forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ali_bayramogluAL? BAYRAMO?LU /

A?ca dün cezas?n? bitirerek tahliye oldu. Bugün ise Hrant Dink suikast?n?n üç y?l? doluyor.A?ca Papa'y? vurdu, Abdi ?pekçi'yi öldürdü. Tetikçi olarak ceza ald? ve yatt?.

Ama kimden emir ald???, kim taraf?ndan yönetildi?i hâlâ aç?k olarak bilinmiyor, en az?ndan bu ki?iler ortada dola?maya, belki sistemin tam ortas?nda boy göstermeye devam ediyorlar.

Üç y?l oldu, Dink cinayetinde de tetikçilerin ötesine gidilmedi.

Bir katil, iki azmettirici yarg?lan?yor.

Emir verenler ortada yok…

Hrant'?n vurulmas?na giden yolun ta?lar?n? dö?eyenler, vurulduktan sonra onu vuranlar? sokak serserisi ilan edip katille empati ili?kisi kuran ve bugün davan?n birkaç ki?iye s?k??mas?n?n ön çabas?n? gösterenler, Özkökgiller ba?ta olmak üzere, tüm dolayl? ve do?rudan suçlular kem gözlerle olup biteni izlemeye devam ediyor.

Taner Akçam'?n dün gece birlikte yapt???m?z televizyon program?nda, TV Net'e Ruanda'da bir derginin yapt?klar?n? ve kar?? kar??ya kald??? durumu örnek göstererek “Ertu?rul Özkök yarg?lanmal?d?r” demesi sadece bir duygunun de?il bir durumun da ifadesidir…

Belki unutanlar, unutmak isteyenler vard?r.

Hat?rlatal?m…

“Agos gazetesinin 6 ?ubat 2004 tarihli nüshas?nda yay?nlanan, Atatürk'ün manevi k?z? Sabiha Gökçen'in yetimhaneden al?nm?? bir Ermeni k?z? oldu?una ili?kin yaz? (nedense iki hafta sonra) Hürriyet gazetesinin 21 ?ubat 2004 tarihli nüshas?nda man?etten verildi…

Ertesi gün 22 ?ubat 2004 tarihinde Genelkurmay Ba?kanl???, Agos'un haberine ili?kin çok sert bir aç?klama yapt?.

?ki gün sonra, 24 ?ubat 2004, günü Hrant Dink ?stanbul Valili?i'ne ça?r?ld?. Az?nl?klarla ilgili i? ve i?lemlerin yürütülmesinden sorumlu Vali Yard?mc?s? Ergun Güngör'ün odas?nda gerçekle?en görü?mede biri kad?n olmak üzere iki ki?i daha vard?. Dönemin ?çi?leri Bakan? Abdülkadir Aksu taraf?ndan istihbarat eleman? oldu?u aç?klanan bu iki ki?iden Ö.Y daha sonra Ergenekon soru?turmas?nda da kar??m?za ç?kt?.

26 ?ubat günü, bu görü?meden tam iki gün sonra… Ülkü Ocaklar?'na mensup bir grup, Agos Gazetesi önünde, “Ya sev ya terk et”, “Bir gece ans?z?n gelebiliriz” sloganlar? e?li?inde gösteri yapt?. Bu gösteride, grup ad?na bas?n aç?klamas? yapan Ülkü Ocaklar? ?stanbul ?l Ba?kan? Levent Temiz, “Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir” diyordu. Levent Temiz, Ergenekon davas?nda san?k olarak yarg?lanmaya devam ediyor.

Bu olaylar?n hemen arkas?ndan Hrant Dink'in “Ermeni Kimli?i Üzerine” ba?l?kl? ve dizi halinde yay?nlanan yaz?s?ndaki bir cümlesi bahane edilerek yeni bir sald?r? kampanyas? ba?lat?ld?.

Ve (Ergenekon tutuklusu Kerinçsiz gibi) kimi ki?i ve kurulu?lar, ayn? elden ç?kan tek tip ?ikâyet dilekçeleriyle Hrant Dink'i savc?l?klara ?ikâyet ettiler.

Sistemli ve tek merkezden yönetildi?i izlenimi veren sald?r?lar, kimi internet sitelerinde ve kimi gazetelerde devam etti. Bu sald?r?larda Hrant Dink, “Türk dü?man?” olarak ilan edilip bir nefret objesi haline getirilerek sürekli hedef gösterildi…” *

Sonras? malum…

?pekçi'yi öldüren Ergenekon ile Hrant'? öldüren Ergenekon ayn? pis havuza i?aret ediyorlar…

Evet, bir yüzde bunlar var…

Yol al?nmad?, buzda??n?n üstü k?r?ld?, hepsi o…

Türkiye'nin karanl?k yüzü budur…

Ve o yüzü temsil edenler, o yüzden beslenenler ülkenin ya?ad??? de?i?im ve Ergenekon temizli?i kar??s?nda titreyenlerdir.

Ama di?er tarafta bir kavga sürüyor.

Aram?zda olsayd? Hrant'?n da ço?kuyla kar??layaca?? bu temizlik, onun da önemli bir pay ta??d??? bu de?i?im Türkiye'nin yar?n?d?r, yar?n ki ayd?nl?k yüzüdür.

Ergenekon zihniyetini temsil eden bu net resimde kendilerini görüyorlar m? acaba?

*Dink davas? 3. Y?l Raporu

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri