forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 UMUR TALU /

Bir haftay? geçmi?. Hrant Dink ba??n? kan yast???ndan kald?r?p boylu boyunca yatt??? kald?r?mda do?rulmu?, Metin Göktepe’yi ziyarete gitmi?ti. Metin’in ölüsü 14 ya??nda olmu?tu!


Bugün U?ur Mumcu paramparça çantas?n? toplayacak, kravat?n? ba?layacak, paltosunu at?verecek üstüne, Hrant’? ziyaret edecek.
Dink’in ölüsü 3 ya??nda olmu? bile!
Ay?n 24’ü gelecek.
D??ar?daki A?ca ile ötekiler, sanki hiç çekmemi?ler teti?i, Abdi ?pekçi Te?vikiye’den yola ç?kacak, Mumcu’nun kabrine bir çiçek koyacak.
Elinde bir kâ??t, Mumcu’nun onun için yazd?klar?n? ona okuyacak:
“Ey hükümet! Uyan art?k! Kan kusan çetelerin hakk?ndan gelemiyorsan çekil git. ?nsanl?k kurbanl?k gibi birer birer öldürülüyor ve istihbarat örgütlerin tek sat?r bile rapor veremiyorsa, bu olaylarda sorumlu sensin.
” U?ur Abi’nin ölüsü 17’lik bir delikanl?d?r art?k!

Halit Güngen ile Cengiz Altun Güneydo?u’dan yola ç?kacak; ?ubat?n ilk günü Abdi Bey’in kabrinde saf tutacak.
Abdi ?pekçi’nin ölüsü 31 ya??nda olmu?tur çoktan!

Güngen ile Altun’un ölüleri 18 ya??nda olacak; ?ubatta bir hafta arayla.
Onlar? ziyaret edenler aras?nda Çetin Emeç bulunacak; Batman’da ya da Diyarbak?r’da.
Ve ?zzet Keser makinesini de s?rtlay?p ?stanbul’a ko?acak, Çetin Bey’in mezar?nda sayg? sunacak.
Çetin Emeç’in ölüsü martta 20 ya??n? dolduracak!

?zzet Keser’in ölüsü de ?ubat?n 23’ünde 18’ini bitirecek; haziranda 18 olacak Mecit Akgün gibi.
Onlar? ziyaret görevi Recai Ünal’a dü?ecek.
Yan?na Ferhat Tepe’yi de alacak belki.
Kutlu Adal? K?br?s’tan gelecek.
?kisinin kabrinde sessizce duracak.
Recai Ünal’?n ölüsü de Abdi Bey’den bir ya? küçük, 30’unu bulacak temmuzda; Tepe’nin ölüsü ise daha 17’sini.

Ayn? gün, temmuz 8’de iki genç, Yahya Orhan ve Hüseyin Deniz Ada’ya, Adal?’ya gidecek.  Adal?’n?n ölüsü de limon a?açlar? alt?nda 14’üne gelmi? olacak! Ve ayn? a?ustos günü ölüleri 18’ini dolduracak o iki genci ziyaret s?ras? Turan Dursun’a gelecek.  Sonra Dursun da mezar?nda bir eylül günü Musa Anter’in geli?ini bekleyecek sakince.  Dursun’un ölüsü 20 ya??nda olmu?tur, Anter’inki 18’inde!

Bir bakaca??z, eylülün 20’sinde, Anter’in kabrinde de Ahmet Taner K??lal?, dimdik duruyor.
Ekim gelecek, yapraklar? saymaktay?z ya...
Biri en sa?dan ?lhan Darendelio?lu, biri en soldan Ali ?hsan Özgür...
Birlikte K??lal?’ya çiçekler ta??m??;
K??lal?’n?n ölüsü 11 ya??nda ya!
Darendelio?lu, sa? iken; tabii liseden az büyü?üm Ali ?hsan da sa? iken, henüz i?kenceye u?ram?? biçimde bir bagajda bulunmam??ken, ?lhan Bey ondan 33 ya? daha büyüktü.
?imdi Darendelio?lu’nun ölüsü kas?mda 31 ya??nda olacak; Ali ?hsan bir ya? daha büyük, 32’sinde!

Böyle i?te. Kim büyüktü kim daha gençti, ?a??racaks?n?z.
Unuttuklar?m? hat?rlayacaks?n?z.
Her y?l yeni ba?tan, her biri bir ötekini ziyaret edecek.
Ve aralar?nda f?s?lda??rken, en çok ?una ?a?t?klar?n? belki hiçbiriniz duymayacaks?n?z:
Katillerimiz, onlar? azmettirenler nas?l da ço?unlukla kay?p... Ve en ac?s?, kimi meslekta??m?z, ya??tlar?m?z, gençlerimiz, karde?lerimiz, ayn? masalarda çal??t?klar?m?z, ayn?
sokaklarda laflad?klar?m?z bile...
Sanki biz hiç ölmemi?iz, hiç olmam???z, hatta hiç do?mam???z gibi, nas?l da ilgisiz, bilgisiz, duyars?z, meraks?z...
Ve daha ac?s?, kimisi, nas?l da saf tutabiliyor bizi öldürten kafalar?n yan?nda; nas?l da kuyruk olabiliyor arkalar?nda!

http://www.haberturk.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri