forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

BU NASIL KU?KUCU GAZETEC?L?K?

Aktif .

 AHMET ALTAN: Gazetecilerin bir k?sm? “darbecilerden” de?il, o darbecileri ortaya ç?karanlardan ku?ku duymaya devam etsin. “Kullan?labilecek gazeteci” kavram?n?n, o “sapt?r?lm?? ku?kulardan” yarat?ld???n?, bir insan?n, ad? o “listede” oldu?u için de?il, inatla yanl?? bir hedef hakk?nda ku?ku yaratt??? için “kullan?labilir” oldu?unu da ö?renecekler.


AHMET ALTAN'IN TARAF'TAK? YAZISI

Bavul ve medya


Gazeteciler ku?kucu olur.

Merak ve ku?ku, onlar?n mesle?inin ayr?lmaz parças?d?r.

Bizim gazeteciler de ku?kucu.

Ama onlar?n ço?unlu?unun ku?kusunun hedefinde devlet ya da ordu yok, onlar bireylerden, gazetelerden, gazetecilerden, ç?kan haberlerden ku?kulan?yorlar.

Bizim Balyoz plan?n? aç?klamam?zdan sonra ç?kan yaz?lar? ve televizyonlarda yap?lan konu?malar? bir akl?n?zdan geçirin.

Biz, “cami bombalayacak” timin listesini yay?mlad?k.

?simler vard? o listede, o isimlerin sicil numaralar? vard?.

Kaç yazar?n sütununda, kaç televizyonun ekran?nda “o isimlerle ilgili bir merak, o isimlerin gerçek olup olmad???na dair bir ku?ku” gördünüz.

Medyan?n büyük bir k?sm?nda “ku?kunun” hedefinde Taraf vard?, neredeyse bütün o planlar? bizim haz?rlad???m?z? söyleyecek k?vama gelenler bile oldu.

Ya da do?rudan bize, ailemize sövdüler.

Ellerine verdi?imiz “harekât” planlar?yla dolu belgelerden ku?ku duydular da, ellerinde hiçbir belge olmadan Yasemin Çongar’?n Amerikal? e?inin CIA ajan? oldu?unu fütursuzca yaz?p hedef gösterdiler.

Ellerinde hiçbir belge olmadan bir gazetecinin e?inin “ajan” oldu?unu yazabilecek kadar “güven dolu” bu insanlar?n, orduya ait “belgeler” kar??s?nda bu kadar “ku?kucu” olmas?n? nas?l aç?klayaca??z?

“Kullan?labilecek” t?ynette olmalar?yla m??

O t?ynette epey adam var medyada.

Orduya ait darbe planlar?ndan bu derece rahats?zl?k duyabilmesi için insan?n “gazeteciden” ba?ka bir ?ey olmas? gerekir.

Darbe haz?rlayanlara de?il de o haz?rl??a kar?? ç?kanlara k?zmak, o darbenin belgelerini yay?mlayanlardan ku?ku duymak sizce bir “gazetecinin” i?i mi?

Türk medyas?, orduyla, darbeyle ilgili yay?mlad???m?z her belgede bize sald?rd?, bizimle ilgili ku?kular?n? dile getirdi, haberin “zamanlamas?n?” sorgulad?, niye bizim gazeteye “s?zd?r?ld???n?” merak etti ama o haberlerde söylenenleri merak etmedi, bizim haberimizin üstüne bir ?ey eklemek için u?ra?mad?.

Ço?unlu?unun ku?kusu ve merak?, ordunun s?n?rlar?nda durup, duvara çarpan lastik bir top gibi geriye, bize döndü.

Kafes Plan?’n? yay?mlad???m?z günleri hat?rlay?n.

Koç Müzesi’ndeki denizalt?ya “bomba koyup” çocuklar? öldürmeyi planlam??lard?.

Türk medyas? günlerce görmedi bu haberi.

Yay?mlad???m?z “belgeleri” ku?kuyla kar??lad?.

Bugün o belgeler aç?lan davan?n iddianamesinde yer al?yor.

?imdi de Balyoz Plan?’yla ilgili yaz?lar?n?, konu?malar?n? izliyorum.

Aralar?nda Genelkurmay’a rahatça girip ç?kanlar, generallerle ba? ba?a görü?enler var, hiç mi biri “cami patlatacak timlerle” ilgili bir soru sormay? dü?ünmedi?

Hiç mi birinin akl?na, “bu harekât plan?ndaki adamlar kim, ?imdi neredeler, bu belgelerle ilgili ne söylüyorlar” diye sormak gelmedi?

?? orduya, askere, darbeye gelince bunlar?n ku?kular?yla meraklar? “i?di? mi ediliyor”, had?mla??yorlar m??

“Asker cami bombalar m?” diye soruyorlar, peki, asker müzelere bomba yerle?tirip “çocuklar? öldürür” mü?

Akl?n? “darbeye” takan hastal?kl? biri her ?eyi yapabilir.

Bir ülkede gerçek bir gazete, “akl?n? darbeye takanlar?n” neler yapt???n? merak eder.

Gazetecilerin “darbeler” kar??s?ndaki bu meraks?zl??? zaten bu ülkede bu kadar çok darbe olmas?na, bu kadar çok muht?ra verilmesine yol açt?, gerçek bir medya olsayd? o darbeler olmazd?, o darbeleri haz?rlayan yollarda dökülen kanlar?n hesab?, o kanlar dökülürken sorulurdu.

28 ?ubat’? haz?rlayan “maskaral?klar” aç??a ç?kar?l?rd?.

“And?çlar?” hiç ku?kulanmadan yay?mlayanlar, “darbe belgelerinden” ku?kulan?yorlarsa orada gazetecilikten, “iyi niyetten” pek söz edemezsiniz.

“Ordunun ve darbenin” adamlar?ndan söz edebilirsiniz ancak.

Onlar direnebildikleri kadar direnip, içi darbe planlar?yla kaynayan ordunun “pir-ü pak” oldu?unu kan?tlamaya çal??acaklar, bunu kan?tlayabilmek için bizden, yay?mlad???m?z belgelerden ku?kulanacaklar, bize sövecekler.

Dün, bizim yay?mlad???m?z “Balyoz Darbesi”nin orijinal belgeleri bir bavul içinde Mehmet Baransu’ya ula?t?r?ld?, Baransu da onlar? savc?l??a teslim etti.

?imdi bütün orijinal CD’ler, “?slak imzalar”, el yazmalar?, planlar, harekât emirleri savc?n?n elinde.

Gazetecilerin bir k?sm? “darbecilerden” de?il, o darbecileri ortaya ç?karanlardan ku?ku duymaya devam etsin.

“Kullan?labilecek gazeteci” kavram?n?n, o “sapt?r?lm?? ku?kulardan” yarat?ld???n?, bir insan?n, ad? o “listede” oldu?u için de?il, inatla yanl?? bir hedef hakk?nda ku?ku yaratt??? için “kullan?labilir” oldu?unu da ö?renecekler.

Zaten o zaman da, “varl???m Türk darbecili?inin varl???na arma?an olsun” diyecek gazeteci de kalmayacak bu ülkede.

http://taraf.com.tr/makale/9761.htm


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri