forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ahmet-rasim-kucukustaAHMET RAS?M KÜÇÜKUSTA

Gazetelerde “sa?l?kta skandal” ba?l?kl? haberlere çok s?k rastlar?z.

 

Bu sefer Hürriyet gazetesi “Masaj yata??nda mamografi” ba?l?kl? haberi ile kendisi bir sa?l?k skandal?na imza at?yor.

Bu haberde halk? yanl?? yönlendirebilecek ve hatta suç olu?turabilecek hususlar oldu?u kanaatindeyim:

B?R: Bu sat?rlar? haber de?il bir özel hastane reklâm? olarak de?erlendirmek gerekir. Kanunlar?m?za göre de hastanelerin dolayl? da olsa reklâmlar?n? yapmalar?n?n yasak oldu?unu san?yorum.

Hastaneler ne zamandan beri tan?t?m etkinliklere ba?lam??lard?r? Hastanelerin bünyelerine katt?klar? aletleri tan?tmalar? kanuni midir, etik midir?

T?bbi aletlere ne zamandan beri “SOF?A” gibi isimler verilmeye ba?lanm??t?r, yoksa bu isim de bir reklâm unsuru mudur?

?K?: Yapt???m ara?t?rmalarda özel hastane taraf?ndan son teknoloji ürünü olarak takdim edilen cihaz hakk?nda yeterli bilimsel veriye eri?emedim.

Bu cihaz?n meme kanserinin te?hisinde güvenilir ve etkili bir yöntem oldu?unu kan?tlayan bilimsel yay?nlar var m?d?r?

Türk Radyoloji Derne?i’ ni bu mevzuda görü?lerini bildirmeye davet ediyorum.

ÜÇ: T?pta te?his için kullan?lan bir aletin bir “artist” taraf?ndan tan?t?lmas? ve methedilmesi en az?ndan ay?pt?r.

Hülya Av?ar’ dan, bu tan?t?m için herhangi bir ç?kar sa?lay?p sa?lamad???n? aç?klamaya ça??r?yorum.

DÖRT: Haberde geçen “Radyasyon al?nmamas?, 3 boyutlu kontrol olmas? ve otomatik olmas?” ?eklindeki ifadeler kad?nlar? klâsik meme kanseri tarama yöntemlerinin zararl? ve eksik oldu?u kan?s?na sevk edici ve kafa kar??t?r?c? mahiyettedir.

Bu haberi okuyan kad?nlar?n birço?u klâsik yöntemler yerine SOFIA’ y? yapt?rma derdine dü?ecektir.

SOFIA yöntemini yapt?rman?n maliyeti nedir? Tetkik, Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme kapsam?nda m?d?r? Özel sigortalar bu tetkikin paras?n? ödüyorlar m??

SGK ve di?er kurulu?lar eski aletlerini SOFIA ile de?i?tirmeyi dü?ünüyorlar m??

BE?: Haberde “hamilelere bile meme taramas? yapt?r?labilece?i” de bildiriliyor.

Dünyan?n hiçbir ülkesinde hamile kad?nlara meme taramas? yap?ld???n? sanm?yorum.

ALTI: Te?histe kullan?lan ve ancak bir hekim tavsiyesi ile yapt?r?lmas? gereken bir tetkikin tan?t?m?n? bir artiste b?rakan, profesör unvanl? doktorlar? ve o özel hastaneyi ?iddetle k?n?yorum.

YED?: Hürriyet, özel hastanelerin yeni cihazlar?n? tan?tmakla yükümlü bir yay?n organ? de?ilse, bu haberi yapan muhabirin veya bununla ilgili editörün veya gazeteden ba?ka ki?ilerin bu i?ten bir ç?kar? olabilir mi?

Gazete, yeni bir cihaz? bünyelerine katan ve “üç profesör bir artist bulan” her özel hastanenin haberini yapar m?, yoksa bunun bir kar??l??? m? vard?r?

Gelelim neticeye

Bu sa?l?k haberinin bir “gazetecilik skandal?” oldu?u kanaatindeyim.

B?R: Hürriyet gazetesi en iyisi gazetecili?i b?raks?n ve ülkemizin ve dünyan?n ilk “doktorsuz hastanesini” açs?n.

Hülya Av?ar’ ? te?histen, Maranki’ yi tedaviden, Osman Müftüo?lu’ nu da reklâmdan sorumlu yaps?nlar; olsun bitsin.

Gazetecilikte kazand?klar?n?n birkaç mislini bu i?ten kazanmazlarsa, gelsinler yakama yap??s?nlar.

?K?: Özel hastaneye ve çok de?erli profesörlerine Hülya Han?m’?n tan?t?m sahas?ndaki kabiliyeti ile yetinmemelerini, ultrasonografi konusundaki bilgilerinden de faydalanmalar?n? tavsiye ediyorum.

ÜÇ: Bu haberle ilgili olarak ba?ta Sa?l?k Bakanl???, Türk Tabipler Birli?i, ?stanbul Tabip Odas? olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerini, radyoloji ve meme hastal?klar?yla ilgili t?p derneklerini vazifeye davet ediyorum.

**

Hürriyet gazetesindeki “Masaj yata??nda mamografi” ba?l?kl? haber:

Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi Vakf?’na ba?l? Academic Hospital, son teknoloji ürünü olan SOFIA tüm meme otomatik ultrasonografik üç boyutlu görüntüleme cihaz?n? bünyesine katt?.

Tan?t?m etkinli?ine, hastane genel müdürü Prof. Dr. Hakan Tezcan, t?bbi koordinatörü Prof. Dr. Tu?rul Biren ve Prof. Dr. Erol Av?ar’?n yan? s?ra sanatç? Hülya Av?ar da kat?ld?. Prof. Dr. Tezcan, “Hasta masaj yata??nda yüz üstü yat?yor. Her iki memenin üçer dakikada ve çok h?zl? bir ?ekilde çekimi tamamlan?yor. Bu da hastalar?m?za konfor sa?l?yor” dedi.

S?k??t?rma yok

Hülya Av?ar: “Bu cihaza bakt???mda s?k??t?rma olmadan, hamilelerin bile meme  taramas? yapt?rabilece?ini görüyorum. Radyasyon al?nmamas?, 3 boyutlu kontrol olmas? ve otomatik olmas? cihaz?n ekstra avantajlar?.” dedi.

Kaynak: http://www.ahmetrasimkucukusta.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri