forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

recep_tayyip_arapREMZ? DURMU?  

Erdo?an’?n Ortado?u gezisi hiç ?üphesiz ki dünya bas?n?nda geni? yer buldu. Bas?n bu geziyi birkaç farkl? kurgu e?li?inde okuyucular?na servis etti. 

 

Bunlar?n bir k?sm? Türkiye’nin ?srail ile olan hasmane ili?kileri ve bu ili?kilerin iki taraf aras?ndaki etkilerini irdelerken di?er bir grup ise Türkiye’nin gücü ve Ortado?u halklar? aras?ndaki kurgulad??? ili?kiyi ve bölgede, özellikle Erdo?an’?n ne kadar sevildi?inden  söz etti.  Bir ba?ka grup ise Osmanl? padi?ah? gibi kar??land???n? ifade eden söylemlerde bulundu. Bunlar? ele alacak olursak:

Guardian: "Türkiye'nin ça?? geliyor, Ortado?u bundan böyle ayn? olmayacak" ifadeleriyle okuyucular?na Ortado?u ziyaretini duyurdu. Burada ki söylemlerin analizine bakacak olursak,  Guardian’?n, bölgede ki de?i?imleri iyi okudu?unu ifade edebiliriz. Burada ki ‘’Ça? ve Ayn?  Olmayacak’’ gibi kavramlar hem de?i?imi hem yeni bir bölgesel sistemi hem de yeni bir düzeni ifade etmektedir. Gerek bölgede ki geli?imleri gerekse küresel dengelerdeki de?i?imi dü?ünürsek bu ifadelerin do?rulu?unu en az?ndan görülen vadede hakl? ç?kard???n? ifade edebiliriz.

Financial Times; ‘’Erdo?an, ?srail’e kar?? bölgede hiçbir ülkenin tak?nmad??? sert tav?rla Arap dünyas?nda kazand??? hayranl??? nakte çevirmeyi amaçl?yor.’’ ?fadeleriyle okuyucular?na duyurdu?u haberde, ilgili gazetenin ekonomi a??rl?kl? oldu?unu dü?ünürsek buradaki alg?y? daha rahat anlayabilir ve söylemlerin de içeri?ini daha rahat çözümleyebiliriz. Nitekim ‘’Nakte Çevirme’’ deyimini de buna örnek gösterebiliriz.

?srael Hayom; ‘’M?s?r, Erdo?an’?, Yeni Selahaddin Eyyubi gibi kar???ld?. Türkler ‘in, ?srail uçaklar? ve gemilerini dü?man olarak tan?mlad?.’’ ifadeleriyle okuyucular?na Ortado?u ziyaretini duyurdu. ?srail’de ç?kan bu gazetenin söylemlerine bakacak olursak iki farkl? ifadeyi  bir arada vererek dü?ünce de kar??tl?k yarat?lmaya ve kar??t duygular verilmeye çal???lm??t?r. Yahudiler için, Selahaddin Eyyubi’nin ne tür trajik bir olay olarak ele al?nd???n? da hesaba katarsak asl?nda ilgili gazetenin psikolojik yakla??m?n? daha iyi alg?layabilir ve bu iki farkl? dü?ünce göstergesi ile asl?nda bilinç alt?na ?u mesaj?n verildi?ini görebiliriz: M?s?r’?n yani Araplar?n bu süreçte kazand???n? kendilerinin kazanmad???n?. Burada ki ‘’Dü?man ve Selahattin Eyyubi ’’ kavram? bu iki z?t dü?ünceyi aç?klamaktad?r.

Rusya’n?n Sesi: “Erdo?an’?n Amac? Demokrasiyi Desteklemek.’’ Erdo?an’?n bölgedeki söylem ve eylemlerini göz önünde bulundurarak böyle bir ba?l?k att???n? dü?ünebiliriz. Nitekim Erdo?an Ortado?u’da vurgusu genellikle Laiklik, Demokrasi, E?itlik gibi kavramlar üzerinden bir yakla??m sergilemi?tir.

El Pais: “Türkiye ?slami Demokrasiyi ?hraç Ediyor.” Bu söylemi Arap Bahar? süresince büyük ço?unlu?u Müslüman olan Türkiye’nin izledi?i yol ve geçmi?ten getirdi?i demokratik birikim ve de bölge üzerindeki etkisini göz önünde bulundurularak ifade edildi?ini söyleyebiliriz. Burada ifade edilen  ‘’?slami Demokrasi’’ az öncede ifade etti?im gibi Müslüman bir ülkenin demokratik birikimine vurgu yaparken ‘’?hra璒 ile de o bölge üzerindeki gücüne vurgu yapmaktad?r.

Times: ‘’Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki en güçlü lideri.’’ Bu söylemi Erdo?an’?n hem Türkiye’deki gücüne hem de  Ortado?u’daki popülaritesine ba?l? olarak ifade edildi?ini söyleyebiliriz. Bundan birkaç örnek verecek olursak:

  • Askeri k??las?na geri göndermesi
  • 2002’den beri girdi?i her seçim ve referandumu kazanmas?
  • Rakamlar baz?nda ülke ekonomisini ve refah seviyesini artt?rmas?
  • Güçlü bir lider olmas?
  • Ülkesinin bölgesinde daha aktif rol almas?n?n kap?lar?n? açmas?

Frankfurter Allgemeine Zeitung: ‘’M?s?r’da bir halk kahraman? gibi kar??lanan Erdo?an, M?s?rl?lara laik bir devlet kurmalar? ça?r?s?nda bulundu.’’ Burada ki Laik söyleminin çok önemli oldu?unu söyleyebiliriz. Özellikle bat?n?n Ortado?u yakla??m?n? dü?ündü?ümüzde bir ülkenin Müslüman liderinin, ba?ka bir Müslüman ülke için din ile devlet i?lerinin ayr? olmas?n? istemesini, birçok bas?n kurulu?u gibi Frankfurter Allgemeine Zeitung’da  man?etlerine ta??m??t?r. Asl?nda burada hem hayret duygular?, hem de olumlu bir yakla??m var.

Berliner Morgenpost: Erdo?an Ortado?u’nun prensi gibi kar??land?. M?s?rl? gazeteci Halife Gaballa’n?n “O, kendisiyle oynanamayacak kadar güçlü ve gururlu. Abdülnas?r gibi gerçek bir lider” sözleri M?s?rl?lar?n duygular?n? yans?t?yor. Bölgenin geçmi? de?erlerinin ön plana ç?kararak bir kar??la?t?rma yaparak bir yakla??m sergilemi? ve bu yakla??m içinde Erdo?an’? ön plana ç?karm??t?r. Burada özellikle Abdulnas?r ile bir k?yaslamaya gidilmesi çok önemli. Çünkü Nas?r, Araplar?n gelmi? geçmi? en önemli liderlerinden biridir.

Corriere della Sera: ‘’M?s?rl?lar, Erdo?an’? yeni Arap kahraman? olarak selamlad?. Bir ankete göre, Erdo?an, M?s?rl?lar?n yüzde 78’i, Ürdünlülerin yüzde 72’si ve Lübnanl?lar?n yüzde 62’si taraf?ndan seviliyor, ?sraillilerin yüzde 95’i ise nefret ediyor.’’ Erdo?an’?n birkaç günlük gezisini ve halk?n teveccühünü dü?ündü?ümüz zaman, bütün bu ya?analar gazetenin ilgisini çekti?ini ve bir çal??may? man?etlerine ta??d???n? söyleyebiliriz.

Erdo?an’?n Ortado?u’da sevildi?ini ifade eden birkaç ba?l??? ve söylemleri di?er bas?n kurulu?lar?ndan de görebiliriz.  ??te bunlar?n birkaç?:

Haaretz: ‘’Erdo?an, Obama de?il. M?s?r’da bir Türk Obamas?, yeni bir Osmanl? Sultan? veya ?srail’e sava? açan bir lider görmeyi bekleyenler, paralar?n? geri isteyebilirler.’’

Die Welt: Osmanl?lar zaman?nda Arap ülkelerini ate? ve k?l?çla fethetmi?ti. Erdo?an ise bu ülkeleri günümüzde kameralar ve ?srail kar??t? söylemlerle fethediyor.

Wall Street journal: Birçok Arap, Erdo?an Ve Türkiye’yi Model Görüyor.

ALGI BULANIKLI?I

Bir k?s?m bat?l? medya kurulu?lar? asl?nda Türkiye’nin bölgeye demokrasi ihraç etti?ini ifade ederken di?er k?sm? da bölgeye yeni Osmanl?c?l?k getirilmeye çal???ld??? kanaatini ta??yor veya benzeri yorumlarda bulunuyor ya da be?eni duygular? dile getiriliyor. Asl?nda bu söylemlerle onlar?nda kafas?n?n kar???k oldu?u görülebilir.

Türkiye’nin ald??? en küçük bir tav?r bile ço?u zaman ac?mas?zca ele?tiriliyor. Özellikle Türkiye’nin ?srail’e kar?? bir söylem geli?tirdi?i zaman veya bölgesinde i?birliklerine gitmeye ba?lad??? zaman Bat?l? kaynaklar Türkiye’nin ?slami bir rejime do?ru e?ilim gösterdi?ini hatta eksen kaymas? ya?ad???n? defayeten ifade etmi?lerdir.  Nitekim bu söylemler birazda Türkiye’nin ve Dünya’n?n ve de Bölgenin de?i?en yüzünü alg?lamaya ba?lad?klar? zaman Türkiye’nin bu de?i?imi önceden analiz etti?ini ve ona göre pozisyon almaya ba?lad???n? ifade ettiler. Gerçekte bir ?ey vard? ki. Dünya de?i?iyordu özellikle de  Ortado?u de?i?iyordu. Bu de?i?im eylemlerde söylemlerde, yakla??mlarda ve siyasal paradigmalarda ba?ta olmak üzere Ortado?u’da kurulacak olan her denklemde bir de?i?imi ifade ediyordu. Bu süreci ve Türkiye’yi bat?l? medya kurulu?lar?n?n parçadan bütüne giderek de?erlendirmelerinin hem yakla??m aç?s?ndan hem de alg?lama aç?s?ndan büyük bir avantaj sa?layaca?? kanaatindeyim.

http://www.tasam.org/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri