forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuzbaydarYAVUZ BAYDAR: Kirli güçler ve açgözlülükler toplumu kirletir. Pisliklerle ancak 'temiz bas?n' anlaml? mücadele verebilir. Ama 'temiz bas?n'?n 'geneti?i bozulmam?? haber' vermesi için çal??anlar?n baz? kurallara uymas? ?ar... 

YAVUZ BAYDAR'IN SABAH'TAK? YAZISI

HABER? BOZAN 'HESAP'

Kirli güçler ve açgözlülükler toplumu kirletir. Pisliklerle ancak 'temiz bas?n' anlaml? mücadele verebilir. Ama 'temiz bas?n'?n 'geneti?i bozulmam?? haber' vermesi için çal??anlar?n baz? kurallara uymas? ?ar...


De?erli bas?n?m?zda -SABAH da dahil- kö?e sahibi yazarlar?n, daha seyrek de olsa habercilerin, ki?isel mesele ve hesapla?ma h?rslar?n? veya özel ba?lant?larla ve ç?karlar?n? yaz? ve haberlerine kar??t?rmalar?na arada s?rada rastl?yoruz.
Bu art?k iyice kan?ksand?; neredeyse hiç sorgulayan kalmad?.
Uçakta istedi?i koltu?u bulamayan biri ertesi gün havayolunu yerin dibine geçiren yaz?y? rahatça yazabiliyor.
Gitti?i lokantada "egosu zedelenen" (yani, ayr?cal?kl? muamele göremeyen) bir di?eri, sebebini aç?klama gere?i dahi duymadan demedi?ini b?rakm?yor.

H?s?m akraban?n i? faaliyetlerini övenler, gizli aç?k reklam yapanlar, "destek" amaçl? haber/yaz? yazanlar sorgulanmaz oldu.

Zor bir mesele. B?rak?n yay?n kurallar? olmayan gazeteleri, olanlarda bile önü kesilemeyen bir al??kanl?k. Yay?n ilkelerini ilan edip "orada kalan" bir k?s?m bas?n?m?z?n oldu?u Türkiye'den söz etmiyorum; mesele ilkelerini uygulamak konusunda kararl? New York Times gazetesinde de müzmin bir ba?a?r?s?.
Gazetenin editörlerinden Charles Delafuente Newark havaliman?nda uça?? kaç?rm??, havayolu ?irketini mahkemeye vermi?, küçük bir tazminat koparmay? ba?arm??.

Ama sonradan bunu gazetenin ?ehir ekinde yazm??.
Gazeteye kadro d??? (freelance) çal??an Suzy Buckley adl? muhabir, Miami ile ilgili haz?rlad??? röportajda, "u?ranmas? gereken yerler" aras?nda Burger Bar'? da saym??. Buras?, sonradan anla??lm?? ki, ni?anl?s?na aitmi?.
Bir di?eri, gazete ad?na röportaj yapaca??m diyerek havayollar?n? bedava bilet için taciz etti?i anla??l?nca, serbest muhabirlik görevinden at?lm??. Gazeteye ayl?k bilim yaz?lar? yazan bir akademisyen, yolculuk ve konaklama giderlerini kar??layan bir IT ?irketiyle ilgili yazd??? yaz? nedeniyle sert biçimde uyar?lm??. "Aman, ne var bunlarda?" denebilir. Ama, de?i?en zamanlara ayak uydurmak gerekir, baz? kurallar art?k demode kald? yaygaras? kopsa da, New York Times editörlerinin titizli?inin arkas?ndaki inanç de?i?miyor: Demokrasinin en büyük dü?manlar?ndan biri, yozla?ma/yolsuzluk.
Bu, toplumlar? tehdit eder olmaktan tümüyle ç?kar?labilecek bir olgu de?il; hep vard? ve var olacak. Ama, bas?n?n görevi e?er ahlaki yozla?ma ve ekonomik yolsuzluklarla mücadelede asli önem ta??yorsa, ne yozla?man?n ne de yolsuzluklar?n bas?na bula?mas?na izin verilebilir.
Bas?n temiz olmal? ki, pisli?e kar?? ahlak ad?na geçerli ve etkili mücadele verebilsin.
Gazetenin yönetimi, haberleri ve kö?eleri "küçücük bile görünse, gayri me?ru her türlü etki d???nda" tutmaya bu yüzden özen gösterme derdinde.
Anlatt???n habere a??r? "yak?nsan" bunu editörün bilecek; ?ahsi hesapla?malar?n veya ayr?cal?k elde etmek için gazeteyi ve kurumu kullanman yasakt?r; mesle?i haks?z kay?rma veya ki?isel sebepli karaçalmalar için kötüye kullanmayacaks?n.
Nas?l ki internet ça??nda art?k hiçbir ?ey gizli kalm?yor, ayn? ?ey gazete(ci)lerin kötü davran??lar? için de geçerli. Bunun önemi henüz tam anla??lm?? de?il.
Her neyse, Times'da son iki ay içinde ortaya ç?kan bu "ihlaller", ilkelere uyum için yeteri kadar titizlik gösterilmedi?ini de ortaya ç?kard?. Gazetenin Okur Temsilcisi'nden ö?reniyoruz ki, her kadrolu veya kadrosuz haberci, yorumcu art?k yay?n ilkelerini "okuyup uyaca??" konusunda taahhütte bulunacak. Editör ve yöneticiler de daha ince eleyip s?k dokuyacaklar.
Ne diyelim, dar?s? ba??m?za.
Peki, reklam alarak ayakta duran gazeteler için reklam paralar? zaten "habercilik için olumsuz etki" de?il mi? Gelecek hafta New York Times'taki tart??malar? aktarmaya devam edece?im.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri