forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

TIKLAYAN NES?L...

Aktif .

internet_tiklaDR. TUBA KARAH?SAR 

Hayran olmak için t?klay?n… Üye olmak için t?klay?n… Kazanmak için t?klay?n… Yüklemek için t?klay?n… ?ndirmek için t?klay?n… ?zlemek için t?klay?n… Haberin devam? için t?klay?n…

??letmeler, üniversiteler, marketler, bankalar, gazeteler, televizyonlar inan?lmaz bir süratle sanal dünyada yerlerini ald?lar. Bu sayede de (!) ihtiyaçlar?m?z?n tümüne yak?n?n? internetten sa?lamaya ba?lad?k. Daha aç?k bir ifadeyle t?klamadan hiçbir i?imizi yapamaz hale geldik. Bunu görmek için oturdu?umuz semtte ufak bir al??veri? yapmak yeterli. Art?k bakkala da gitsek, pastaneye de gitsek, esnaf?n bilgisayarlar?yla bir sosyal payla??m sitesini takip ederken di?er taraftan para üstü uzatt???na ya da bir önceki ak?am kaç?rm?? oldu?u diziyi internetten takip etti?ine ?ahit olmu?uzdur.

?nternet eri?im mekânlar? t?ka basa dolu. Anl?k ileti?im araçlar? (MSN), video payla??m siteleri, i? a?lar?, sosyal payla??m siteleri özellikle bugün 10-20 ya?lar?nda olan Z ku?a??n?n olmazsa olmazlar?.

“T?kla gelsin”, yeni neslin neredeyse hayat felsefesi olmu? durumda. Yani zahmet edip çaba harcam?yorlar. Dolay?s?yla haz?r olandan en h?zl? ?ekilde faydalanmaya bak?yorlar. Ödevler okunmadan ilk bulunan siteden ç?kt?s? al?narak sunuluyor. H?zl? olsun da yüzeysel olsa da olur dü?üncesindeler. Kitaplar? okuma gere?i duymuyorlar çünkü özetleri var. Kitap okumak Z ku?a?? için vakit kayb? olarak görülüyor. 10 sat?rdan fazla yaz? okumaya, 5 dakikadan uzun video izlemeye tahammülleri neredeyse yok. Yaz??malarda kulland?klar? semboller dahi k?saltmalarla dolu. Bu ba?lamda kendilerini ifade etme ve cümle kurma yetileri oldukça zay?f.

Televizyonu ba? tac? yap?p evin en güzel yerine koydu?umuz günler geride kald?. Tek kanall? ve kar??l?kl? ileti?imin olanaks?z oldu?u günlerden televizyon programlar?nda seyirciler taraf?ndan e-postalarla kat?l?m?n yap?labildi?i günlere geldik. Al??kanl?klar?m?z da h?zla de?i?meye devam ediyor. Annemizin yemeklerini aratmad???n? iddia eden paketlenmi? yiyecekler, özel günlerde gönderilen so?uk SMS’ler, h?zl?ca tüketilen diziler, 3 günlük ?ark?lar, yar??malar k?sacas? tüketim toplumunun bizlere dayatt??? pek çok ?ey istemesek de hayat?m?za girmi? durumda.

?nternetin insanlar? yaln?zla?t?rd???, kendisine ba??ml? k?ld??? da bilinen gerçekler aras?nda. Pek çok ki?i bilgisayar?n ba??na oturdu?unda saatlerini harcamakta ve bunu zaman kayb? olarak görmemekte. Ancak burada (aran?yorsa e?er) suçlu, t?klanan linklerden ziyade t?klayanlarda. ?nternet günah keçisi olmamal?. Zira internetin mesafeleri s?f?rlad???n?, i?lerimizi kolayla?t?rd???n?, bilgi payla??m?na olanak tan?d???n?, uzaktan e?itimle bilgiyi evimize kadar ula?t?rd???n?, ki?isel geli?imimize katk? sa?lad???n? asla ve asla göz ard? edemeyiz. O halde neyin, hangi amaçla t?kland??? burada önem kazan?yor. Sanal çiftlikler mi kuruluyor? Sanal çiçekler mi gönderiliyor? Bir toplulu?a dahil olarak hissetmek için sosyal payla??m sitelerine üye mi olunuyor? Saatlerce sohbet mi ediliyor? Ö?renmek istenilen konular ayr?nt?l? ara?t?rmalar?n yerine internet sözlüklerinden ya da internet ansiklopedilerinden mi ara?t?r?l?yor?

Dijital devrim, 3G’ler, kameralar, web 3, hacker, medya sanatlar?, e-devlet, e-banka, e-al??veri?, e-kitap derken pek çok sözcük sosyal ya?ant?m?z? da etkiler hale geldi. Ayd?nlar?n, Paris’in “cafe”lerinde edebiyat, siyaset, felsefe konu?tu?u günlerden; insanlar?n bloglarda, forumlarda, sohbet odalar?nda özgürce yaz??t???, kitleleri bir eylem için örgütleyebildi?i günlere geldik. ?nternet bir kamusal alan olarak gittikçe güçlendi. ?nternet gazeteleri, haber siteleri okurla yazar aras?nda çift yönlü ileti?imin önünü açt?. Habere istenildi?i zaman eri?im sa?land?. Di?er taraftan ise reklamlar, t?klama esas?na dayand??? için haber ba?l?klar? olmas? gerekti?i gibi de?il sansasyonel ?ekilde sunulmaya ba?land?.

Son kertede diyebiliriz ki elimizde mükemmel bir araç var: ?nternet. Ancak bu mükemmel arac?n kullan?m?na ili?kin s?k?nt?lar ya??yoruz kanaatindeyim. Evet, t?klayal?m gelsin ama... Do?ru gelsin, güvenli gelsin, gelip de bizi kendine tutsak etmesin… Peki, o halde nas?l yararl? kullan?r?z? Kaç?n?lmaz de?i?imi, geli?im yönüne nas?l çeviririz? Bunun cevab? ise ilkö?retimden itibaren iyi bir medya okuryazar? olmakta sakl?.

Dr. Tuba KARAH?SAR
?stanbul Geli?im Üniversitesi

tkhisar@gmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri