forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

ANKARA'DA KU?ULU PARK VARMI?...

Aktif .

gazeteci_kamera AHMET ARSLAN

Hasan Cemal’in Cumhuriyet’e genel yay?n yönetmeni olmas?yla ba?layan bir gelenek olu?tu gazetelerde: Genel yay?n yönetmenlerinin “Ankara görmü?” olmalar?.. 80’li y?llar?n ba??ndan itibaren gazetelerin önemli bir bölümünün genel yay?n yönetmenlerinin zaman?nda Ankara Temsilcili?i yapm?? olmalar? mesleki ve sosyolojik bir zorunluluk olsa gerek.Çünkü gazete haberlerinin (televizyon da demek gerek) önemli bir bölümünü siyaset haberleri te?kil eder. Haber okumaktan-izlemekten murat da “memlekette ne olup bitti?ini” ö?renmektir.  

“Memlekette olup-bitenlerin” ço?u da Ankara’da planlan?r ya da ete-kemi?e bürünür.

Dolay?s?yla “olup-biteni” ç?plak gözle görmek, dinamiklerini çözebilmenin yolu Ankara’dan geçer. Ankara gazetecili?i bir ölçüde “ömür boyu muhabirlik” say?labilir.

Meclis kulislerinde, önemli kamu binalar?n?n koridorlar?nda ve siyasi dehlizlerde dola?madan, buralar?n kokusunu almadan yapt???n?z siyasi de?erlendirmeler en basitiyle eksiktir, noksand?r.

Muhabirin haberi nas?l koklad???n?, ald???n?, haber kaynaklar?yla olan ili?kileri bilmeden ileri sürdü?ünüz tezler sizi ço?u kez aç?k dü?ürür.

Türkiye’de 90’l? y?llar?n sonundan itibaren en ciddi haberi de “tüketen”, basitle?tiren bir gazetecilik e?ilimi var. (Hiç ku?kusuz bu noktada ‘geçici görevle’ bir süre Ankara’da bulunmu? olan Ertu?rul Özkök’ün çok önemli katk?s? bulunuyor.) Biraz k?vrak zekâyla, biraz da kelimelerle oynamakla haberi ve “yaz?”y? ciddiyetinden uzakla?t?ran, içeri?ini bo?altan yazarlar türedi.

Bunlar?n ortaya ç?k??lar? ve “piyasa tutu?lar?yla” ilgili neden-sonuç ili?kisine girecek de?ilim. Al?c?lar? var ki, bunlar da piyasadalar.

Benim üzerinde durmak istedi?im nokta, neredeyse Ankara’ya hiç gelmedi?i anla??lan bu güruhtan baz?lar?n?n “Ankara kaynakl?” geli?melere ili?kin “bilirki?i” rolüne soyunmalar?. Bu rolü icra ederken de cehaletin ukalal?kla birlikte paçalardan dökülmesi.

Bu “gazetecilik biçiminin” en son tezahürünü Ankara’da toplanan CHP kurultay? vesilesiyle gördük. Baz? “gazeteci-yazarlar” mezkûr kurultay vesilesiyle ?stanbul’dan Ankara’ya gelmek için günlerce haz?rl?k yapt?lar. Bunu “kö?elerinden” de ilan ettiler. San?rs?n?z ki Padi?ah efendimiz sefere ç?k?yor. Ya da birileri “?ss?z adaya gidiyorlar” da, yanlar?na en zaruri vazgeçilmezlerini al?yorlar.

Herhangi bir Afrika ülkesine giden turistin a?? olmas?, bilinmeyen bir co?rafyada vakit geçirecek birisinin yan?nda pet ?i?eler ile su götürmesi gibi geldiler Ankara’ya.  

Yapt?klar?  siyasi “de?erlendirme ve analizlere” de?inmeyece?im. Ama Ankara’ya bak?? aç?lar?n?n ne denli cahilane ve etnosantrik oldu?unu söylemenin de nezaket d??? olmayaca??na inan?yorum.

Ülkede olup bitenlere “?stanbul merkezli” (Ni?anta?? da diyebilirsiniz) bakan bir anlay???n ülkenin koskoca Ba?kenti’ni “uzaklarda bir diyar” gibi gören çarp?kl?kt?r burada sözkonusu olan.

Siyasi ve sosyal gerçekli?in ele al?n???ndaki çarp?kl?k bir yana, gazetecili?in en temel kurallar?n?n bile nas?l göz ard? edildi?inin d??avurumu bu.

40’l?  ve 50’li y?llarda rahmetli Hikmet Feridun Es, seyahat etti?i  ülkelere ili?kin tan?t?c? yaz?lar kaleme al?rm??. Günlerce dizi ?eklinde yay?nlanan bu yaz?lar çok büyük ilgi görürmü?.

“?stanbul merkezci” gazetecilerin Ankara’ya ili?kin neredeyse tefrikaya dönü?türdükleri “gözlemleri” Hikmet Feridun Es’i hat?rlatt?. Rahmetli o y?llarda Türk insan?n?n dünyay? tan?mas? için önemli bir gazetecilik görevi ifa etmi?. Bundan dolay? da dizilerinin yay?nland??? gazeteler tiraj alm??.

?imdi 40’l? ve 50’li y?llar?n gazetecili?inden daha s?? ve “tan?t?c?l?ktan” ziyade indirgemeci bir bak?? aç?s?yla kar?? kar??yay?z.  

“Ankaral? gazetecilere haber kaynaklar? ‘aman benden duymam?? ol’ dermi?”. Vay be, ne müthi? ke?if! ?stanbul’daki gazetecilerin haber kaynaklar? ne diyor acaba?  

Trilye’de ve Tavukçu’da hep siyaset konu?ulurmu?! CHP kurultay? vesilesiyle gazetecilerin bir araya geldikleri mekânlarda Daum’un Fenerbahçe’deki gelece?i mi konu?ulacakt??

“Ankara’da Ku?ulu Park diye bir yer varm??”!

Buna ne dersiniz?

Hikmet Feridun Es’in “sigara içen maymunlara” ili?kin gözleminden daha özgün ve çarp?c? de?il mi?

Dua edelim ki, bununla kald?lar. Ya “An?ttepe’de gözüme büyük bir bina ili?ti. Siz okuyucular?m ad?na merak?m? gidermek için yoku? ç?kt?m, gittim. ?nceledim ki Atatürk’ün ebedi istirahatgah?ym??” deselerdi ne olurdu? Ya da Ulus’ta Hac? Bayram Camii’ni ke?fetselerdi?

Zaten y?llar?n Mülkiyelilerine “entellerin tak?ld???n?” da “?stanbul merkezci” gazetecilerden ö?renmedi mi kamuoyumuz?

Allah’tan “Vatan Caddesi geni?li?inde bir caddeden geçiyordum, kafam? sa?a çevirdim bir bakanl?k, sola çevirdim bir ba?ka bakanl?k. ?a?k?na döndüm. Kendime çeki-düzen verdim, esas duru?a geçtim, hemen çantamdan kravat?m? ç?kararak takt?m. Sordum, me?er Bakanl?klar semtiymi? oras?, yani me?hur K?z?lay’?n hemen biti?i?i..” gibi derin analizler (malum Ankara’da her ?ey ve her yer ‘derin’) yapmad?lar. Yoksa “turizm patlamas?ndan” dolay? zorunlu güzergâh?m?z K?z?lay’dan bile geçemez hale gelirdik.

Evet, Ankara so?uktur.. Haber ise gerçektir. Gerçekler de so?uktur.. “Mavra ve geyi?in” ötesinde bir ku?at?c?l??? ve belirleyicili?i vard?r. Erman Toro?lu’nun deyimiyle “Kodu mu oturtur.”  

Ankara gerçe?i de, gazetecili?i de bundan ibarettir! Laf ebeli?i yaparak okuyucuyu e?lendirmek, yaz?y? ve haberi tüketim malzemesine dönü?türmek de?il..

ahmetarslann@yahoo.com

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri