forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYANIN DEMOKRAS?YLE SORUNU

Aktif .

 MUSTAFA ERDO?AN-

Demokratik bir rejimde olmas? gereken aç?s?ndan bak?ld???nda, Türkiye’deki medyan?n adamak?ll? sorunlu oldu?una ?üphe yok. Bunun yeni bir durum olmad??? da aç?k.

Yine de son zamanlarda olup bitenler, düzelmesi bir yana, bu sorunun daha da kangrenle?mekte oldu?unu gösteriyor.

Sözünü etti?im sorunu k?saca, medyan?n önemlice bir kesiminin demokrasiden hazzetmemesi ve militarist bak??? içselle?tirmi? olmas? olarak özetlemek mümkün. Onun içindir ki, Türkiye’de demokrasinin temel sorunlar?ndan birinin “medya sorunu” oldu?unun söylenmesi, hatta “bu medyayla demokrasi olmaz” denmesi haks?z de?ildir.

Türkiye’nin “medya sorunu”nun ortaya ç?k?? biçimleri fevkalâde zengin bir çe?itlilik gösteriyor. Bunlar?n ba??nda da, galiba, medyan?n büyükçe bir kesiminin demokrasiye “ruhen” uzak durmas? ve bu arada birçok meselede silâhl? kuvvetlere demokratik temsili kurumlara oldu?undan daha “yak?n” durmas? geliyor.

Hatta baz? örneklerde bu tav?r kimi gazete ve gazetecilerin silâhl? kuvvetlerin sözcüsü gibi davranmalar? biçimini al?yor. O kadar ki, Türkiye’de kendilerine askeriyenin ve askeri bak???n temsilcisi nazar?yla bak?lan gazeteciler bile var ve bu durum ço?u kimseye ?a??rt?c? gelmiyor. Zaman zaman da silâhl? kuvvetler ad?na parlamento ve hükümeti, hatta kendi meslekta?lar?n? “uyaran”, onlara “hadlerini” bildiren gazetecilere rastl?yoruz.

Bu gibi uyar?lar?n bazen do?rudan do?ruya silâhl? kuvvetler ad?na de?il de, “derin devlet”i ça?r??t?ran tan?ms?z bir “Devlet” ad?na yap?ld??? da oluyor. Böyle durumlarda, buyurgan bir üslupla “uyar?”y? yapan?n gazeteci mi, yoksa bizim bilmedi?imiz tuhaf ba?lant?lar? olan “özel görevli” bir kimse mi oldu?u konusunda tabiat?yla kafam?z kar???yor.

Bu tuhafl???n ba?ka tezahür biçimleri de var tabii. Meselâ, demokratik rejim aleyhine komplolara kar??an, hatta bu gibi giri?imlere “yabanc?” ülkelerdeki karanl?k odaklardan destek dev?irmeye çal??an gazeteciler... Bazen de, siyasi iktidar?n belli bir medya grubuna yönelik “hasmane” tutumu o grubun kimi mensuplar?n?n bu gibi yollara sapmalar?n?n mazereti haline gelebiliyor. Oysa, demokratik bir rejimde siyasi iktidarlardan gelen bask?lara kar?? mücadele vermenin me?ru yol ve yöntemleri var.

Medyan?n demokrasiyle ilgili sorunu, elbette, seçilmi? hükümetlere “muhalif” medya gruplar?n?n “Devletçi insiyak?” veya “militarizm sevgisi”nden ibaret de?il. Sorunun bir yan? da, “demokrasi ad?na” hükümet sözcüsüymü? gibi yay?n yapan gazetelerle ilgili. Oysa, demokrasiden yana olmak demokratik yoldan göreve gelmi? hükümetlerin her yapt???nda bir “hikmet” ke?fetmeyi gerektirmez.

Aç?kt?r ki, hükümetlerin yapt??? do?ru i?leri destekleme, bu konuda hak?inas davranma saiki bir gazete veya televizyonun kendisini görevdeki hükümetle özde?le?tirmesini hakl? göstermez. Kendi yay?n çizgisini hükümet politikalar?n?n seyrine göre ayarlayan bir medya organ?n?n s?k s?k tutars?zl??a dü?mesi de kaç?n?lmazd?r ve bu durum da herkes taraf?ndan kolayl?kla fark edilebilir.

Belirtmek gerekir ki, bu tür bir gazetecili?in sorunu sadece ahlâki de?ildir. “Militarizm sevgisi”yle malul olanlar kadar olmasa da, bu gibi medya organlar? da bazen demokratik rejime zarar verebilirler. Bu zararlar?n en tipik olan? da, hükümete angaje bir gazetecili?in seçilmi? iktidarlar?n muhtemel otokratik e?ilimlerini görme yeteneklerini zay?flatmas? veya büsbütün köreltmesidir.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri