forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

?NTERNETTEN TEDAV?

Aktif .

ET?KETLER:Tuba Karahisar

internet_saglikDR. TUBA KARAH?SAR
Sa?l?k sorunlar? nedeniyle bir hekime ba?vurmak yerine internetten bilgi almak giderek yayg?nla?maya ba?lad?. Ancak internetin sa?l?k bilgileri edinme konusunda yararlar? yan?nda zararlar? da bir hayli byk.

Sa?l?k kurumlar?n?n, doktorlar?n web sitelerinin yan? s?ra doktor olmayan ki?ilerin de internet sitelerinde sa?l?k bilgilerine yer vermesi endi?e verici.

?nternette sa?l?k bilgilerine eri?im ?ekilde mmkn: Birincisi ?ikyeti arama motorlar?na yazarak taramak. Bu durumda bazen do?ru, bazen yanl??, bazen de eksik bilgi edinmek olas?. ?kincisi doktor oldu?u bilinilen ki?ilerin ve hastanelerin web sitelerini incelemek, ncs de ?ikyete ili?kin videolar? izlemek.

Doktorlar?n haz?rlam?? oldu?u web siteleri genellikle ?u blmlerden olu?uyor: Adan Zye hastal?klar?n isimlerinin ve a?klamalar?n?n oldu?u blm, doktorlar?n soru-cevap ?eklinde hastalarla ileti?im kurdu?u blm, makaleler ve hastal?klar hakk?nda bilgi verilen videolar blm.

Hastalar e?er bilinsizse interneti ?ikyetlerine zm bulabilece?i bir mecra olarak grebiliyor. Hatta di?er hastalar?n kendi ?ikyetlerini ve tedavilerini anlatt??? forumlar? okuyabiliyor, ila isimleri dahi alabiliyor. Forumlarda cevap yazanlar hekimler olsa bile, yaz?lanlar?n hasta taraf?ndan anla??lamamas? ya da yanl?? anla??labilmesi sz konusu.

Bilgi kirlili?inin iinden gerek bilgi edinebilecek siteyi semek, do?ru bilgiyi yanl?? bilgiden ay?rmak, hastalar iin kolay olmasa gerek. Bu sebeple sa?l?k bilgilerinin sadece bu konuya vak?f doktorlar taraf?ndan haz?rland??? sitelere yay?n izni verilmesi ve konunun suiistimal edilmemesi iin sa?l?k siteleri ile ilgili yasal dzenlemelerin yap?lmas? gerekmektedir.

Doktor hasta ileti?iminde yz yze ileti?imin, muayene etmeden tedavi ve online reetelere gre daha sa?l?kl? olaca?? a?ikard?r. ?nternetten ancak hastal?k hakk?nda bilgi almak do?ru olacakt?r.

Dr. Tuba KARAH?SAR
?stanbul Geli?im niversitesi
tkhisar@gmail.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri