forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

YEN? YILDA ORDU-MEDYA ?L??K?LER? NASIL OLMALI?

Aktif .

 EKREM DUMANLI-

Ne seneydi ama! Neredeyse gündem her gün de?i?ti. Sabahtan ak?ama kadar birkaç defa dü?en man?etler ne kadar büyük bir de?i?im ya?ad???m?z? gözler önüne seriyordu. Ne yaz?k ki en çok asker-sivil ili?kileri tart???ld?.
 
Üzülerek ifade etmem gerekiyor ki; bu sene de ayn? konu etraf?nda tart??malar sürecek gibi görünüyor. Ke?ke öyle olmasa! Bu y?l?n da zayi olmamas? için baz? yanl??lar?n düzeltilmesi gerekiyor.
 
Ba?bakan Erdo?an, her f?rsatta 'her kurumda hata yapan olabilir; kurumlar y?prat?lmamal?' diyor. Yerden gö?e kadar hakl? Ba?bakan. Hata insano?luna mahsus. 'Biz asla hata yapmay?z' diyen, en büyük hatay? yapm?? demektir. Siyasette hata yap?l?r, ticarette hata yap?l?r, medyada hata yap?l?r... Orduda hata yap?lmaz m?? Tabii ki ordu gibi çok önemli bir kurumda da i?ini yanl?? yapan(lar) ç?kabilir. Önemli olan, sorumlu ve yetkili durumda olan idarecilerin o yanl???n hesab?n? hukukî çerçevede verebilmeleridir.

Maalesef son senelerde askerimizi zan alt?nda b?rakacak pek çok hadise ya?and?. Sauna çetesi ile ba?layan süreç do?ru yönetilseydi bugün Genelkurmay, yapt??? aç?klamalar s?ras?nda bu kadar güven sorunu ya?amazd?. Sauna çetesinde ç?kan evrak tüyler ürperticiydi. Eryaman çetesi ondan geri de?ildi. Bugün 'kozmik odaya girilir mi' diye tart???yoruz; oysa baz? asker zanl?lardan ç?kan evrak?n bu odalarda haz?rland??? defalarca yaz?ld?, söylendi. Ümraniye'de bir eve yap?lan bask?n Ergenekon davas?n?n ilk ba?lang?ç noktas?d?r. O evde TSK'n?n gizli evrak? ç?km??t?. Sonra Eski?ehir'de bir arama yap?ld?. O evde de askerî s?rlar?n kozmik esrar?na rastland?. O gün askerî yetkililer konuyu samimiyetle ele alsayd? bugün inand?r?c?l?k problemi TSK'y? y?pratmazd?.

Cevaps?z onlarca soru...

Aktütün Karakolu'na yap?lan bask?n, Da?l?ca Karakolu'na yap?lan sald?r?... Bu olaylarda kamuoyundan baz? bilgiler gizlendi. Maalesef bu imaj, baz? somut bilgilerin gazetelere, televizyonlara yans?mas?yla her geçen gün perçinlendi. Bir askerin eline pimi çekilmi? bomba tutu?turuldu. Güya disiplin cezas? verilmi?ti. O çocu?un elinde bomba patlad???nda 3 fidan?m?z daha son nefesini vermi? oldu. Askerî yetkililer 4 yavrumuzun bir vahim hata ile hayatlar?n? kaybettiklerini kamuoyuna bildirmedi. '4 askerimiz ?ehit dü?tü' diye sunulan bilgiler Taraf Gazetesi'nin man?etiyle altüst oldu ve gerçek ortaya ç?kt?. Kamuoyuna yanl?? bilgi verenler ya da gerçe?i gizleyerek adaleti yan?ltanlar halktan özür dilemedi...

AK Parti'yi ve Gülen'i bitirme eylem plan? vahimdi! Günaht?, vebaldi, suçtu! Alt?nda imzas? olanlardan hesap sorma yerine askerî yetkililer hep 's?zd?ran'?n pe?ine dü?tü. S?zd?ran da bulunmal?yd? ancak önce o korkunç planlar? yapanlardan hesap sorulmal?yd?. 'Kâ??t parças?' laf? yanl??t?; t?pk? toprak alt?ndan ç?kan LAW silahlar?na boru demenin yanl?? oldu?u gibi... Kafes Eylem Plan? da tüyler ürperten bir belgeydi. Alt?nda yine ?slak imza vard?. Genelkurmay bunun hesab?n? sorsayd? itibar kazan?rd?. Hukuku i?letme yerine herkesin sus pus olmas?n? arzu ettiler. Maalesef yanl?? yap?ld?, ku?kular?n artmas?na neden olundu.

Gelelim ?u son kozmik tart??maya. Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n evine yak?n bir mevkide bekleme yap?yor subaylar. Polis ku?kulan?p bask?n düzenleyince cebinde saklad??? adresi yutmaya kalk?yorlar. Neymi?? Orada bir muhbir subay? gözetliyorlarm??. Peki Ba?bakan Yard?mc?s?'n?n adresi? Diyelim ki bir sebebe binaen o adres cebinizdeydi; niye yutmaya kalk???yorsunuz? ?zah? yok! Üstelik Genelkurmay önce "takip ediyoruz" diyor sonra da o 'muhbir'i akl?yor! Kozmik büronun aranmas? gerekiyor. Direni? gösteriliyor. Hâkim olay yerine gelince ona da direniyorlar. Odalar mühürleniyor. O s?rada bir er, telefonda babas?na bütün evraklar? yakt?klar?n? söylüyor. Hâkim bir daha kozmik odaya girmek için askerî tesislerde. Sonuçta Genelkurmay 'Arama yasal' diye aç?klama yap?yor. Arama yasalsa niçin günlerce direndiniz? Cevab? yok. Bu odaya kimse giremezmi?? Peki kim girebiliyor bu odalara? O sorunun da cevab? yok.

?nsanlar gelir geçer kurumlar kal?r

Soru?turmay? yürüten hâkim (baz? anlat?lanlara göre hâkimin aile efrad?) arabalarla takip ediliyor. Hâkim, yak?n takip yapan iki arac?n plakas?n? polise bildiriyor. Polis bu araçlar? durdurunca asker ki?iler ç?k?yor içinden. Kimlik göstermek istemiyorlar, arac?n biri kaçmaya te?ebbüs ediyor, olay yerine bir general geliyor... Genelkurmay bu olay? aç?klarken arabadakilerin erlerden olu?tu?unu, hatta marangoz ve a?ç?lar?n araçlarda oldu?unu söyleyerek paranoya benzetmesi yapt?. Ama sorular? cevaplamad?. Niçin hâkimi takip ediyor asker marangozlar, asker a?ç?lar? Belli ki bu, teknik takipten daha çok taciz takibi.

Yeni bir y?la girdik. Ümit, hatta dua ediyorum ki; art?k ordumuz kendini bu kadar y?pratmas?n. O, demokratik s?n?rlar?na çekilsin ki; medya da ele?tirmek zorunda kalmas?n. Ordumuzun y?pranmas?, her vicdan sahibi insan? üzmektedir. Ancak ya?ananlar, askeri y?pratma kampanyas? de?il, hatalar zinciridir ve maalesef askerî yöneticiler bu foto?raf? geçen sene göremedi. Hatalar? örtbas etme tela??, do?ru ad?mlar?n at?lmas?na da engel oldu. Genelkurmay art?k daha rasyonel ve inand?r?c? olmaya mecbur. Ordu, kimsenin aile ?irketi de?il. ?nsanlar gelir geçer; kurumlar?n bekas?, ça??na uyum sa?lamakla elde edilir. O yüzden yap?lmas? gereken, onun y?pranmas?na sebep olacak yanl??lar?n sürdürülmesi de?il; cuntac?l?k gibi insanl?k suçunu i?leyenlere kar?? tav?r almakt?r. Bu milletin daha modern bir ordu isteme hakk? var; t?pk? bu orduyu yönetenlerin böyle bir sorumlulu?u olmas? gibi...
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri