forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

AYNI NEH?RDE ?K? KEZ YIKANILIR MI? (*)

Aktif .

ET?KETLER:Hilmi Tuna

oligargH?LM? TUNA

?lkyaz?m? 2002’de yazm??t?m. Aradan 9 y?l geçti. Türkiye’de oligar?i, oligar?inin (sahibinin) sesi olan medya, her türlü ak?l ve mant?k d??? stratejisi ile bu co?rafyadaki bariz hâkimiyetini kaybetti. Daha do?rusu, santraç tabiri ile pata hali. Oligar?i beslendi?i, kan?n? emdi?i ülkeyi gönüllü niye terk etsin ki? Bu e?yan?n tabiat?na ayk?r?.

12 Eylül 2010 referandumu davulun patlad???, zurnan?n z?rt dedi?i an oldu. Bu a?amadan sonra hiç bir ?ey eskisi gibi olmayacak. Bir sonraki a?ama ise 12 Haziran 2011’dir. Anadolu co?rafyas?; i?çisi, memuru, köylüsü, esnaf?, patronu, camilisi, meyhanelisi ile yanl?? ata oynamazsa Bat?l? tarz siyasi, sosyal ve ekonomik bir düzeyi yakalayacakt?r. Ondan sonraki seçimlerde ister soldan, ister sa?dan, isterse marjinal partilerden biri öne ç?ks?n oligar?i hak ile yeksan olacakt?r.

Sahte ve çakma burjuvaziyi ifade ad?na, marksist bir üniversite hocas?na yapt???m tan?mlamay? burada tekrarlamak gerekiyor. Çünkü bu tan?mlaman?n tez konusu olmas? gerekti?ini belirtmi?ti. “Türk burjuvazisi; fabrika kurarken bele? arazi, üstüne ball? kredi, sonras?nda her türlü te?vik bocas?, ürünlerin garantili al?c?s? devlettir kampanyas?, yüksek gümrük duvar?yla iç pazara kalitesiz mal? pahal?ya kakalama hamlesi, muhasebe oyunlar? ve eksik denetimle de az vergi ödeme, her krizde fakir halk?, tefeci iç borç senetleriyle soyma, her devalüasyonda da mal?na mal katma ile tam bir çakma kapitalistir.” ??te Türk kapitalisti ! Böyle kapitalist ve burjuva ancak bu topraklarda olur. Bunlar devlet kapitalisti, halk dü?man?, bürokrasi a????, oligar?inin babas?, besleme burjuva ve çakma sermayedard?r.

12 Haziran’da oligar?iye kesilecek bir fatura daha bulunmaktad?r. Oligar?i medyas?n?n anl? ?anl? sosyologlar? ve analistleri ?unu iyi bilmeliler. Tunus, M?s?r, Yemen, Libya ve Suriye’de olanlar asl?nda 1950 D.P. hareketine benzemez. O farkl? bir çözümlemenin konusudur. Bu ülkelerde yeni olan olaylar, Türkiye’de 28 ?ubat sonras? a??r çekim olarak ba?lam??t?r ve hala devam etmektedir. Bunun da 2 temel sebebi vard?r. Hem oligar?i ve medyas?n?n daha korkak ve daha münaf?k (kaybedecekleri çok ?ey ve benzer ülkelere göre daha çok say?da olmalar? sebebiyle) davranmalar? , hem de halk?n devlet-ebed müddet felsefesini yanl?? anlayarak itaatkar olmas? ve ufukta gördü?ü zenginle?me güdüsüyle i?i a??rdan almas?d?r.

Medyan?n ak?l d???, tepkisel, basit ve ?ark usulü tarz? politikas? ile toplumun daha milliyetçi, daha muhafazakâr haline gelece?ini defalarca söylemi?tik. ?imdi Halk Partisinin ba??na hem kürt, hem alevi kimlikli birinin gelmesi halk?n fa?izan ajitasyonlara birkaç ?ehit cenazesi d???nda prim vermemesindendir. Yani oligar?i tornistan yapmak zorunda kalm??t?r. Geni? muhafazakâr kitle için “Üniversitede ba?örtüsü elbette serbest olmal?d?r. ”tavr?ndan bir ad?m öte atmaz/atamazlar. Ama kürtlere, alevilere, az?nl?klara, uçan ku?a her türlü özgürlü?ü verme çabas?nda olacaklard?r. (Bendeniz; yar?ndan tezi yok cemevlerinin tan?narak desteklenmesi; do?u?tan seçemedi?iniz etnik bir kimli?e ait her türlü hakk?n verilmesini, az?nl?klar?n da ba?ta e?itim sisteminde olmak üzere dü?man unsurlar olarak görülmedi?i bir yakla??m? savunuyorum.)

Geni? Anadolu co?rafyas?na hak ve özgürlüklerde cimri oligar?i ve medyas?, burjuvazi olmayacak/olmas?n? da istemedi?i kürt, alevi ve az?nl?klar üzerine oynayacakt?r. Eski düzenin son kal?nt?s? YSK’n?n ba??ms?z adaylar? veto etmesi sadece ara bir strateji olup, amaç teröre davetiye ç?karmakt?r. Seçim sonras? bu karar? ald?ranlar bile kendilerini ortada b?rakacakt?r, haberleri olsun. Öyleyse hükümete dü?en, özgürlükler konusunda devrim yapmakt?r. Cemevleri ba?ta olmak üzere alevilere, anadilleri ba?ta olmak üzere kürtlere, vak?flar? ba?ta olmak üzere az?nl?klara ve tabi ezici ço?unluk olan asli unsura da bütün özgürlüklerin yolunu açmal?d?r. ?eriat tehlikesinin olmad??? art?k ortak kabul iken, endi?eli laiklere de muhafazakâr bask?ya yer vermeyecek güvenceleri de sa?lamal?d?r.

Türkiye’de neyin ne oldu?unu, kimin nerede konu?land???n?, oligar?inin ne menem bir halt oldu?unu ve daha ilginci bundan sonra ne olaca??n? anlamak isteyenlere ?dris Küçükömer’e ba?vurmalar?n? sal?k veririm. Küçükömer’in analiz ve çözümlemelerini, oligar?inin medya ve k??k?rtt??? militer aya??n?n zay?flad??? gerçe?i ile birlikte de?erlendirmek e?lenceli olacakt?r. Böylece; 2011 sonras?n?n ?enlikli geçece?ine de bire on bahse girebiliriz.

12 Eylül hukukunun bugünkünden daha adil oldu?u ?eklindeki man?eti üzerine, röportaj yap?lan emekli askeri savc?n?n bunu söylemedi?ini belirtmesi, oligar?inin sald?rganl???n? daha da belirginle?tirmektedir. Bendeniz oligar?i medyas?n?n karar vericilerine, oligar?i yanda?lar?na ve tetikçilerine bele? bir tüyo vermek isterim. 12 Eylül için dava aç?ld???nda, 28 ?ubat için ifadeler al?nmaya ba?land???nda, 27 Nisan muht?ras?n? veren/verdiren, yazan/yazd?ran sorguland???nda alternatif yaz? ve man?etleri ?imdiden haz?r olmal?d?r. Hangi yalan, hangi dolan, hangi özgürlükçü çizgi, hangi çakma liberal, hangi çakma sol ve hatta hangi çakma sosyalist man?etler ve yaz?lar olmal? ki, önce yaz?p çizdikleri güme gitmesin. Bunun için geç kalabilirler, ?imdiden i?e koyulmal?lar.

Çünkü “Yoksul geni? halk kitlelerinin üretti?i art?k de?erler devlete akarken buna el koyan ve halk? fakirle?tiren yap?n?n” (**) yalanlar?na devam etmesi ve af buyrun ?eyini kurtarmas? onlar için art?k zor zanaatt?r. Onlarca örnek man?et ve yaz? üzerinde çal??mal?lar ki sonunda yalanlar?na kendileri de inans?n.

Öyleyse, oligar?i ve medyas?na son mesaj?m?z ?öyle olsun. Seçimlere kadar bo?a kürek çekmeler, sonras?nda da olacak ?enlikli günlerde yalan makinesi modunda devam etmeler… Bir de Tunus, M?s?r, Yemen, Libya ve Suriye’ye bir kez daha bakmalar?. Ama ap?? aralar?ndan de?il, ayaklar? yerde, kafalar? yukardayken. Ayn? sudan iki kez y?kan?lmaz do?rudur, ama bu halk biraz a??rd?r; y?kanmas? ise y?llard?r devam ediyor ve siz de nehrin sonuna geldiniz desek, acaba bu kez anlar m?s?n?z?

* Herakleitos

* Bat?l?la?ma & Düzenin Yabanc?la?mas?, ?dris Küçükömer

tunahil@mynet.com

NOT: Uzun zamand?r yazmamak kötü bir ?eydir, kabul ediyorum. Yaz?ya ihanet etmemek gerekiyor. Ara vermenin mazereti olamaz. Çünkü, mazeretler acizli?e giydirilen elbiselerdir; ben de bunun fark?nday?m. Fakat, son bir y?lda o?lum 2 , annem de 1 ameliyat oldu. Bunlar beni derinden etkileyen olaylar. Özellikle o?lumun te?hisi, tan?s? ve belirli bir tedavisi (ameliyat hariç) olmayan hastal??? için dualar?n?z? talep ediyorum….


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri