forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

?SLAM'A HAKARET DE??L; M?ZAHA ?HANET!

Aktif .

SAL?H TUNA- 

Ebleh editörü, ba?örtülü spikeri ve Allah'?ndan bezmi? muhabiriyle “dinciler” haber bülteni sunuyor. “Olacak O Kadar” adl? programda arz-? endam eden skecin kabataslak özeti bu.

Yani…

“Bu skeç ?slam'a hakaret mi ediyor?” gibi korkunç bir soruya muhatap olacak bir ?ey yok.

Mizah?

Hak getire...

?roni?

Zihin dünyalar?nda “dinci” tesmiye ettikleri kesimleri belki “yaralamak” istemi?ler, ama, onu da becerememi?ler.

Sonuç itibariyle mizahla da ironiyle de alakas?z “ac?nas?” bir ?ey ç?km?? ortaya.

Lakin…

Ne malum skecin ?slam kar??tl???yla zerre miskali alakas? var, ne de Levent K?rca'n?n böyle bir “niyeti!”

Lûtfen yapmay?n!

Durduk yere “Vurun Kahpeye” heyulas? olu?turmay?n.

Ayr?ca…

“Onlar yap?nca oluyor da, biz yap?nca m? olmuyor?..” demeyin sak?n!

“Onlar” dediklerinizin yapt???n? yaparsan?z, nihayetinde “onlar?n” çirkefli?ine me?ruiyet kazand?r?rs?n?z.

Hiçbir haks?zl?k, hakkaniyetten sapma hakk?n? do?urmaz.

Söz konusu skeçle aran?zda “formel” bir ili?ki kurmu? olabilirsiniz.

Ama…

“Din sahibi” olman?n mesuliyeti, gerekti?inde kendini dinine “kalkan” yapmakt?r, dini kendine “kalkan” yapmak de?il.

Kendisine yap?lan sald?r?y? dine yap?lan sald?r? ?eklinde de?erlendiren insan?n hali de, “Allah'?n ayetlerini az bir dünya menfaati kar??l???nda satt?lar” ?eklinde “Kur'an”?n a?a??lad??? insanlar?n halini ça?r??t?r?r, muttakileri de?il.

Siyah beyazl? y?llardan, yani, TRT'deki “Oyun Treni”nden itibaren Levent K?rca'n?n yapt??? hemen her ?eyi izledim: skeçlerini, oyunlar?n?, filmlerini…

?imdiye de?in ?slam'a hakaret eden hiçbir i?ini görmedim.

Ama mizaha ihanet etti.

Zaten kendisini “var eden” mizaha ihanet etti?inden dolay? yine bu kö?ede k?yas?ya ele?tirmi?tim onu.

Maksad?m: Tuttu?u yolun yol olmad???n? dilim döndü?ünce anlatmakt?.

Levent K?rca'n?n AK Parti'ye ve destekçilerine kar?? muhalefet yapmak istedi?i besbelli.

Bunu o kadar istiyor ki, “mizah?” unutuyor!

Halbuki, sadece “mizah”? denese, do?al olarak muhalefet de etmi? olacak.

Mizah? beceremedi?i için de, Cemal Süraya'n?n “Ekran?n büyük aptal?” nitelendirmesini hat?rlatmaktan öteye geçemiyor.

Ah ke?ke do?ru dürüst mizah yapabilse; iktidara, otoriteye adamak?ll? “çaksa” da, biz de gülsek!

Nerdeee…

Ergenekon'a ilk mektep müsameresi tad?nda destek vermeyi iktidar? ele?tirmek zannediyor!

Belli ki yazar kadrosu çok zay?f.

Ya?ar Arak yahut sevgili dostum Müfit Can Saç?nt? gibi usta kalemler yok aralar?nda.

Yine de, bunca y?l?n Levent K?rca's?, kendini bu kadar iptizale u?ratan skeçlere geçit vermemeliydi.

Gelgelelim, Ertu?rul Bey'ci?imin sitayi?le bahsetti?i günümüz mizah dergilerimizin durumu da pek iç ac?c? de?il.

Mizah? lümpenle?tirmeleri bir yana da, “vesayet rejimi”ne bak??lar?nda gram ilerleme yok.

Dün, 28 ?ubat sürecinde, post modern darbenin ma?durlar?n? “haftan?n lâlesi” ilan ediyorlard?.

Bugün de Ergenekon'u arkal?yorlar.

Takdir edersiniz ki; dünyan?n ba?ka hiçbir ülkesinde darbeciyi de?il de darbe ma?durunu a?a??layan “mizah” olmaz.

Yaz?k ki yaz?k, Y?lmaz Özdil'i veya Bekir Co?kun'u bile a?m?? de?iller.

Dünün “Olacak O Kadar Televizyonu” O?uz Aral'?n “G?rg?r”?n?n ete kemi?e bürünmü? haliydi; bugünün “Olacak O Kadar”? günümüz mizah dergilerinin.

“G?rg?r” milyona varan tiraj?yla hepimizi güldürüyordu; her geçen gün eriyen tirajlar?yla günümüz mizah dergileri ise Ertu?rul Bey'ci?imi.

Yine de sa? olsunlar:

Onlar onu güldürüyor; biz de ona gülüyoruz i?te.


YEN? ?AFAK

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri