forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

siber_terorDR. TUBA KARAH?SAR
Siber terörizm, belirli bir politik ve sosyal amaca ula?abilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin bireylere ve mallara kar?? bir hükümeti veya toplumu y?ld?rma, bask? alt?nda tutma amac?yla kullan?lmas?d?r. Terör örgütleri internet ortam?nda propaganda ve e?itim, haberle?me, bilgi toplama ve sanal sald?r? faaliyetleri gerçekle?tirmektedir. (Bahar 2005: 241)

Siber terör, yeni yüzy?lda terörizmin yeni yüzü olarak yans?yacakt?r ki teröristlerin elektronik bir sald?r? yaparak bir baraj?n kapaklar?n? açabilecekleri, ordunun haberle?mesine girip yan?lt?c? bilgiler b?rakabilecekleri, kentin bütün trafik ???klar?n? durdurabilecekleri, telefonlar? felç edebilecekleri, elektrik ve do?algaz? kapatabilecekleri, bilgisayar sistemlerini karmakar???k hale getirebilecekleri, ula??m ve su sistemlerini allak bullak edebilecekleri, bankac?l?k ve finans sektörünü çökertebilecekleri, acil yard?m, polis, hastaneler ve itfaiyelerin çal??mas?n? engelleyebilecekleri, hükümet kurumlar?n? alt üst edebilecekleri, sistemin birden durmas?na neden olabilecekleri ihtimaller dahilindedir.

(Özcan, www.bayar.edu.tr/bilisim/dokuman/siberteror.pdf)

Siber terör kavram?, 2009 y?l?nda ?ngiltere’de bir bakanl???n web sitesinde ya?anan olay üzerine tüm dikkatleri üzerine çekmi?tir. Söz konusu bakanl???n web sitesi ?ifre k?r?c?lar taraf?ndan ele geçirilmi? ve siteye dikkat çekmek istedikleri konu ile ilgili bir web sitesini yönlendirmi?lerdir. Benzer bir olay Frans?z Savunma Bakanl???’nda ya?anm??t?r. Öyle ki; söz konusu siber sald?r? sonucunda birçok uçak Villacoublay Hava Üssü’nden havalanamam??t?r.

(Tören, http://www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/diger/1232-siber-soguk-savas-ve-turkiye)

11 Eylül sald?r?lar?ndan sonra Amerikan Kongresi taraf?ndan 26 Ekim 2001 tarihinde yeni bir antiterör yasas? kabul edilmi?tir. Yasa, internet servis sa?lay?c?lara abonelerinin üye bilgilerini soru?turma makamlar?na verme konusunda daha a??r yükümlülükler getirmektedir. Ulusal güvenli?in gerektirdi?i hallerde hâkim karar? olmaks?z?n haberle?menin denetlenebilece?ini ve ulusal istihbarat örgütleri ile ulusal olmayan istihbarat örgütleri aras?nda bu yollardan elde edilen bilgilerin payla??labilece?ini düzenlemektedir. Söz konusu kanun ile sald?r?n?n ABD’de bulunan network sistemlerinden geçmesi yeterli k?l?nmaktad?r. Bunu bir örnekle aç?klamak gerekirse; Ankara’da ya?ayan bir sald?rgan, ?stanbul’da bulunan bir bilgisayar? ya da sistemi çökertti?inde ya da herhangi ?üpheli bir eylemde bulundu?unda e?er bu eylem ABD’nde bulunan networklerden herhangi biri üzerinden data paketi olarak geçmi?se, Amerikan Federal Soru?turma Bürosu i?e kar??abilmektedir. Bunun nedeni olarak savunulan görü? ise, dünya internet trafi?inin %70’inin ABD networkleri üzerinden geçmesi olarak aç?klanmaktad?r. (Y?ld?z 2007: 117, 118)

?nternet, terör örgütleri mensuplar?n?n birbirleri ile ileti?im kurmada, ?iddet ve nefret içerikli mesajlar?n? kitlelere, sempatizanlar?na ula?t?rmada bir forum haline gelmi?tir. Bazen elemanlar? aras?nda ?ifreli e-mailler arac?l???yla ileti?im kurarak terör eylemlerini planlayan terör örgütlerinin, interneti daha çok politik ve ideolojik anlamda bir propaganda arac? olarak kulland??? görülmektedir. (Ergün 2008:42)

Bugün için özellikle devlet kurumlar?na ait verilerin güvenli?inin sa?lanmas? aç?s?ndan kapal? devre veri iletim a?? olarak tan?mlanabilecek “intranet”in devlet kurumlar?nda kullan?lmas? bir yönüyle sanal terörizme kar?? etkin bir yol olarak önerilmektedir. Ancak a? büyüdükçe bu sistemin de güvenlik aç?klar? vermesinin kaç?n?lmaz oldu?u vurgulanmaktad?r. (Dülger 2004: 324, 325)

Ülkemizde siber terör Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne girmi?; Genelkurmay’?n önerisiyle siber terör Türkiye’nin tehdit alg?lamalar? aras?na al?nm??t?r.

KAYNAKÇA

Bahar H.?., Sosyoloji, Usak Yay?nlar?, 2005.

Dülger M.V., Bili?im Suçlar?, Seçkin Yay?nlar?, 2004.

Ergün ?., Siber Suçlar?n Cezaland?r?lmas? ve Türkiye’de Durum, Adalet Yay?nlar?, 2008.

Özcan M., Siber Terörizm ve Ulusal Güvenli?e Tehdit Olu?turma Boyutu, www.bayar.edu.tr/bilisim/dokuman/siberteror.pdf

Tören D., Siber So?uk Sava? ve Türkiye, www.tuicakademi.org/index.php/kategoriler/diger/1232-siber-soguk-savas-ve-turkiye 

Y?ld?z s., Suçta Araç Olarak ?nternetin Teknik ve Hukuki Yönden ?ncelenmesi, Nobel Yay?nlar?, 2007.

 

Dr. Tuba KARAH?SAR

?stanbul Geli?im Üniversitesi

tkhisar@gmail.com


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri