forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

H?LM? TUNA
Milliyeti-muhafazakar zihne gre tarih hkmn icra ediyor. Daha radikal dindara gre ise Allah vaadini tamaml?yor. Liberal solcuya gre hayat?n ac?mas?z de?i?im ve ak???na kimse kar?? koyam?yor. ??te lkemizde son ya?ananlar?n zihin haritalar?ndaki kar??l??? bu.
Tabi devleti-jakoben solu ve kat?ks?z milliyetileri de es gemeyelim. Birinci gruptakiler ya?ananlara kar?? devrim, ikinci gruptakiler de "Vatan ha ?imdi ya da az sonra blnecek." ?eklinde bak?yor.
Yani dindar bir Trk vatanda?? Bugne kadar baz? temel haklar?m elimden al?nd?, art?k bende para, kariyer, e?itim var. Yok yle beyaz Trk ayaklar?. Deden, baban, a?ababan bu lkenin sahibi olabilir, ama nereye kadar der ve mcadelesini yapabilir.
Trk ?rk?n?n istiskal edildi?ini d?nen milliyeti kitleler, lke ii ve d???ndaki her olay?n gzel Anadolumuzu blece?ini varsay?p teyakkuza geebilir, znde hakl?d?r.
?ehirli, elit, okumu?, geim kayg?s? olmayan eskimi? Beyaz Trklerin evlatlar? da Bu nas?l ya?am biimi, her yere virs gibi yay?l?yorlar, yoksa bir gece ans?z?n gelip elimdeki biram?, aya??mdaki ?ortu, plajdaki bikinimi mi alacaklar? Vakit gemeden bunlardan kurtulmal? kayg?s?na d?ebilir, bu gruptakiler de hakl?d?r.
Y?llard?r tezi grdk, art?k Krd, Alevisi, ?slamc?s? antitezi ortaya koyuyor, pani?e gerek yok. Tarihsel sre bizi ister istemez bir senteze gtryor. diyen solcu da hakl?. Sosyoloji ve tarihi az biraz bilen anlar ki, kentle?me ve bilgi a??nda insanlar istedikleri zgrl?e ula?acak. diyen liberal sa?c? da hakl?.
Asl?nda bu bak?? a?lar? birbirini yok etme d?ncesine, ard?ndan byle bir plan ve eyleme gemedi?i srece son derece normal ve bir o kadar da sa?l?kl?d?r.
Peki, yoksa i?in kolay?na ka?p Nasreddin Hoca tarz?, herkes hakl? diyerek mi yaz?y? ba?layaca??m ? Tabi ki hay?r! Avrupan?n sanayi devriminden sonra ya?ad??? tm toplumsal sreci, ba? dndrc h?zla ya?ayan Trkiyede olan biten tm karga?a kar??s?nda kim haks?z derseniz, buna cevab?m oligar?i ve ona eklemlenmi? zavall? art?klar? derim. nk bu sorunun cevab?n? pokerden rnek vererek a?klamak gerekecek.
Her ideolojik ve siyasi ak?m-d?nce-gruba birer as gzyle bakabiliriz. ??te oligar?i ve medyas? bu lkede, b?kmadan ve usanmadan (her seferinde ka??tlar? kendi kar?p da??t??? darbelerle) diledi?i de?erli ka??da oynad?. Tanzimattan ba?layarak asl?nda her biri bugnk anlamda uyum yasalar?ndan" fark? olmayan uygulamalar? hayata geirdi. Cumhuriyetin ilan?yla kabul gren medeni, ceza, ticaret kanunlar? uyum yasas? bile de?ildir. nk oldu?u gibi tercmedir. Bu, bir bat? ve a?da?la?ma kart?d?r. Ama nereye kadar, oligar?iye zarar verdi?i yere kadar. Sonra ulus devletilik kavram?n? da a?arcas?na Trk olmayanlar? yok sayma ve hamasi Trklk naralar?.
?kinci dnya sava?? bitince mecburi demokrasi az buuk kalk?nma hamlesi ve halk? adam yerine koymalar. S?n?r?n a??ld???n? d?nnce ba?bakan? daraca??na gndermek. Zaten bu lkede oligar?i brokrasiyle el ele vererek ka padi?ah, ka sadrazam? yok etmi?, bir ba?bakan, iki bakan ne ki! 80li y?llarda art?k ?slamc?l?k ve din kart? kullan?lacak, hemen zemini haz?rlar bizim oligar?i ve birden takunyal? oluverir.
Velhas?l oligar?i, her ?artta kendi hkimiyetini srdrme ad?na bin bir surat roln oynad?. Bir bat?c?, bir fa?izan Trk, bir mukaddesat? oldu. Sol (tabi ki devleti sol) bak?? a?s?n? 27 May?sla gndeme ba?ar?yla oturttu. Elindeki bu de?erli kartlar? diledi?i kadar ve diledi?i s?rayla kulland?. Bu kartlar?n bir temsilcisini ne ?kar?rken, di?erlerini de ba?ar?yla k?rd?rd?. Fakat, bir yere kadar...
Bu yzden, bu gnk Ergenekon yap?lanmas? kuruldu?u tarihten, hatta yakay? ele verdi?i tarihten daha gldr. nk art?k bu bir koalisyondur. Bu koalisyon; oligar?inin bilerek ve isteyerek ko?an fertleri, ?kar iin eklemlenenleri ve dnemsel gl?lerine kanan saftiriklerinden olu?ur. Ama her ideolojik ak?m?n temsilcileri belli bir ekonomik zenginli?e ve ortalama bir bilin seviyesine ula??nca ii oligar?i d??? Ergenekon olan bu yap? zlecektir. O zaman oligar?inin tek aresi kalm??t?r. Ka??tlar? toplamak, oyun buraya kadar deyip, en sonunda Haydi ey ?anl? halk?m; kartlar? kard?m, ?imdi da??t?yorum, hay aksi bana yine full as geldi, acaba hangisini kullansam, ne ?ansl?y?m yahu demek. Yani darbeler
Ama, k?llar? mabad?n? rtmeyen ya?l? maymuna dnen oligar?i ve medyas? art?k hangi kart? kullanaca??na karar veremiyor. stelik halk?n?n elinde de aslar var. Teknoloji, e?itim, sermaye, bilgi, grg, sentez, zgven vs. Hani bugne kadar hep kendi elinde tuttu?u o de?erli ka??tlar. Acaba, ne yapmal? ki, ka??tlar? tekrar eline geirse?
Haber bltenleri ve man?etleriyle; ?ehit, terr, gazi, Kuzey Iraka ve hain inlere 1001. operasyon haberleri ile milliyetili?i mi kabarts?n?
Yoksa, lke soyuluyor, i?te ?u ayet veya bak?n bu hadis ve falanca hoca byle dedi diyerek, eskiden vebal? muamelesi yapt??? din eksenli partileri mi ?i?irsin?
Ya da, her sabah ant syletircesine, s?kma ba?, laiklik, gitti Atatrklk haberleri ile ultra laikleri mi panikletsin?
Son are, kriz, yoksulluk, ezilen halk?m, smrlen emek diye ba??rarak sola gz m k?rps?n?
Hi biri olmazsa e?cinsel hakemin ba??na gelenlerden dolay?, bu hkmetin ne kadar anti-liberal ve ho?grsz oldu?unu d?? dnyaya ilan m? etsin
?nsan olan?n isyan edesi geliyor. Sen nesin karde?im, sa?c?, solcu, mukaddesat?, fa?ist, dindar, liberal mi? Tabi ki hay?r, kar??m?zdaki tam bir klasik oligar?i. Tam bir menfaat ?ebekesi. Tam bir zulm makinesi. Tam bir halk d?man?. Ete, kemi?e brnm? dev bir slk...
Ama tm kozlar? ve atraksiyon malzemeleri bir bir tkeniyor. Halleri, Titanic batarken orkestran?n almas?na benziyor. Yani i?leri sokak tabiriyle nanay, ama sylemleri a??zbirli?iyle akt?rma. demekten ibaret. Beyaz Trkler, bu kadar h?zla de?i?en, geli?en ve entegre olan Anadolu insan? kar??s?nda bir ?kmaz sokakta.
Hani milli ?efinizin, bugn bile korkutmak istedi?iniz halk?n?za savurdu?unuz kerametli bir sz vard?r ya " Sizi ben bile kurtaramam." Evet oligar?i ve medyas?, geldik yaz?n?n finaline. Emin olun, sizi byk biraderleriniz bile kurtaramaz!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri