forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

WAN'DAN YA?ANANLARIN PERDE ARKASI

Aktif .

yavuzbaydarDünya Gazete Yay?nc?lar? Birli?i'nin (WAN) Hindistan Haydarabat’taki Zirvesi’nde Do?an Grubu'na verilen vergi cezalar?n?n 'Bas?n Özgürlü?ü' kapsam?nda de?erlendirilmesi krize neden olmu?tu. Toplant?ya kat?lanlardan biri de Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar'd?. Baydar ya?ananlar? Okur Temsilcisi sayfas?nda yazm??...


Baydar, "WAN'a perde indi" ba?l???yla kaleme ald??? yaz?s?nda "Türkiye'de medyadaki de?i?im sanc?lar? uluslararas? bas?n kurulu?lar?na da yans?yor. Ne var ki esas i?i kamu ç?kar?n? korumak olan bir k?s?m medya kendi ç?karlar?n? koruma u?runa çarp?t?yor ve yan?lt?yor." diye yazm??.

BAYDAR'IN KALEM?NDEN OLAYIN PERDE ARKASI
...

Bu y?l Haydarabad'da yap?lan Dünya Gazeteler Birli?i (WAN-IFRA) ve Dünya Editörler Forumu (WEF) Kongresi, sert tart??ma ve itirazlar ard?ndan, Türkiye'den temsilci gönderen dört medya grubundan üçünün üyeliklerini dondurmas?yla sonuçland?. SABAH, Zaman ve Star temsilcileri toplant?lar? bitmeden terk edip Türkiye'ye döndüler.

Ya?ananlar, Türkiye'de medya özgürlükleri ile ilgili alg?laman?n çarp?t?lmas? ve yanl?? yönlendirilmesinden kaynaklanan bir skandala i?aret ediyordu.
Do?an Yay?n Holding'e (DYH) ba?l? baz? gazete ve yazarlar beklendi?i üzere konuyu çarp?tarak vermeyi tercih ettiler.
Tehlike alt?nda oldu?u söylenen "bas?n özgürlü?ü" bir kez daha kötüye kullan?ld?.

WAN'daki geli?melerin içyüzünü okurlarla payla?mak boynumuzun borcu.

Ortada bir yanl?? yönlendirme oldu?u, WEF'in "Dünyada Bas?n Özgürlü?ü Yuvarlak Masas?" esnas?nda anla??ld?. Finansal güç ve ifade özgürlü?ü ba?lant?s? üzerine odaklanan oturumda Türkiye'den bir meslekta??n "acaba medyada a??r? güç temerküzü bas?n özgürlü?ünü nas?l olumsuz etkiler?" sorusuna verilen yan?ttan bu konuda yetersiz bilgi sahibi olundu?u ortaya ç?kt?.

Ayn? ak?am, WEF yönetim kurulu üyelerinden ikisi benimle "isimleri yay?nlanmamak kayd?yla" konu?mak istedi. WAN ve WEF'in kongre aç?l??? s?ras?nda Türkiye'deki sorunlarla ilgili olarak tarafs?z bir gazeteci yerine DYH'den bir patronaj temsilcisinin (Hanzade Do?an Boyner) davet edilip konu?turulmas?n? "garipsemi?lerdi".

Sayg?n dünya gazetelerinide çal??an bu ki?ilerden biri, "benim bildi?im sizin ülkenizde bundan çok daha önemli sorunlar ve bas?n özgürlü?üne ili?kin çok daha ciddi k?s?tlamalar var" dedi. Di?eri de, DYH için öngörülen cezay? "çok orant?s?z" görmekle birlikte, vergi gibi alanlardaki ihtilaflar?n geçmi? küresel deneyimler ?????nda çok karma??k olabilece?ini, üstelik sonuçlanmam?? süreçlerle ilgili tav?r al?n?rken çok temkinli olunmas? gerekti?ini söyledi.
Anlat?lanlar? endi?e içinde dinledim.

Ayn? gece çok geç saatlere kadar örgütün en üst düzey yöneticilerine DYH vergi kaçakç?l??? suçlamalar?n?n kendilerine anlat?lmayan farkl? boyutlar?n?, karma??k yönlerini, medya sektörümüzdeki adil olmayan rekabet ortam?n?n nas?l kötüye kullan?ld???n?, siyaset-medya-bürokrasi ili?kisinin Türkiye'yi 1990'lar?n sonunda çöküntünün e?i?ine getirdi?ini bütün aç?kl???yla anlatt?m. Görü?lerinin nüans ve netlik kazanmas? için sadece DYH temsilcileri yerine (Hürriyet'ten Ertu?rul Özkök WEF Yönetim Kurulu'nun ülkemizden tek temsilcisi) kongreye gelen, di?er medya gruplar?ndan gazetecilerin de dinlenmesi gerekti?ini söyledim.
Ayr?ca, WEF'in art?k Uluslararas? Bas?n Enstitüsü (IPI) gibi miad? dolmu? örgütlerin yerini almakta oldu?unu, bu yüzden de WEF'in güvenilir, adil, ço?ulcu ve e?itlikçi bir platform olmas? gerekti?ini, karma??k konularda bir gruba kar?? "kay?rmac?" davran?rsa, Türkiye'de konuya farkl? bakan gazetecileri küstürüp so?utaca??n? da ekledim. ??in rengi aç?l?? günü yap?lan görsel sunumda iyice beli oldu.

Kapsaml? "Dünya Bas?n Özgürlü?ü" raporunda her ülke hakk?nda somut bask? ve ?iddet eylemlerine, sert yasal s?n?rlamalara yer verilirken, Türkiye konusu sadece "etkili Do?an Grubu'na kar?? devam eden kampanya" ya odaklanm??t?.

Ad? verilmeyen "uzmanlara" göre vergi kaçakç?l??? suçlamalar? "as?ls?z"d?.
...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri