Yazdır

Aktif .

 "Gareth Jenkins diye dilimizi de bilen bir ?ngiliz gazeteci 'Ergenekon' konusunda 88 sayfal?k raporunu yay?mlayana kadar benim radar?ma yakalanmad?. Kendini müthi? saklam??."


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI...


Allah korusun, yine komplo muhabbeti

?nanmayacaks?n?z, biliyorum, ama ben yine de yazaca??m: Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n ziyareti s?ras?nda ABD ba?kenti Washington'da akl? ba??nda bildi?im kim varsa hepsinin kafas?n?n Türkiye konusunda 'komplolar' ile dolu oldu?unu gördüm; ?imdi Türkiye'deyim, kime rastlasam yeni bir 'komplo teorisi' dinliyorum.

Buradan “Amerikal?lar da komplocu, Türkler de” sonucunu ç?karacaklar? hemen uyaray?m: ??in içinde ba?ka ülkeler de var...

Tayyip Bey Washington'a ayak basmadan hemen önce Amerikan ba?kenti iki önemli olaya tan?k oldu: 20 y?ld?r ülkemizde gazetecilik yapt???n? ö?rendi?imiz ?ngiliz gazeteci Gareth Jenkins dü?ünce üreten de?i?ik kurulu?larda “Ergenekon büyük bir masal” diye özetlenebilecek konferanslar verdi... Kongre'nin Tom Lantos ad?na kurulmu? insan haklar? komisyonu, “Ülkenizde bas?n özgürlü?ü çi?neniyor mu?” sorusuna cevap te?kil edecek bir oturum düzenledi...

Washington'da kime rastlasam bu iki olay? açt?. “Jenkins do?ru mu söylüyor?” veya “Bas?n özgürlü?ü R?za Türmen ile Sedat Ergin'in iddia etti?i gibi mi?” türü sorularla kar??la?mad?m; bu iki olay? açanlar hemen ard?ndan ?u soruyu yöneltti bana: “Bu etkinliklerin ard?nda kim/ne var?”

Ülkemizde ya?ayan yabanc? bas?n mensuplar? benden s?kça görü? al?r, ço?unu o yolla tan?d?m. ?ki y?l boyunca bir özel kanalda ülkemizde görevli yabanc? meslekta?lar?n kat?ld??? haftal?k bir TV program? yapt?m, 'Medya Dura??' ba?l???yla... Program sayesinde bir bölümünü zaten tan?d???m ba?ka ülkelerden gazetecilerle daha yak?nla?t?m. Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'nün mavi bas?n kart? verdi?i gazetecilerin listesi vard? elimde; bununla yetinmeyip o listeye al?nmam?? ba?kalar?n? da ö?renip programa ça??rd?m.

Gareth Jenkins diye dilimizi de bilen bir ?ngiliz gazeteci 'Ergenekon' konusunda 88 sayfal?k raporunu yay?mlayana kadar benim radar?ma yakalanmad?. Kendini müthi? saklam??.

“Bu i?in arkas?nda kim/ne var?” sorusu da zaten bu gizemden dolay? soruluyor. Ülkede yediden yetmi?e herkesin varl???ndan haberdar oldu?u 'derin devlet' yap?lanmas?n?n bir büyük masal, Genelkurmay Ba?kan? ve Kuvvet Komutan? tan?kl? darbe giri?imlerinin hikâye oldu?unu iddia eden bir yabanc? gazeteci yeterince 'gizemli' say?lmal? bence de...

?ki ülke aras?nda birikmi? sorunlar?n ele al?naca?? Beyaz Saray bulu?mas?n?n hemen öncesinde Kongre'de yap?lan 'tart??ma' da, zamanlama ve ele al?n?? tarz? aç?s?ndan, son derece ilginçti. Ar? Grubu gibi geçmi?te 'liberal' görü?lerin yay?lmas?na arac? olmu? bir örgüt düzenlemi? komisyon toplant?s?n?; vaktiyle gruba ba?kanl?k yapm?? Kemal Köprülü ilgilenmi? bütün ayr?nt?larla... Ancak, Do?an Grubu'nun bask? iddialar?na do?rudan muhatap taraf? temsilen birinin ça?r?lmas? son dakikaya kadar unutulmu?... Zaman'da yazan Prof. ?hsan Da?? daveti ald?ktan 24 saat sonra yorgunluktan bitap ve uykulu gözlerle kat?lm?? toplant?ya...

Böylesine ince bir i?e benim tek bir tepkim olur: Ma?allah... Ma?allah...

Oradan kafam?n daha dinç olaca?? umuduyla ?stanbul'a döndüm, aaaa, bu defa da burada herkesin kafas?n? kar???k bulmayay?m m?? Kiminle kar??la?sam, “Ergenekon'un hâlâ serbest unsurlar?n? kim soka?a döktü?” türü ilk bak??ta saçma gelen sorular soruyor... Kimbilir kaç akl? ba??nda dost, “Tokat/Re?adiye'de askeri konvoya PKK sald?r?s?n? sen de manidar bulmuyor musun?” sorusunu yöneltti bana.

Hemen herkes burada olanlarla orada olanlar aras?nda bir biçimde irtibat kuruyor ve hepsini ayn? yere ba?l?yor: Tayyip Erdo?an'?n Beyaz Saray'da Barack Obama ile görü?mesine...

Komplolar benden uzak dursun, onun için bir dostumun aç?k aç?k anlatmas? gerekti: “Ziyaret öncesi Washington'da ya?ananlar Beyaz Saray bulu?mas?n?n olumlu geçmemesi içindi; ziyaret beklenenden de çok iyi ve olumlu geçti. Türkiye'de ?u s?rada ya?ananlar ve bundan sonra ya?anacaklar orada elde edilen olumlu sonucu bo?una ç?kartmak için...”

Dostum sokak gösterileri ve askeri konvoylara sald?r?larla yetinilmeyece?ini, istikrar? zedeleyecek ba?ka olumsuzluklar?n da birbiri ard?na meydana gelece?ini iddia ediyor. “Türkiye'yi önemli uluslararas? ihtilâflarda bar??tan yana 'arabulucu' olmaktan ç?karacak her yola ba?vurulacakt?r” diye özetliyor durumu.

Washington'da bir ?ngiliz gazeteci ve Amerikan Kongresi'nde yap?lan toplant?... Türkiye'de askeri konvoya sald?r?, artan PKK faaliyetleri, sokaklara ta?an anti-PKK gösteriler... Hükümetin görüntüsünü zay?flatacak muhtemel sürprizler...

Bütün bunlar? birbirine ba?layacak bir ili?ki görüyor musunuz siz?

Zorlan?nca dostumu s?k??t?rd?m; “Afganistan'la ilgili olamaz, sen en iyisi birilerinin ?ran'la ilgili hesaplar?n?n bozulup bozulmad??? üzerinde kafa yor” dedi bana...

Dü?ünmeye ba?lad?m.


http://yenisafak.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri