forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:Tuba Karahisar

kukla_basinozgurluguTUBA KARAH?SAR
1984, her ?eye hakim olan sistem, bu sistemin ba??, herkesi, her ?eyi denetleyen büyük birader tasviriyle ba?l?yor. 

 

Okyanusya'n?n resmi ideolojisi ingsos ve büyük birader herkesten bu ideolojiye uymas?n? istiyor, bunu denetlemek için etrafta tele ekranlar var.

Kar?? ç?kanlar? yakalamak üzere dü?ünce polisi denilen bir örgüt olu?turulmu?. Sisteme ba?l? çal??an bakanl?klar adlar?n?n tam tersi i?lerle u?ra??yor. Topluluk duygusu yaratmak amac?yla ayin ?eklinde geçen iki dakikal?k nefret toplant?lar?nda sisteme kar?? ç?kan Goldstein lanetleniyor.

Winston karakteri ingsosa kar?? ve günlük tutmaya karar veriyor. Buraya konu?amad?klar?n?, yapamad?klar?n? yaz?yor. Dü?ünce suçu i?leyenler dü?ünce polisi taraf?ndan tutuklan?yor ve "buharla?t?r?l?yor". Çocuklar sisteme taparcas?na yeti?iyor anne babalar?n? dahi ihbar edebiliyorlar. Fahrenheit 451’de Montag karakterinin e?i taraf?ndan ihbar edilmesi gibi. Tele ekranlar ise Foucault'un panoptikonuna benziyor.

Tarih büyük biraderin iste?ine göre yapboz tahtas?na dönüyor. Hayvan çiftli?i kitab?nda da ayn? durum vard?r. Napolyon Snowball hakk?nda yalanlar söylüyor, Boxer önce haf?zas?n? yoklay?p Napolyon'a kat?lm?yor sonra da Napolyon ne derse do?rudur diyebiliyordu.

Çift dü?üne göre de iki z?t dü?ünce ayn? anda kabullenilebiliyor. Bilinç, bilinçli ?ekilde yok ediliyor. Geçmi? yok edilip, çarp?t?l?yor. Hatta uçaklar?n parti taraf?ndan icat edildi?i komedisi bile yaz?yor. As?l belgeleri f?r?nlarda yak?p gazeteleri ingsosa göre yeniden düzenliyorlar.

Yenikonu? ad?nda yeni bir dil olu?turuyorlar. Fiil say?s? azalt?l?yor, e? anlaml? kelimeler yok ediliyor. Burada dü?ünce-dil-dünya ba?lant?s? var. Dil olmadan insan dü?ünemez. Dü?ünemedi?i gibi de hat?rlayamaz. ?ngilizler, ?rlanda dilini öldürmek için i?e ?rlandal? ?airlerden ba?lam??t?. Konu?maya ba?lamadan önceki ya?ant?m?z? hiçbir ?ekilde hat?rlamay?z. Yani büyük birader nekadar az kelime kullanmalar?na izin verirse o kadar geçmi? yok olacak ve o kadar az dü?ünecekler.

Büyük biraderin sisteminde her?ey robotikti. Bu sisteme robotizm ad?n? tak?yorum ben. Partiden olanlar bir tulum giyiyorlard?. ?nsanlar?n ayn? giyinmesi ayn? dü?ünmesi isteniyordu. Hatta ?ark? sözleri bile güftekâr adl? bir makine taraf?ndan yap?l?yordu. Ayk?r? bir ?ey olanaks?zd?. George Ritzer'in "Toplumun McDonaldla?t?r?lmas?" kitab?nda da bundan bahseder. ("McYemek, McYatak, McDoktorlar, McOto tamircileriyle montaj hatt?na benzeyen bir McToplum")

Suç durdurma denilen bir kavram yarat?lm??. Buna göre ingsosa ters bir dü?ünce içindeyken bu dü?ünce hemen durduruluyor. Winston, Julia ile birlikte karde?lik örgütüne kat?ld?ktan bir süre sonra dü?ünce polisi taraf?ndan yakalan?yor. Winston hapse giriyor. O'Brien'in Winston'a söyledikleri: "?çindeki her?ey ölmü? olacak, Sevgi, arkada?l?k kurabilme yeteneklerin, ya?ama sevincin yitmi? olacak, gülmeyeceksin, merak duymayacaks?n. Bombo? olacaks?n. Seni bo?alt?p yerine kendimizi dolduraca??z."

Bu sistemde teknik geli?meler e?er insan özgürlü?ünü biraz daha k?s?tlamaya yar?yorsa kullan?l?yordu. Bilim, sanat, edebiyat diye bir ?ey yoktu…

Dr. Tuba Karahisar

?stanbul Geli?im Üniversitesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri