forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

HUKUK, BERRAKLIK VE MEDYA

Aktif .

Medyan?n en çok ele?tiri ald??? konulardan biri adli haberler. Bas?n kanunu ve meslek ilkeleri Adli haberler konusunda ?u temel kural? gözetir: Mahkeme karar? olmadan hiçkimse suçlu de?ildir. Yavuz Baydar Okur Temsilcisi kö?esini bu hafta bu konuya ay?rm??...
YAVUZ BAYDAR'IN YAZISI..
HUKUK VE BERRAKLIK
Tekzip bu kö?enin i?i de?il. Ama dile getirilen ?ikâyetler habercili?in temel ilke ve kurallar? ile ilgiliyse, yer veriyoruz. "Dalan'?n kasas?" haberleri de bu yüzden mercek alt?nda...
Kural olarak, sonuçlanmam?? yarg? süreçleri ile ilgili haberlere gelen, hukuksal mütalaalar içeren ?ikâyetlere yer vermiyorum.

Zaten genel olarak böyle itirazlar tekzip format?nda gazeteye yans?yor. Bu kö?e de -baz? istisnalar d???nda- tekzip kö?esi de?il zaten.

Ancak, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Muhasebe Müdürü Mürsel Önal ile ilgili haberlere avukat? Cengiz Göksel'den gelen bir yaz?l? ba?vuru k?smen bu kö?eyi ilgilendirdi, çünkü baz? noktalar habercilik ilkeleri ile ba?lant?l?.
Halen tutuklu olan Önal'a ili?kin üç habere de?inmi? Göksel uzun mektubunda; üçünde de hatalar oldu?unu öne sürüyor.
Kronolojik olarak bakt???m?zda, ilk haber 5 A?ustos tarihli. Man?etten Dalan'?n Kasas? Uçtu ifadesiyle verilen haberde Önal'?n 5 milyon TL ile ?talya'ya kaçt???, kaybolu?unun iki gün sonra anla??ld??? aktar?l?yordu. Haber iç sayfada da detayl? olarak i?lenmi?ti.

Avukat Göksel, bu haberle ilgili ?unlar? öne sürüyor: "Mürsel Önal hesaplar? bo?alt?p ?talya'ya kaçt?" ifadesi tamamen uydurmad?r. Çünkü, Önal ?talya'ya gitmemi?ti, y?ll?k izne ç?km??t? ve Ukrayna'dayd?. Zaten Yeditepe yönetimi taraf?ndan hakk?nda suç duyurusunda bulunulmas?ndan sonra ayn? gün Türkiye'ye dönmü?tü.

Bu kay?tlar emniyetin elindedir. Önal 28 Temmuz 2009 tarihinde ise hakk?nda yap?lan ?ikâyetle ilgili Kad?köy Adliyesi'ne giderek savc?ya ifade vermi? ve serbest b?rak?lm??t?.

Sabah'?n man?etine yerle?en haber ise 5 A?ustos 2009 tarihinde yay?nlanm??t? ve asl?nda haberde söz edilen ve gerçekle alakas? olmayan geli?melerin üzerinden 10 gün geçmi?ti. Buna ra?men Önal'?n yurtd???nda oldu?u belirtilmi? ve haber buna göre in?a edilmi?tir.
Önal ile Bedrettin Dalan aras?nda irtibat kurulmas? mant?k d???d?r.

?kinci haber, 11 Kas?m tarihliydi. Tavlada Yakaland? ba?l?kl? haberde, hakk?nda bir mahkeme taraf?ndan yakalama karar? ç?kart?lan Önal'?n Pendik'te yakaland??? aktar?l?yordu.

Göksel bu haberde Ergenekon imas? yap?ld???n?, oysa müvekkiline bu konuda hiçbir soru sorulmad???n? belirtiyor. Ayr?ca, "Bu haberde Önal'?n Belarus'a gitti?i yaz?lm??t?r. Bu bilgi de yanl??t?r. Önal hakk?nda suç duyurusunda bulunuldu?u tarihte Ukrayna'da bulunmaktayd?" diye ekliyor.
Üçüncü haber ise 21 Kas?m tarihli ve Dalan'?n Adam?na 12 Y?l Hapis ?stendi ba?l???n? ta??yor.

Göksel'e göre burada "gerçek d???" bilgiler var.

"Mürsel Önal hakk?nda haz?rlanan iddianame 3 Kas?m 2009 tarihinde mahkemeye sunulmu? ancak mahkeme savc?l?k taraf?ndan haz?rlanan iddianameyi reddetmi? ve iade etmi?tir. Yani mahkeme iddianamede yer alan bilgilerin dava açmaya yeterli olmad??? kanaatine varm??t?r. Çünkü Önal hakk?nda sadece birlikte çal??t??? ki?iler taraf?ndan kendisine yöneltilen suçlamalar vard?r. Savc?l?k Önal'?n söz konusu paray? zimmetine geçirdi?iyle ilgili ne banka hesaplar?nda ne de eldeki belgelerde bir ize rastlamam??t?r. Haberde belirtildi?i gibi Mürsel Önal hakk?nda herhangi bir dava bugün itibariyle dahi aç?lmam??t?r" diyor.

Yani "haber uydurmad?r" demeye getiriyor.

Yorum: Bizde adliye kökenli haberlere dair ?öyle bir gelenek var: Verilen, ele geçen dosyalar? özetleyerek, anla??l?r hale getirip aktarmak. Hemen her zaman böyledir. Zaman unsuru da i?in içine girince muhabir yakalayabildi?i gerçekli?i aktarmakla yetinir.
Bu, ço?u kez anla??labilir. Ama, hukuksal ihtilaf süreçlerini bir fikri takip format?nda sonraki günlerde de izlemek, gerçe?in farkl? yüzleri varsa onlar? da kovalamak gerekir.

?lk haberi haz?rlayan Bülent Aydemir, yapt??? ara?t?rmada 28 Temmuz'da bir ifade verme oldu?una dair hiçbir bilgi olmad???n?, tüm kaynaklar?n Önal'?n firarda oldu?u gerçe?i üzerinden yorum yapt???n? söylüyor.

?kinci haberi yazan R?dvan Tezel'in Belarus itiraz?na cevab? ?öyle:

"Kaynaklar?m?zdan Mürsel Önal'?n yurtd???na ç?kt??? Belarus'un Minsk kentine gitti?i bilgisini ald?k. Oradan hangi ülkelere geçti?ini ve Türkiye'ye hangi ülke üzerinden geldi?i, yönünde bir cümle yazmad?m. Haberde de yaz?ld??? gibi Mürsel Önal'?n yurtd???na gitti?i halen firarda bulunan ve Bedrettin Dalan ile bulu?mu? olma ihtimalinin ara?t?r?ld???n? yazd?m. Haberde ki?ilik haklar?na yönelik çarp?tma ve yorum söz konusu de?ildir. Ayr?ca yak?nlar?n?n ad?na kurduklar? ?irketler (haberden sonra e?er kapat?lmay?p bir ba?kas?na devredilmediyse) yap?lan ara?t?rma ile bu ortaya ç?kacakt?r."
Ayr?ca, "..haberde Mürsel Önal hiçbir ?ekilde Ergenekon soru?turmas? ile ili?kilendirilmemektedir.
Haberde Önal'a yürütülmekte olan Ergenekon davas? ile ilgili savc?lar?n ifade alma ve bilgi talebinde bulundu?u gibi cümleleri de yer almamaktad?r."
Bu noktaya kadar muhabirlerin görü?üne kat?l?yorum.

Geriye bir ele?tiri ve birkaç soru i?areti kal?yor:

"?talya'ya kaçt?" ifadesi, spotta yer ald??? ?ekliyle, çok kesin bir havada verilmi? ve yan?lt?c? olmu?.
Önal'?n 28 Temmuz'da ifade vermesi ve serbest kalmas? ile ilgili bilgiler daha dikkatli ara?t?r?labilir miydi? Çünkü e?er bu do?ruysa, (5 A?ustos tarihli) haberde bir yan?ltma söz konusu.

Öyleyse haber yine haberdi ama anlat?m de?i?meli, belki farkl? boyutlar?na bak?lmal?yd?.

21 Kas?m tarihli habere gelen itiraz ilginç. 3 Kas?m'da iddianamenin iade edildi?i bilgisi 3-21 Kas?m aras?nda hiçbir gazetede yer almam??.
Ortada bir tuhafl?k, belki de genel bir habercilik ihmali mi var? Muhabir Gülcan Demirci, bugün "i?in asl?"n? daha derin ara?t?raca??na söz verdi.
Takip edece?im.

Bu hukuksal süreçte ihtiyat? elden b?rakmadan söylenecekler bunlar.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri