forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETELER ARTIK 'DEMOKRAS? PROMOSYONU' YAPMALI...

Aktif .

ET?KETLER:Yavuz Baydar
yavuzbaydarSabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, 2009 y?l?n? de?erlendirdi?i yaz?s?nda gazetelere ve gazete yöneticilerine Demokrasi promosyonu yapma ça?r?s? yapt?.


YAVUZ BAYDAR'IN YAZISI
2010 beklentileri

Geride kalan y?l gazeteciler aç?s?ndan ola?anüstü verimliydi. Haberler y???ld?, muhabirler nefes nefese geli?meleri kovalad?. Olanlar, de?i?im sanc?lar?n? yans?t?yordu. Her ?eyin sorguland??? süreçte medya da ayr??t?, kimlik krizi büyüdü, tabular çatlad? veya y?k?ld?. ?yi gazetecilik üzerindeki umutlar daha da artt?.


Sürprizler, çalkant? ve sars?nt?lar, gelgitler... Umutlar, endi?eler... Tükenmek bilmeyen, her gün yan?na yenileri eklenen sorular... Bir bulanan, bir aç?lan toplum resimleri, devlet foto?raflar?...

2009 y?l? hem gazeteci hem de okurlar nezdinde heyecan içinde geçti denebilir.

Olumlu yönden bakt???m?zda, dünyada pek az, belki de hiçbir ülkenin meslek aç?s?ndan Türkiye kadar zengin ve ?evklendirici haber malzemesi sunmad???n? teslim etmek gerekir. Her gün ola?anüstü pek çok geli?me yan yana s?raland?, gündeme adeta s??amad?, y?l boyunca.

Gazetecilik zorland?, yorgunluklara direndi, uykusuz kald?.

?nternet ba?ta olmak üzere, k?s?tlay?c? yasa maddelerine ra?men, benzerine ancak 1908-11 aras?ndaki dönemde rastlanan bir "kanaat özgürlü?ü" dönemi, 2009'da medyam?za damgas?n? vurdu.

Tabular?n zorlanmas?, y?k?lmas?; habercili?in "fiilen yasak" görünen alanlara el atmas?, hemen her ?eyi sorgular hale gelmesi olumlu. (Ancak, son günlerde, ?amil Tayyar örne?ini ve yasa de?i?ikli?i haz?rl?klar?n? dikkate alarak, bas?n özgürlükleri üzerine baz? kara bulutlar?n ü?ü?meye ba?lad???n? da not edelim.)
"Eski"den "yeni"ye do?ru bir sosyal dinamik e?li?inde, riskler ve belirsizlikler ile ilerleyen Türkiye'de siyaset sahas?nda ya?ananlar, pek çok toplum kesimi ve sektör gibi medyay? da ku?att?, geride b?rakt???m?z y?lda.

"Yanda? medya" ve "muhalif medya" gibi meslek lügatinde kar??l??? olmayan kavramlarla ortal?k buland?r?l?rken, "demokrasi yanda??" medya ile "otoriter rejim/militarizm/patron yanda??" medya aras?ndaki çizgiler daha da netle?ti. Demokrasinin kök salmas? veya kökünün (yeniden) kaz?nmas? aras?ndaki sert mücadele bu iki medyan?n mücadelesinde en somut haliyle görünmekte.

"Eski medya"dan "yeni medya" ya do?ru yol al?nmakta.

Bu yolda SABAH, demokrasinin yan?nda yer ald???, onun "muhaf?z?" oldu?u sürece okurlar?n?n gözünde o geleneksel çizgisini, imaj?n? koruyacakt?r.

Bunun da yolu bellidir: Haberde en temel gazetecilik ilkelerine sahip ç?kmak; onlardan taviz vermemek. Yorumda, demokrasinin bekas? ve daha geli?mesini en temel "önkabul" alarak, kanaat ve tart??ma özgürlü?ünün geni? bir yelpazede yay?lmas?n? sa?lamak. Hak ve özgürlüklerin savunucusu; sessiz ve ma?durlar?n sesi olmay? sürdürmek.

K?saca, ço?ulcu, ho?görülü, ?effaf ve hesap verebilen bir örnek gazete olarak, "demokrasi promosyonu" yapmak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri