forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

TVLER?N ?ZLEY?C? TEMS?LC?LER? NE ?? YAPAR?

Aktif .

 Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar önemli bir konuyu kö?esine ta??m??. Televizyonlardaki '?zleyici Temsilcili?i' uygulamas?n? ele alan Baydar ?unlar? yazm??: "Bugün hemen her büyük TV kanal?nda, RTÜK'ün telkiniyle atanm?? birer "izleyici temsilcisi" (ombudsman) var. Peki bu ki?iler ne i? yapar? Kimse bilmiyor."


YAVUZ BAYDAR'IN YAZISI...

Hedefteki medya

Toplumsal veya kurumsal tansiyon art?nca faturay? medyaya kesmek adettendir. Ama acaba Ba?bakan ve Genelkurmay Ba?kan? son ç?k??lar?nda hakl? m?? Söylenenleri nas?l okumal?y?z?

Geçen hafta hedefe yine medya yerle?ti. Ba?bakan ve Genelkurmay Ba?kan? medyaya sert ele?tiriler yönelttiler, ama çok farkl? aç?lardan. Uzunca bir süredir bas?nda yer alan baz? haberleri ve ele?tirileri "kuruma kar?? asimetrik sald?r?" diye niteleyen, hatta bu konuda Ba?bakan'? bile "brief" eden Genel kurmay Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?, Trabzon'da yapt??? bas?n toplant?s?nda, "Son zamanlarda gerçekd??? olaylara, yalanlara dayal?, önyarg?l? olarak baz? çevre ve ki?iler taraf?ndan TSK'ya kar?? asimetrik psikolojik harekat yürütülmektedir. Ne ac?d?r ki özellikle medyan?n Türkiye'de bir k?sm?n?n varolu?lar?n?n temel nedeni gerçeklere ve do?rulara dayanmayan, önyarg?l? ele?tiriler yaparak TSK aleyhine kampanya yürütmektir. Bunlar ayn? zamanda kendilerini demokrasinin savunucusu olarak da göstermektedir. Demokrasiyi savunmak için tek ç?kar yol onlar için TSK'n?n kar??s?nda olmakt?r. TSK, hukuk devletinden yana oldu?unu her f?rsatta dile getirmektedir. Bu süreçten rahats?z?z" dedi.

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an da, terörle ilgili habercili?i ele?tirirken, "Bu kirli tezgah?n içinde bilerek veya bilmeyerek baz? medya kurulu?lar? da var. Ülkede kaos varm?? gibi her gün baz? olaylar? evire çevire tekrar yaymak suretiyle... Türkiye'nin her yerini adeta bir kan gölü alm?? götürüyor gibi gösteriyorlar...
Bunlar? döne döne yayman?n, anlatman?n anlam? yok. Teröre hizmet ediyorsunuz, bu kadar aç?k konu?uyorum... Çünkü terör propagandadan ho?lan?r... Bunun bas?n özgürlü?ü ile alakas? yok. Bas?n özgürlü?ü demek 'ülkesinin gelece?ini karartmaya yard?mc? olmak' demek de?ildir. Alt?n? çiziyorum; medya lütfen bu kirli tezgah?n de?irmenine su ta??mas?n" diyordu.
Bölünmü? medyam?zda her iki mesaj da farkl? de?erlendirildi.

Ba?bu?'unki genel olarak olumlu, "tarafgir" bir havada verilirken, Erdo?an'?nki "faturay? yine bas?na kesti" gibi yorumlarla yans?t?ld?.
Oysa iki ele?tiri çok farkl? noktalardan yola ç?k?yor, farkl? hedefler güdüyordu.
Bu mesajlar?n gazetecilik için anlam?n? yerli yerine oturtmakta yarar var.
Biri "bas?n?n rolü" ile ilgili.

Di?eri ise özdenetim ve mesleki sorumlulukla ba?lant?l?.

***

Ba?bu? asl?nda (bir kez daha) ?u mesaj? veriyordu: "Merak etmeyin, biz gere?i neyse onu sessizce yap?yoruz. Bizi sorgulamay?n. Kol k?r?l?r yen içinde kal?r. Ele?tirilerinizi psikolojik harekat olarak görüyoruz. Bizden hiç hesap sormay?n. Netice alamazs?n?z. Kurum olarak da daha fazla saydam olmak niyetinde de?iliz."
Belli ki, Türkiye'nin en kapal? kurumu olan TSK, bas?nda artan ele?tiri ve haberleri "kar?? sald?r?" olarak al(g?lat)ma konusunda ?srarl?. Bu, TSK'y? gazeteciler ile inatla?mada sert bir kö?eye konu?land?r?yor.
Sürdürülen bu tav?r da bas?n?n demokratik i?levini, özgürlü?ünü ve anayasal hareket alan?n? "kabul etmeme" anlam?na geliyor.
Oysa herhangi bir demokraside bas?n -e?er özgür ise- her kurumu yasad???l?k, yolsuzluk, haks?zl?k vs alanlar?nda kamu yarar? ad?na sorgular, mercek alt?na al?r ve haber yapar. Haberi yaparken, adil olmak için, o kurumun ?effaf, sorulara her zaman cevap verebilir olmas?n? da bekler.
Haberlerin çok yönlü, "öteki taraf?n görü?ünü" de içeren nitelikte olmas?, halk?n do?ru ve eksiksiz haber alma hakk?na hizmet eder.
Ama "kapal? kutu" kal?narak, verilen haberleri habire "mesnetsiz", "maksatl?"; yorumlar? "önyarg?l?" diye nitelemek, demokratik mant??a ayk?r? dü?er.
Demokrasilerde hiçbir kurum, bas?na, "bizi kapsama alan?ndan ç?kar?n" diyemez.
Böyle bir ayr?cal?k yoktur.
Bugünün Türkiye'sinde sansür de bas?na hiç yak??maz.
Ba?bu?'un mesle?ine sayg?l? gazetecilerde b?rakt??? iz böyledir.

***

Ba?bu?'dan farkl? olarak Ba?bakan, bas?n?n rolünü temelden sorgulamamakta, ancak "sorumlu habercilik ve yay?nc?l?k" meselesine i?aret etmekte.
"Asimetrik", "harekât" veya "sald?r?" gibi kavramlara uzak duran Erdo?an, terörle ba?lant?l? haberlerde y?llar boyu tart???p durdu?umuz "sorumluluk, ama habercilik" denklemine hat?rlatma yapmakta.
Kendi ç?kar?ndan ba?ka bir ?eyi gözü görmeyen medya sahiplerinin 90'larda tepeden t?rna?a yozla?t?rd??? medyam?zda terör haberleri, diliyle, ba?l???yla, foto?raf?yla, görüntüsü ve altyaz?s?yla ideal bir duygu sömürüsü ve k??k?rtma alan?d?r.
Öyle anla??l?yor ki, Ba?bakan daha ziyade TV'leri kastediyor. Gazete veya TV, fark etmez. Son dönemde habercili?i ç??r?ndan ç?karan iki temel terör/?iddet malzemesi var: Ta?l? sopal?, silahl? sokak arbedeleri ve ?ehit cenazeleri.
Her ikisi de insanlara "haber"den ziyade duygu pompalamak için bilhassa kullan?l?yor, hiç ?üphe yok. Ba?ka medeni ülkelerde halka panik veya öfke saçmadan sadece bilgi aktaran, titizlikle görüntü seçen habercili?i burada göremezsiniz. Mesela ABD veya ?ngiltere'de, Irak veya Afganistan'da ölen askerlerin cenazeleri, son derece sayg?l? ve tasarruflu verilir. Bunu her ?eyden önce ölenin an?s?na, ailesinin ac?s?na sayg? gerekli k?lar.
Burada ise her cenaze "k?yamet ve ölüm ritüeli"dir.
?zleyiciye sunulan, bir ilkelliktir.
Buna nas?l dur denilecek? Mesleki aç?dan yozla?m??, iyice kampla?m?? medyam?zda bir özdenetim mekanizmas? nas?l i?letilecek?
Soru budur.
Bugün hemen her büyük TV kanal?nda, RTÜK'ün telkiniyle atanm?? birer "izleyici temsilcisi" (ombudsman) var.
Peki bu ki?iler ne i? yapar? Kimse bilmiyor.
Acaba hiçbiri "bu tür habercili?i bir yana b?raksak" demi? midir? Sanmam.
?zleyicilerden gelen yak?nmalara kulak vermi?, iletmi? midirler? Bilemem.
Yayg?n bir görü?e göre bu sistem "göstermelik" tir. Umar?m ki öyle de?ildir.
Bu böyle gider mi? Gidebilir, ama her zaman ?u olmu?tur: Kendi kendisini denetleyemeyen, sorumsuz habercili?i kestirme yol sayan, etkin özdenetim mekanizmalar? kuramayan, ortak etik ilkelerde bulu?amayan bir medya, kendisini yasalarla k?s?tlanm??, özgürlü?ü ve ba??ms?zl??? budanm?? olarak buluverir. Eli kolu ba?lan?r. Yapt?r?mlar devreye girer, veya artar. Risk budur.
Ba?bu?'un "ç?k???" bize kurumlar?n ?effafl?k yükümlülü?ünü, Erdo?an'?nki ise medyan?n etik aç?dan sorumlulu?unu hat?rlat?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri