tayfun bey, IPTV konusundaki faaliyetleri çok önemsedi?ini, belirtip, faaliyetlerimiz hakk?nda bilgi ald?k. BTK ile yapaca??m?z çal??malar konusunda bir yol haritas? belirledi. Biz de bu yol haritas?na göre yol alaca??m?z? belirttik. Günün en ilginç olay? da Tayfun beyin benim Airport Tv’de yapt???m program hakk?ndaki sorular?yd?. Bu konuya ilgisi beni çok ?a??rtt?.

atifunaldi@gmail.com

ATIF ÜNALDI: IP TV DERNE?? YÖNET?M KURULU ÜYES?
BA?KAN VEK?L?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri