forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETE OKURLARI AZALMIYOR-ARTIYOR!

Aktif .

 TEVF?K DALGIÇ /

Hiç de korkuldu?u gibi olmad?; internet, gazetecili?i öldürmedi, tam aksine hem bas?l? gazete hem de internetteki gazete sayfalar?na ilgi azalmad?.

Amerika'da Scarborough Research isimli bir kurulu?un Integrated Newspaper Audience-Birle?tirilmi? Gazete Okurlar? ara?t?rmas? sonuçlar?na göre ABD'deki yeti?kin nüfusun yüzde 74'ü, yani yakla??k 171 milyon ki?i gazete okuyor.

Yani Amerikan halk?n?n yar?dan çok fazlas?. Bu okuma sadece bas?l? olan de?il, sanal medyadaki, yani internetteki gazeteleri de kaps?yor. Bir bak?ma ABD nüfusunun büyük bir k?sm? gerek bas?l? gerekse sanal yolla gazete okumaya devam ediyor; hem günlük hem de haftal?k olarak. Gerçi bas?l? gazetelerin sat???nda bir dü?me gözlense de elde edilen bilgiler hiç de öyle iddia edildi?i gibi gazetelerin ölmek üzere oldu?unu göstermiyor. Tam aksine, gazetelerin sapa sa?lam ve ayakta kald?klar?n? kan?tl?yor. Scarborough Ara?t?rma ?irketi'nin elde etti?i bulgulara göre:

- Amerikan yeti?kin nüfusunun yüzde 79'u gazetesini bas?l? ?ekliyle veya internet üzerinden okuyor.

- Y?ll?k aile geliri yüz bin dolar?n üzerinde olan nüfusun yüzde 82'si gazetesini ya bas?l? ?ekliyle veya internet üzerinden okuyor.

- Üniversite lisans? veya daha yüksek derecede e?itimi olanlar?n yüzde 84'ü bir gazeteyi ya bas?l? ?ekliyle veya internet üzerinden okuyor.

?ki ayr? ölçüm yöntemi

Amerika'da bas?l? yay?nlar?n sat?? rakamlar?n? Audit Bureau of Circulations (ABC) isimli denetim ?irketi yapar. Yani herhangi bas?l? yay?n organ?n?n sat?? rakamlar?n? saptar ve FAS-FAX isimli raporu ile kamuoyuna duyurur.

Scarborough Research isimli kurulu? ise bas?l? yay?n organlar?n? gerçekten okuyanlar?n say?lar?n? ve okurlar?n art?? veya eksilme oranlar?n? ara?t?r?r. Scarborough Research isimli okuyucu ara?t?rma ?irketinin yapt??? i?i ve kulland??? yöntemlerin sa?l?kl? ve bilimsel yöntemlerle yap?l?p yap?lmad???n? ise Media Rating Council (MRC)-Medya Rating Konseyi isimli ba??ms?z bir örgüt denetler.

Gazeteler ve reklam

ABD'deki ara?t?rmalar?n ortaya ç?kard??? iki gerçek var. Birincisi bas?l? gazetelerin sat?? rakamlar?nda onlar?n öldü?ü veya ölmek üzere oldu?u ?eklindeki beklentilerin gerçek olmad???, ikincisi ise gazete okurlar?n?n hem bas?l? türden hem de sanal yönden gazete okumaya devam ettikleri. Scarborough Research isimli okuyucu ara?t?rma ?irketinin kurucular? ise pazarlama ve perakende sat?? rakamlar? saptamada önemli bilgiler derleyen The Nielsen ?irketi ile radyo ve TV izleme ?irketi Albitron ?irketi.
"Peki bu bilgilerin reklamverenler bak?m?ndan önemi nedir" diye soracak olursak, gazetelerin hem bas?lm?? hem de sanal yoldan hâlâ güvenilir birer mecra olu?turmaya devam etti?ini ortaya koyuyor. Yani gazeteler ABD'de okumu? ve belirli bir sat?n alma gücüne eri?mi? tüketicilere ula?man?n en güvenilir yollar?ndan biri olmaya devam ediyor. O halde gazeteleri sadece tirajlar? ile de?il, internet yoluyla kaç ki?i taraf?ndan okunduklar?n? da göz önüne alarak de?erlendirmek gerekiyor. Yani gazetelerin etkinli?ini, okurlar?n tercihlerine etki derecelerini sadece tek platformda de?il, de?i?ik platformlarda da de?erlendirmek gerekir. ?nternete ula?ma teknolojisi olarak kullan?lan cep telefonlar?n?n da gazete sayfalar?na ula?mada internet h?z?na ve yeni teknolojilere paralel olarak oynayacaklar? rolü de hesaba katmak giderek önem kazanacak.

Kan?m?zca sadece gazetelerin tirajlar?n? de?il, gazete internet sitelerinin okunma say?lar?n?n da ölçümlerini elde edip ona göre ilan ve raklam mecras? seçiminde kullanmak gerekiyor.

Yeni geli?melerin ?????nda, eski yöntemlere ba?l? kalarak sa?l?kl? seçim yapmak ve do?ru kararlar almak oldukça zor bir i?lem haline geliyor reklamverenler ve bunlar?n temsilcisi ajanslar taraf?ndan. Önemli olan hedefteki kitleye en etkin yoldan ula?makt?r.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri