forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

ELLER? YAKANIZDA...

Aktif .

ali_bayramogluuAL? BAYRAMO?LU /
 
Bu kö?enin okurlar? Dink davas?n? müdahil olarak izledi?imi bilirler, duru?ma günleri bu kö?ede yaz? yerine küçük bir özür yer al?r.

Bir süredir gitmiyordum duru?malara, içim kald?rmad??? için gitmiyordum. Yarg?lama ciddiyetinden uzakl?k, katillerin ve san?klar?n küstahl?klar?, ?ovlar? insana a??r geliyor...

Dün tekrar gittim.

Ayn? duygular? ya?ad?m.

Silah orada, teti?i çeken de...

Rahat, ne?eliler. Öz güvenleri yüksek...

Ve sonuç ?imdiden belli...

Hüküm verilecek, tetikçi ve yard?mc?lar? ceza alacak.

Ama böyle giderse, olay, gerçekte, faili meçhuller aras?na girecek...

Türkiye'de de?i?im rüzgâr? belki h?zl? esiyor ama bu ve benzer olaylarda olay?n arkas?na gitme iradesi hala ortada yok. Ve bu tür olaylar?n geri plan?na inmeden de?i?im denilen dalgan?n arzu edilen sonuçlara ula?mas?n?n da imkân? yok...

Tetikçisi mahkûm olmu? faili meçhuller tam olarak ortaya ç?ksa, ç?kabilse, gerçek sorumlular, kurumlara inilebilse ve yapt?r?mlar devreye girse bu cinayetler, siyasi cinayetler böylesine devam edebilir miydi?

U?ur Mumcu, Abdi ?pekçi, Do?an Öz, Kemal Türkler, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftanc?o?lu, Sevinç Özgüner, ?lhan Erdost, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, Metin Alt?ok, Nesimi Çimen, Behçet Aysan, Hasret Gültekin, Yasemin Cebenoyan ve Onat Kutlar daha onlarcas?...

Hangisi ayd?nland??

Tersten soral?m neden hiç biri ayd?nlamad??

Dün Dink davas?n?n 12. duru?mas? öncesinde tarihi bir gün ya?an?yordu.

Siyasi cinayetlerle yok edilenlerin aileleri imzalar?yla ve varl?klar?yla bir araya geliyordu. Saat 10'da Be?ikta? meydan?nda 1948'de ba??na odunla vurularak öldürülen yazar Sabahattin Ali'nin k?z? yazar Filiz Ali, yaz?lan ortak metni yukar?da say?lan maktul aileleri ad?na okuyordu.

?öyle diyordu:

"Biz Hrant Dink'in derin ailesiyiz. Buraya Arat, Delal ve Sera'n?n karde?leri olarak geldik. Y?llard?r ya?ad???m?z ortak adaletsizli?i payla?maya, bunun tan?kl???n? yapmaya geldik.

Sabahattin Ali cinayetinden beri defalarca ezber etti?imiz bu tür örgütlü siyasi cinayetlerin nas?l örtbas edildiklerini bir kez daha hat?rlatmaya geldik...

Dosyalar?m?z?n ço?u kapat?ld?. Zaman a??m?na u?rad?. Hrant Dink davas? ise henüz daha zamanlar?n? a?mad?.

Devletin kendi içine s?zm?? y?k?c? odaklar? ayr??t?rabilmesi, aç??a ç?kar?labilmesi için henüz bir f?rsat? var. Bu kadar çok üstü örtülmü? cinayeti i?lenen cinayete i?tirak suçlar?n?, bu devlet ay?b?n? bizden sonrakilere miras b?rakmayal?m diye henüz bir f?rsat?m?z var.

Kinle, öfkeyle, intikam duygular?yla de?il, yurtta? sorumlulu?uyla ve asla son bulmayacak adalet talebimizle buraday?z. Biz, sürekli can al?nan bir ülkede ya?ayanlar?n, ço?alt?ld??? bir aileyiz.

Art?k ço?almak istemiyoruz. Bizi öldürenlerin ard?ndaki örgütlenmeyi ortaya ç?karmakla yükümlü olan bütün devlet kurumlar?n? sorumlu say?yoruz.

Bunu yerine getirmedikleri sürece, onlar gözümüzde hep suçlu olarak kalacaklar.

Ve her an bu suçun rahatça i?lenebilece?i dü?üncesini iletmi? olacaklar.

Sizi izlemekteyiz demek için buraya geldik.

Hiçbir s?rr?n bu onursuzlu?u, a?a??lanmay? ta??yacak kadar önemli olaca??na inanm?yoruz. Burada görülecek mahkemenin, bütün s?rlar? ala?a?? edebilecek kudrette olmas?na dair dileklerimizi iletmek için geldik"...

Bu sesin, bu sözlerin, bu birle?menin gücünü ve anlam?n? hissedebiliyor musunuz?

Mumcu, Tütengil, Türkler, Dink, Anter, hepsi Be?ikta?'dayd? dün...

Ayd?nl??? ve adaleti talep için...

Hepsi Be?ikta?'dayd?...

Ve hepsinin elleri yakan?zda...

 
 
YEN? ?AFAK
 
 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri