forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

CUMHURBA?KANI'NIN YOUTUBE YASA?INA TEPK?S?N? DESTEKL?YORUM

Aktif .

atif_unaldiPazartesi sabah? say?n Malatya Valim Ulvi Saran'la görü?mek için Malatya uça??na yeti?meye çal???yordum ki radyoda Gazze'deki geli?meleri haber ald?m. Hafta pazartesi sabah? saat 05:00 'da çok haraketli bir gündemle ba?lam??t?. Günü birlik Malatya seyahatinden dönerken aç?kcas? bu hareketlilikte, valimin misafiri olarak Malatya'da kalma ihtimali üzerinde duruyordum.


Fark?nda m?s?n?z bilmiyorum ancak son bir ayd?r Türkiye'nin her kesimini hareketlendirecek ve galeyana getirecek çe?itli geli?meler sinsilesi birbirini izlemeye ba?lad?. Hatta bu geli?meler o noktaya geldi ki; kritik isimlerlerden gelen her haberi bir provakasyon malzemesi olarak alg?lamaya ba?lad?k. Bu yo?un ve hareketli gündemin ortas?na bir de ?u y?lan hikayesine dönen youtube yasa??n?n garip, anla??lmaz geli?mesi eklendi. Çar?amba günü sosyal a? sakinlerinin bir k?sm?n?n, google'?n çe?itli servislerine eri?mekte güçlük çektiklerini okudum. Çok k?sa zaman içinde bu konu?malar, goole'?n yasaklanaca?? söylentisine kadar ilerledi. Genel olarak T?B'in çal??ma ?eklini ve yakla??mlar?n? bilen birisi olarak buna ihtimal vermedim. Zira http://www.youtube.com/atifunaldi adresindeki videoblogumda (youtube'a eri?emiyorsan?z videoyu http://tinyurl.com/googleyasagi1 adresinden izleyebilirsiniz)  da bahsetti?im gibi, T?B bir alt alan ad?n? kapatamaz, katalog suçu olmayan bir suçtan bir dosya açamazd?. Kald? ki, zaten youtube yasa??n?n kald?r?lmas? ve içine dü?tü?ü kör kuyudan ç?kar?lmas? konusunda nas?l bask? gördüklerini gözlerimle gören birisi olarak bu hatay? bir kere daha yapmayacaklar?n? biliyordum. Bu nedenle T?B'deki dostlar?m? aray?p konfirme etmeye bile gerek duymad?m.  Bir süre sonra söylentiler Türk Telekom'un çe?itli mahkemelerde google'a eri?imin kapat?lmas? konusunda davalar açt??? noktas?na döndü. ??te bu söylem beni korkutmu?tu. Her na kadar Türk Telekom'un ?ikayet edece?i bir konu oldu?una inanmasam da, mahkemelerin bu tip bir eri?im engelleme haklar? bulunmaktayd?. Per?embe günü TV program?ma haz?rlan?rken benim de google docs'a eri?imimin engellendi?ini farkettim. Art?k konu söylenti olmaktan ç?k?p, bir gerçek halini alm??t?m. Hemen Türk Telekom'a resmi bir soru yönelttim.
Maili aynen iletiyorum:

Bu aksam saat 17:00 de yayinim var. Ancak ondan once sizden su konularda bilgi alabilir miyim?

1. Turk Telekom ADSL aboneleri google docs, google analytics gibi sitelere sorunsuz ulasabiliyorlar mi?
2. Ulasamiyorlarsa neden ulasamiyorlar?
3. Ulasabiliyorlarsa su aralar google docs'a ulasimin engellendigi sozleri dolasiyor yada google blogunda da bu konuda mesajlar var. Bu mesajlar?n sebebinin ne oldugunu dusunuyorsunuz?

Maili çok geç atabildi?im için cevap ne yaz?k ki yay?na yeti?medi. Bu nedenle konu?um RTUK Üst Kurul Üyesi Taha Yücel yasaklar?n ne kadar yanl?? ve sorun ç?karan bir yönetim ?ekli oldu?undan bahsedene kadar konuyu hiç açmad?m. Ancak Taha bey genel görü? olarak vizyoner bir yap?ya sahip birisi oldu?u için konu aç?l?nca ben de bir iki cümle ile ya?anan durumu anlatt?m. Ancak tabii ki söylentileri de?il durumu. Yay?ndan ç?kt???mda Türk Telekom'un beni defalarca aram?? oldu?unu farkettim. Konu?tu?umda durumun; "Youtube'un her ay yeni IP'lerle sunucular açt??? ve bu IP'lere eri?imin engellenmesi için T?B'den ola?an güncellemeler geldi?i. Bu güncellemeler s?ras?nda ayn? sunucuda hem youtube hem de di?er uygulamalar?n bulunmas? nedeniyle bu sorunun ortaya ç?kt???" bilgisini ald?m.

Art?k youtube yasa??n?n gündeme gelmesi ve insanlar?n bu konudaki hassasiyetlerinden yararlan?larak prim yap?lmas?ndan büyük rahats?zl?k duydu?umu söylemek isterim. Kald? ki; daha önce de bu tip yasaklamalar? protesto etmek amac? ile internet profesyoneli çe?itli simalar?n bu durumu art?k kendilerine bir popülerlik malzemesi olarak kulland?klar?n? bu nedenle gerçekten yap?lmas? gerekenleri yapmak yerine, güncelliklerini korumaya çal??t?klar?n? hissediyorum.
??te bu noktada say?n Cumhurba?kan? Abdullah Gül, önce Yozgat Bozok Üniversitesindeki ziyaretinde (http://tinyurl.com/googleyasagi2) sonra da twitter hesab?nda ( http://twitter.com/cbabdullahgul ) konuyla ilgili görü?lerini iletti. 
  • "Türkiye'nin Youtube’u yasaklayan, Google’a eri?imi engelleyen ülke kategorisinde olmas?n? tasvip etmem. Bu konuda yasal yollar bulunmal?."
  • "Türkiye dünya ile bütünle?mi? bir ülke. Bu tür yasaklar dünyayla bütünle?meyi engeller."
  • "Üniversitelerin de bilime eri?imi bu yollarla olacak. Bu tür yasaklar? sak?ncal? görüyorum."
  • Youtube ve Google’a Eri?im Sorunu: “Yasal Problemleri A?mal?y?z.”
Youtube yasa?? sorunu iki y?ld?r devam ediyor. ?lk defa ülkenin en yetkili a?z?ndan bu konuda ilerleme kaydedilmesi konusunda bir görü? bildiriliyor. Cumhurba?kan?m?z?n görü?ü bizim için bir direktifdir. Ben Ula?t?rma Bakan?m?z?n, T?B'in hem rahats?z olduklar? hem de çözmekte zorland?klar? bu konuda say?n Cumhurba?kan?m?z?n destekleri ile en k?sa zamanda sonuca ula?mak için ellerinden geleni yapaca??n? biliyorum. Bu konuda gerek bas?n mensubu gerekse dan??man olarak her türlü yard?m? yapmaya haz?r oldu?umu bildirmek istiyorum.
Zaten facebook'daki sayfama daha ?imdiden bu konuda destek mesajlar? gelmeye ba?lad?.

Fulya ?irin umut verici bir geli?me. desteklemek gerek.payla?t???n için te?ekkürler
Ozgun Ozturk Say?n Abdullah Gül'e yap?c? yakla??m? ve konuya dikkat çekti?i için te?ekkür ediyoruz.
Hüsamettin O?uz Say?n Cumhurba?kan?m?z?n deste?i önemli bir ba?lang?çt?r. Arkas?nda durmak ve bu konunun çözülmesi için bizim de gündemde tutarak destek olmam?z laz?m.
Mine Akça bu kadar hassiyet gostermesi gercekten umut vaadedici...

Bas?n mensubu arkada?lar?m?n da ayn? dü?üncede oldu?unu biliyorum zira konu gündeme geldikten sonra Melih Bayram Dede ( http://www.melihbayramdede.com/2010/05/19/8582/cumhurbaskani-gul-tweetlerinize-cevap-veriyor ) ve birçok bas?n mensubu dostum konuyu i?lemeye ba?lad?lar. Hepimizin görevi say?n Cumhurba?kan?m?z?n sözlerini yerde b?rakmamak ve gere?ini yapmakt?r. Aksi takdirde her canlar? istedi?inde birileri bu konuyu biraz daha ka??r, di?erleri de bu durumu kullanarak popülerliklerini artt?r?r. Olansa Türkiye'ye olur.
atifunaldi@gmail.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri