forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

T?B SEN NE YAPTI?ININ FARKINDA MISIN?

Aktif .

kemalettin_bulamaciKEMALETT?N BULAMACI  

Ülkemin gündemine ayak uydurmakta biz bile zorlan?r olmaya ba?lad?k. Muhas?r medeniyet seviyesine ula?m?? ülke vatanda?lar? bir gün Türkiye'yi takip etse t?marhanelik olur.


?srail-Türkiye aras?ndaki olaylar?n meydana getirdi?i gündem en az?ndan vatanda?lar?n ülkemize getirilmesi ile biraz durgunluk evresine girmi?ti ki ?imdi de uluslararas? arenada Google yasa?? ile man?etlere ç?kt?k.

3 Haziran Per?embe günü Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu'nun Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???, Türkiye'de yerle?ik Internet Servis Sa?lay?c?lara bir yaz? göndererek Türkiye'den eri?imi resen veya mahkeme karar? ile engellenen sitelerde eri?im yasaklar? ile ilgili yap?lmas? gereken yeni uygulamay? duyurdu.

31 May?s tarihi itibariyle DNS tabanl? eri?im yasaklar? yerine IP tabanl? eri?im engellemesi uygulamas?na geçildi.

Karar? alan ISS'lerin bir bölümü an?nda harekete geçerken baz?lar? henüz bu engellemeleri gerçekle?tirmi? de?il. Ama onlar da ba?layacak yak?nda.

Son iki y?ld?r Türkiye'den eri?imi yasak olan YouTube'un baz? IP numaralar? Google'?n documents, translate, analytics, toolbar gibi servislerinde kullan?l?yor. YouTube'a eri?imi IP temelli yasaklarken ortaya ilginç bir tablo ç?kt?. Google servislerine Türkiye'den ?uan eri?ilemiyor.

Devletin ald??? karara kar?? gelecek de?ilim. Ama sonunun nereye gidece?i iyice hesaplanmadan al?nan kararlar?n ivedilikle uygulanmaya ba?lamas?na kar??y?m.

?imdi ortaya ç?kan, yak?n zamanda ka??la?abilece?imiz ihtimallere bir bakal?m.

1- Google'?n servislerini kullanan bireyler ma?dur durumda kald?lar. Bu YouTube gibi e?lence amaçl? alg?laan bir platforma eri?ememekten daha ciddi bir ma?duriyet. Google Dokumanlarda onlarca dosyas?na eri?emeyen bireylerimiz mevcut.

2- Google'?n bu servislerini internet sitelerine entegre etmi? onlarca web hizmet sa?lay?c?s? var. ?uan bu sitelere eri?imde sorun ya?an?yor. Sitelere eri?imler yava?lad?. Olay?n ciddiyetinin fark?nda olan yoneticiler bu servisleri sitelerden ay?klamaya ba?lad?lar.

3- Türkiye'de internet yay?nc?lar?n?n ana gelir kalemi olan Google'?n reklam servisi Adwords baz? sitelerde çal??mamaya ba?lad?. Türkiye'de internet giri?imcisi gelir anlam?nda büyük bir darbe ald?.

4- Google servislerini kullanan web siteleri bu sorunu ya?ad?kça, sorunu ya?amayacaklar? yerlerden hosting hizmeti almaya ba?layacaklar. Bu da Türkiye'de web sitesi bar?nd?rma hizmeti sunan ?irketlerin gelir kayb?na yol açacak.

5- Bu kadar çok sitenin yurtd???na ta??nmas? ile birlikte Türkiye'nin internet yurtd??? ç?k?? hatlar?nda ciddi sorunlar ya?anmaya ba?lanacak.

6- Mobil operatörlerin özellikle Google Android tabanl? sunmaya ba?lad?klar? servisler büyük sekteye u?rayacak. Data gelirlerini yava? yava? art?rmaya ba?lam?? olan mobil operatörler büyük gelir kayb?na u?rayacak.

7- ?imdi ayn? IP numaras? üzerinde payla??ml? hosting sat?n alan siteler büyük tehlike alt?nda. 100 tane web sitesinden bir tanesi hakk?nda al?nacak eri?im engelleme karar? di?er 99 siteyi de etkileyecek. Bir site yüzünden di?er 99'unu da eri?ilemeyecek.

Benim ilk bak??ta akl?ma gelen sorunlar bunlar. Tüm bu sorunlar?n olabilece?ini öngörmeden böyle bir karara imza at?p bunu uygulamaya koymak cehaletten ba?ka bir?ey de?il.

??in daha kötüsü de var tabii ki.

?nternet konusunda uzman, ne yapt???n? bilen insanlar bu karar? ald?larsa ortada daha derinlemesine ba?ka sorunlar var. Ba?ka hesaplar var.
Bu hesaplar?n cezas? da Türk halk?na ödettiriliyor. Hem de onlara bir alternatif sunmadan. Ki?isel haberle?me özgürlükleri hiçe say?larak.

Anayasa de?i?ikli?i paketi yürürlü?e girdi?i tarihte, ?ahsen haberle?me özgürlü?ümü k?s?tlad?klar? gerekçesi ile T?B'i Anayasa Mahkemesi'ne ?ikayet edece?imi, onlar hakk?nda suç duyurusunda bulunaca??m? da kamuoyuna bildirmek isterim.

http://www.btdunyasi.net

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri