forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

KAP?TAL?ZM?N N?METLER?

Aktif .

gurkanhaydarkilicarslanGRKAN HAYDAR KILIARSLAN: Geenlerde Devlet Bakan? Egemen Ba??? kapitalizmin kmeyece?ini, iPhoneu olan bir kapitalizmin kmesinin mmkn olmad???n?, nk sosyalizmin veya ba?ka bir dzenin iPhoneu icat edemedi?ini sylyordu.


Her ne kadar kt bir model olmas?na ra?men uzaya ilk gidenin bir sosyalist rejim lkesi olan S.S.C.B. oldu?unu, bu lkenin ivme kazand?rd??? uzay yar??? sayesinde Bat? dnyas?nda bili?im teknolojilerine yo?un bir yat?r?m?n ba?lad???n?, bu yar??a paralel giden silahlanma yar???ndan ekilen S.S.C.B.nin yaratt??? rekabet bo?lu?u sayesinde 90larda bili?im teknolojileri yat?r?mlar?nda bir patlama ya?and???n? ve bu sayede kapitalizmin en nihayet iPhoneu icat etti?ini bilmeyen bir devlet bakan?na sahip olman?n bizi ABye dahil edece?inden yana ?phelerim ciddi biimde artsa da, yine de sosyalizmin iinden do?aca?? kapitalizmin nimetleri hakk?nda bundan byle takipi olmaya karar verdim.


Ama bu takibim bireysel mlkiyet esas?na ynelik olmayacak. Benim iPhoneum yok mesela. Olsayd? da, bunu kapitalizmin nimetleri hanesine yazmazd?m da. Yazsayd?m da bunu uluorta herkesle payla?mazd?m. nk bu tr bir nimet de?erlendirmesinin e?itliki, hakkaniyeti, adil olmad???n? bilir ve herkesin bu nimete sahip olmad???na dikkat ederek kapitalizmi savunay?m derken kapitalizm d?manlar? yaratmamak iin bahsetmezdim bile. stelik Egemen Ba??? gibi ismi Adalet ve Kalk?nma olan bir parti mensubu da de?ilim.

stelik i?ime din, dinime i? kar??t?rm?yorum. Onun yerine, toplumsal yn olan kapitalist nimetleri sergilemeye karar verdim. Bylece insanlar kapitalizmi sevsinler ve yarat?lacak olan diyalektik eli?ki sayesinde bir gn kitlesel sosyalizm veya hadi ona da raz? olal?m hakiki sosyal demokrasi hareketleri do?sun bu lkede. Niyetim, kapitalizmi aklamak olmad??? halde kapitalizmin sosyal hayatlar?m?za neler getirdi?ini vurgulamak istiyorum sadece. te yandan iimde birde uhde var.


Bilirsiniz, gavs-? medya hazretleri H?ncal Ulu s?k s?k gitti?i yeni mekanlar? anlat?r, gitti?i yeni mekanlar? ve yedi?i yemekleri hem de isimler zikrederek yazar. Bunu her zaman yapmak istemi?imdir. ??te bundan byle sizlere yeni mekanlar? hem tan?tmak, hem de kapitalizmin biz tketici s?n?f?na hangi nimetleri sundu?unu sizlerle zaman zaman payla?mak istiyorum Ve ilk nimet olarak sizlere, geenlerde kar??la?t???m ola?anst gzellikte bir umumi tuvaleti anlatmaya karar verdim.
?stanbuldan Ankaraya do?ru otoyol boyunca henz kendilerinden bir kuru? alamad???m, bedavaya al??t???m bir ?irketin arac?yla gidiyordum. Hendek civar?nda, af buyurun, her zaman oldu?u gibi yola ?kmadan nce ok ay imek nedeniyle i?im geldi. Eskiden pek u?ramad???m bir tesiste durmak zorunda kald?m. Birdenbire o dinlenme tesislerinde yepyeni ba?ka tesislerin hizmete sunuldu?unu fark ettim.

Parkshop Outletten bahsediyorum. Sak?n bana ama bizim arabam?z yok demeyin. Orada baz? otobs firmalar? mola veriyorlar. Biletinizi al?rken otobs, Parkshop Outlette duruyor mu diye sorabilirsiniz. Bence bu tuvaleti grmek iin Ankaraya gitmeye de?er. Ben arabay? park edip do?ruca kendimi outlete att?m. Tabi s?k??m?? oldu?um iin tesiste ne var ne yok bunlara dikkat etmedim ve do?ruca kendimi tuvaletlere ynlendirdim. Geri beni ynlendiren levhalar?n duvar rengiyle yaratt??? uyumsuzluk nedeniyle yanl??l?kla tuvalet yerine nce mescit taraf?na ynlenmi?, arkas?ndan yine yanl??l?kla az daha bayanlar tuvaletine girecekmi? gibi olduysam da en nihayet baylar tuvaletine ula?may? ba?ard?m. Tuvalet ok temizdi. ?eriye girdi?inizde ho? bir lavanta kokusu sizi kar??l?yor. Pisuvarlara do?ru ilerlerken lavabolar?n en son teknoloji rnleri oldu?unu ne kadar s?k??m?? olursan?z olun, fark etmemeniz imkans?z. Fakat o da ne! Af buyurun yine, tam fermuar?m? am?? ve rahatlamak zereyken gzlerimin nnde bir ekran belirdi. Ne ekran? bu diye d?nrken i?imi grmeye, yani i?emeye ba?lad?m. ?lk anl?k rahatlaman?n ard?ndan kafam? sa?a sola dndrdm ve ayn? ekrandan di?er pisuvarlar?n nnde de oldu?unu fark ettim. Allahtan benden ba?ka i?eyen yoktu. Yanl?? saymad?ysam 8 tane pisuvar ve 8 tane televizyon ekran? vard?. Yaln?z bir sorun vard? ve hepsinde de ayn? kanal vard?. CNN Trk a?kt? o s?rada. Ben i?erken Tayyip Erdo?an meclis grup toplant?s?nda konu?uyordu. O kadar ok s?k??m??t?m ki Deniz Baykala da yeti?tim. ??emem bitti?i ve fermuar?m kapand??? s?rada Deniz Baykal hala konu?uyordu. ?lk akl?ma gelen Yahu burada bari rahat b?rak?n demek oldu. Ama sonra, kendi evimde klozette geirdi?im zaman dilimlerinde kimleri kimleri okudu?umu hat?rlad?m ( Bu arada bu yaz?y? ?u anda klozette okuyan varsa ne kadar hakl? oldu?umu anl?yorsunuzdur. ?nsan hibir zaman?n? bo? geirmemeli. ). Fakat elimi y?karken bu defa bayanlar tuvaletini merak ettim. Bayanlar tuvaletinde pisuvarlar olmad???na gre oraya televizyon konulmad?ysa bu durum bir cinsiyet ayr?mc?l??? olmuyor mu? diye d?nmeden de duramad?m. Yan?mda bir bayan arkada? olmad??? iin bayanlar tuvaletinin durumunu ?renemedim. Sadece meraktan bay tuvalet kabinlerinden birisine bakt?m ve erkekler tuvaletinde televizyon ayr?cal???n?n sadece pisuvarlara zg oldu?unu anlad?m. Her ?ey gzel ama bence her pisuvarda farkl? bir TV kanal? olsayd? san?r?m daha ??k olacakt?.

Geri bir otobs mola verdi?inde hep beraber pisuvarlara giden yolcular olmas? durumunda istenen kanal nnde i?emek mmkn olmayabilir ama en az?ndan ne ?karsa baht?m?za durumu da olabilir. Tabii her kanal uygun olmayabilir. Szgelimi dindar kanallar pek uygun olmayabilir ama en az?ndan tketiciye bir ?ans tan?nmal? diye d?nyorum. Elbette bireysel olarak kanal de?i?tirme olay? da d?nlebilir. Geri ben bir tuvalete girdi?im zaman elimi, kendi bedenim d???nda hibir ?eye srmyorum. Musluklar? ve kap? kollar?n? ka??t mendil veya havluyla a?yorum. Hatta bu nedenle bazen zor anlar ya??yorum. ?yle ki; bazen cebimde ka??t mendil kalmam?? olabiliyor. Girdi?im tuvalette ka??t havlu ve hatta tuvalet ka??d? bile kimi zaman olmayabiliyor.

E?er byle bir tuvalete girmi?sem ierde mahsur kalabiliyorum. Birisinin ieri girmesini bekliyorum. Biri ieri girer girmez aya??m? kap?ya koyuyorum ve kendimi d??ar? at?yorum. Hatta bu yzden bir keresinde birisine elme takt?m ve adam az daha d?yordu da zor tuttum. Allahtan adam benim gibi birisiymi? de bana anlay?? gsterdi. Ama d?nn ki, bu kimse tuvaletten elini y?kamadan ?kan ve beni asla anlayamayacak, hatta ilaveten kazman?n biri olabilirdi ve benden bu elmenin hesab?n? da sorabilirdi. Kapitalizmin halen zemedi?i sorunlardan bir sorun bu. Bat? kapitalizminde bu konuya zmler retiliyor. Umumi tuvaletlerin o?unun genel bir kap?s? yok. Musluklar tamamen ve hem de bizdekilerin aksine % 100 al??an sensrler yard?m?yla a?l?yor ve kapan?yor. Bir bay olarak tuvalete i?emek maksad?yla girmi?seniz, girmeniz ve ?kman?z sresi dahilinde sadece eliniz mnasip yerinize de?iyor Bat? dnyas?nda... Sonra sensrler sayesinde elinize sabun daml?yor, su ak?yor ve yalandan de?il, hakikaten elinizi kurutan kurutucular veya yine dokunmadan z?rt diye inen koparabilece?iniz ka??t havlular sayesinde elinizi kuruluyor ve yine tek bir nesneye dokunmadan, kap? olmad??? iin ieride mahsur kalmadan zgrl?nze kavu?uyorsunuz. Ben henz G-20 yesi ve dnyan?n 17. byk ekonomisi olan Trkiyede, stelik bu son denedi?im televizyonlu tuvalette dahil olmak zere elimi kurutmay? ba?aran bir kurutucu grmedim. Asl?na bakarsan?z ?ngiltere d???nda gerekten el kurutan tuvaletlere sahip bir lke de yok neredeyse. Bir tek ?ngilterede, al??t??? zaman sadece benim elimi de?il, o an elini y?kayan insanlar?n bile ellerini kurutan kurutucu makineler grdm. Bizdekiler t?r??ko... Sa kurutma makineleri bile daha k?sa srede elinizi kurutur. Adamlar kurutmak iin de?il, elinizdeki su damlalar? stnze s?ras?n diye bu makineleri yapm??lar adeta. Sizi bilmem ama ben bu durumun kapitalizmin ciddi bir ba?ar?s?zl??? oldu?unu d?nyorum. Yine de i?in ba??nda say?l?r?z asl?nda. Sensrler dnyas?, i?in gere?i yeni yeni hayat?m?za giriyor. Bir keresinde muhafazakar illerimizin birinde, san?yorum Konyayd?, bir al??veri? merkezinin tuvaletinde neler ya?ad???m? bir ben bilirim, bir de ?imdi siz bileceksiniz. ?ehir muhafazakar olunca tahmin edilece?i zere pisuvar yoktu tuvalette. Ayakta i?emenin yasak oldu?u bir tuvaletti anlayaca??n?z. Adamlar biz erkekleri mekruha girmekten koruyorlar yani. Ben bu tuvalete girdikten sonra ierisi ayd?nland?. Bildiniz. Sensrlerle ayd?nlan?yordu. Sonra mecburen i?imi yapmak zere tuvalet kabinine girdim ve alaturka tuvaleti grr grmez asl?nda byk bir i?imin oldu?unu anlad?m, e?ilerek meldim. Fakat aniden ???k snd. Tuvaletlerde benden ba?ka kimse yoktu ve i?imin uzun olmas? nedeniyle bacaklar?m uyu?tu?u iin art?k ben de hareket edemez hale gelmi?tim. nce elimi, kolumu filan havaya kald?rd?m, nafile... Sensrler taraf?ndan dikkate al?nmayacak kadar ufalm??t?m. Hafife kalkay?m dedim. Yok, i?e yaramad?. Geriye kalan i?imi karanl?kta tamamlamak zorunda kald?m. Deli?i tutturmak iin akla karay? setim ama ???k olmad??? iin ak?n da bokun da karadan bir fark? kalmam??t?. Hatta ba?ka bir seferinde, laik bir tuvalette, bu defa bir pisuvarda ayakta i?erken yine sensr kurban? oldum ve yine i?imin ortas?nda karanl?kta kald?m. Fakat o sensrler daha duyarl?yd?. Fermuar?m? kapatmadan nce ???klar yanm??t?. Neyse uzatmayal?m. Tuvalet hikayelerim bitmez benim. ok ?kr Parkshop Outletin tuvaletlerinin ayd?nlatmas? sensrlerle yap?lm?yor. Karanl?kta kalmadan ???l ???l bir ortamda keyifle i?inizi grebilirsiniz.

??te byle, de?erli Medyalog dostlar?. Parkshop tuvaletini mutlaka denemelisiniz. Yaln?z sahiplerinden bir ricam var. Bu pisuvar st televizyonlarda elimizi kullanmadan bir ?ekilde kanal de?i?imi olmal?. Ne bileyim harekete duyarl? sensrler yard?m?yla hijyen gerekesiyle dokunma olmaks?z?n kanal de?i?imi sa?layacak teknolojiler retilebilir. Vcudumuzun bir yerini sa?a veya sola dndrerek kanal de?i?imi olabilir mesela. Kafam?z?n bu i?te kullan?lmas? sakat. E?er o an tuvalet kalabal?ksa yanl?? anla??lma ihtimali var ve dramatik sonulara yol aabilir. Ba?ka bir ?ey laz?m ama onun da riskleri var.

Can?m, her ?eyi de ben d?necek de?ilim ya. Biraz da kapitalizm are bulsun. iPhoneu bulan kapitalizm kmek istemiyorsa bu sorun iin ergonomik bir zm bulur kan?mca. Hem de stmze s?ratmadan...

NOT: Bu yaz? YeniHarman Dergisi'nin May?s say?s?nda yay?nlanm??t?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri