forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

TORN?STAN VE SOL

Aktif .

kukla_basinozgurluguH?LM? TUNA  

Isl?k çal bakal?m ÇBS (*), mezarl?ktan geçiyorsun. ?an?na ?ey çalma oligar?i, a?al???n bitti, bitecek. Tornistan?n ba?lad? i?te E?S  (**), tekrar eskiye dönece?ini sanma. Yeni düzenden eskisine benzetmek istedi?in çakma bir devlet ç?karmaya çal??ma Hürriyet, ad?mlar?na dikkat et.

Birand, malumu ilam ediverdi; hem de bir ç?rp?da. Devlet=Hürriyet deyiverdi, ne deh?et bir denklem! Bilenlerin malumuydu, ama bunu herkesin bilmesi ancak bugünlere nasipmi?. Neydi denklemimiz? Devlet=Hürriyet. Bu denklem burada durmaz, devam etmeli. Az akl? basanlar, az analojiden çakanlar bak?n nerelere ula?abilir… Hürriyet=ÇBS, ÇBS=E?S. ??te, ilk mektepte ö?retmi?lerdi bu denklemin harika sonucunu. Devlet=E?S!

20.yy.’?n ikinci yar?s?n?n ve  21.yy’?n ilk çeyre?inin Osmanl?s? ya da neo-Romas?  ABD’de durum sanki farkl? m?? Avrupa ülkelerinde de ayn? ?ey. Oralar?nda Hürriyet’leri, ÇBS’leri ve E?S’leri mevcut. Ama oralarda; Amerika Amerikal?lar?n, ?ngiltere ?ngilizlerin vs. slogan?n? oligar?inin sahip oldu?u büyük medya dillendirmedi. Çünkü oralardaki halklar 2. s?n?f halklard?r. Ya?amas?, ayakta durmas?, kuru milliyetçilik yerine çal??mas? ve 3. dünyay? sömürmesi gerekmektedir. Çok kültürlülük, ço?ulculuk, insan haklar? ve geni? özgürlükler kavramsal ve pratik düzeyde ve kendi içlerinde tavan yapmal? ki;  2. s?n?f geni? halk kitleleri, 3. dünyadan sömürdüklerinin bir k?sm?n? tüketmeli, ço?unu da az say?daki 1. s?n?f a?alar?na sunabilmeli. Bunun için dünyada sava?lar, ölümler, i?galler ile kan, gözya?? g?rla gitmeliydi.  Efendileri de bu 2. s?n?f beyzadelere kar??l???nda bahçeli evler, bol beygirli araçlar, konforlu bir ya?am ve rahatça ölebilece?i bir emeklilik sundu.

Bunlar? yaparken oralar?n oligar?i medyas?, halk?n ortalama de?erlerine sald?rmad?/sald?rmamal?yd?/belki de sald?ramazd?. Yine ortalama de?erlere hakaret etmedi/etmemeliydi/belki de edemezdi. Ama Anadolu co?rafyas?nda halk?n tüm kutsallar?na/de?erlerine sald?r?ld? ve hakaret edildi. En büyük payanda da devletten beslenerek olu?an milli olamayan/çakma burjuvazi/sahte kapitalist/?i?man kediler, hazineden geçinen memurlar ile Kemalist-sol ayd?nlar oldu.

Bu sürecin en ac? ve trajikomik olan? ise geneli kentli olan sol ideoloji ile ba?l?lar?n?n kullan?lmas?d?r. Bu memlekette,  Marksizm ile Kemalizmi ortaya kar???k bir sistem gibi sunan ve bunu etkili ço?unlu?a gerçekmi? gibi yutturanlar oldu. Ölüp gidenlerle polemi?e gerek yok. Ama, örne?in ana muhalefetin ?u anki sözcüsü, Egenin ha?in k?z?, cumhuriyet mitinglerinin Halide Edibi, Birgül Ayman Güler ya da Ankara siyasal?n laik vaizi Alpaslan I??kl? ve benzerleri gibi.

Oysa Marksizm ile Kemalizm iki k?z karde? hükmündeydi.  Ayn? anda ikisi de nikâh alt?na al?namazd?. Ya Kemalistsiniz ya da sosyalist. Kemalizm’den; emek-sermaye çat??mas?nda emekten yana, devlet ayg?t?n?n ?iddet arac? olan bürokratik yap?y? halk?n lehine elimine etme çabas? ya da halk?n üretti?ine-art?k de?erine el koyan yap?ya hangi itiraz gelmi?tir? Kemalizm’in milli kapitalist yaratma iddias? ve çabas? ile sol nas?l ba?da??r?  Gelin a?a??daki sorulara mertçe cevap verin ve oligar?inin aç?k fa?istli?ine, halk?n eme?ini sömürmesine ve halk?n refah?n? çalmas?na art?k ortak olmay?n.

Fakir halk kitlelerinin eme?inin olu?turdu?u art?k de?ere devlete giderken kim el koydu? Cevab?n?z haz?r tabi, Osmanl?… Ya Cumhuriyet, farkl? ne yapm?? ki? Siyasal?n arka bahçesi ve klasik Marksizm’in tekkesi TODA?E’de (***)  Kemalist-sosyalist bir hoca; köylere ve ?ehirlerin aras?na yol yap?lmas?n? anlam?yorum diyormu?. Anlamazs?n tabi. Hayat?n evinle üniversite aras?nda geçmi?. Yine sol-Kemalist bir ba?ka hoca, memurlar?n al?m gücü 1950’lerden bu yana dü?e dü?e bu hale geldi, i?te DP-AP-ANAP-AKP çizgisi ve uygulamalar? demi?. Peki o y?larda memur olamayan geni? halk kitlelerinin niçin sosyal güvencesi yoktu, hastalan?nca ne yaparlard?, emekli maa?? bilirler miydi, okula, elektri?e, temiz ?ebeke suyuna ya da kanalizasyona niçin ula?amam??lar sorular?n? soran ö?rencinin bu sorular?n? hiç be?enmedi?ini söylemi?lerdi.

?lçelerdeki devlet hastaneleri, genel liseler, meslek liseleri, sa?l?k ocaklar? hep gerici DP-AP, köylere elektrik, altyap?, telefon yobaz ANAP zaman?nda halka hizmet vermeye ba?lad?. 2005 -2006 rakamlar? ile eski Emekli Sand??? üyesi imtiyazl? bir memur ve emeklisinin devlete 1 y?ll?k sa?l?k maliyeti yakla??k 350 $,  SSK çal??an? ve emeklisinin  200 $, Ba?kur çal??an? ve emeklisinin  150 $ iken bu kast sistemini yerle bir eden  AKP elbette gericili?in ?ah?yd? ve sömürü düzeninin de?irmenine su ta??yordu de?il mi?  Yoksa, SSK’l? i?çi, Ba?kur’lu esnaf ya da köylü memura göre daha m? az hasta oluyor du? Tabi ki hay?r… Oysa gerçek ?uydu. Yoksul halk?n?n art?k de?erine el koyan devlet, bunun bir k?sm?n? besleme kapitalistlere, bir k?sm?n? da bürokrasiye da??tmaktan halk?n ço?unlu?una hizmet vermiyordu.  Daha avamcas? ise ?öyledir. Geni? ve yoksul halk kitleleri, bu yap?da eme?inin kar??l???n? üç üret, bir al sistemi ile yani üçün biri olarak al?yordu.

??te, sevgili sol ideoloji ba?l?lar?; durum bundan ibaret. Oligar?i bundan sonra tornistan yapacak, mevziiyi de?i?tirip popoyu sa?lama almaya çal??acak. E?er Osmanl? y?k?l?rken ülke sosyolojisi izin verseydi hepsi ?eriatç? olur, tek parça cüppe ile gezer,  lavantalar sürerdi. Bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Özellikle üniversiteler, medya ve siyasette bulunanlar; sözüm öncelikle sizedir. ?nad?n?zdan vazgeçin, bilin ki birlikte saf tuttu?unuz kesim Kemalist bile de?il. Mustafa Kemal ve de?erleri bile onlar için adi bir araç. Solun de?er verdi?i insan kavram? ve kutsall???n? dü?ününce, bunlar insan bile de?il.

Gelin, halk?n?zla bar???n; oligar?i ve medyas?n?n tetikçisi olmay?n. Vicdan?n?z, isyan?n?z, hayat?n?z?n oda??na koydu?unuz temel çeli?ki olan emek-sermaye kar??tl??? a?k?na –çözümü sadece orada aray?p, mekân/zaman/toplum dinamikleri/kültürü soyutlas?n?z bile- sadece dindarlar?n, milliyetçilerin veya küçük burjuvazinin yan?laca?? iddias?ndan vazgeçin. Bak?n?z, sizi de kulland?lar ve kullan?yorlar. Hani hiçbir kutsal?n?z yoktu, hani dogmalar? gömmü?tünüz, hani insan?, onlar?n hayat güvencesini, eme?ini, sa?l???n? ve refah?n? yüceltecektiniz?

Oligar?i ufaktan ufa?a arazi oluyor, renk de?i?tiriyor. Sizin bu denli ideolojik, akademik ve kültürel deste?iniz olmasayd? bu halk bu kadar ezilmezdi. De?er miydi akademik bir kürsü ve maa??na, medyada bir kö?eye ya da siyasi  partilerde s???nt?l?k ad?na gerçekleri görmemek? Oligar?inin dönü?ü tornistan tarz? olacak, çünkü gücünü bir ?ekilde devam ettirmek isteyecek. Sizin ise, tarihi hatalar?n?zdan dönmeniz demek, tam da kendi ideolojinizin merkezine gelmeniz demektir. Sizi çok kulland?lar ve hala tepe tepe kullan?yorlar.

Oysa yapt?klar?n?zla halk?n ekme?inden, sa?l???ndan ve refah?ndan çalanlarla ortak oldunuz. Bu tabir sizin kusura bakmay?n. Oligar?inin i?birlikçisi ve inan?lmaz bir çeli?ki olarak oligar?i ve medyas?n?n kompradoru oldunuz. ?u efsaneyi de önce beyninizde y?k?n. Cumhuriyetle köyden-ta?radan profesör, vali, cumbaba vs. ç?kt? efsane ve hikâyesini. Size i?, makam, lojman ve bol ideoloji verdiler. ?çinden ç?kt???n?z halka da s?f?r sa?l?k hizmeti, odun-tezekle ?s?nma, aya??na çar?k, sofras?na da tarhana. E?er bu solculuksa –ki de?il-  bu topraklara sol sittin sene gelemez ve gelmemeli.  Siz halk?n?za onlardan önce dönün; dönün ki zaten sizin dönü?ünüz içten olur, çünkü ezici ço?unlu?unuz bu halk?n içinden ç?kt?. O zaman oligar?i belas? da bu topraklardan h?zl?ca defolur gider.

*    ÇBS =Çok Büyük Sermaye

**    E?S = En ?ri Sermaye

***  Türkiye ve Orta Do?u Amme ?daresi Enstitüsü

tunahil@mynet.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri