forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

MÜMTAZER TÜRKÖNE - ZAMAN GAZETES? 

Sanem Altan, Bilge Emeç'le konu?uyor dünkü Vatan'da. Bilge Emeç, Çetin Emeç'in e?i. Çetin Emeç, 20 y?l önce silahl? sald?r? sonucu öldürülen, Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yay?n Müdürü.

Çetin Emeç cinayeti, yak?n tarihimizin karanl?kta kalan faili meçhul cinayetlerinden biri. Bir tetikçi yakaland?, ama bu cinayetin neden i?lendi?i ve hangi amaca hizmet etti?i ortaya ç?kart?lamad?. Bilge Emeç, kocas?n?n nas?l öldürüldü?ünü, sonras?ndaki geli?meleri anlat?rken çok önemli bir ?ey söylüyor. Faili meçhul cinayetlere kafa yoran herkesin üzerinde uzun uzun durmas? gereken bir ?ey:

"Gerisinde kim var bu i?lerin hâlâ çözülmedi. Çözülse de ne olacak ki art?k onu da bilmiyorum gerçi. Sürekli dinle ilgili tehdit ald???m?z için hep '?ran' dedik, 'Dinciler' dedik. Çünkü ben Atatürkçü, orduyu seven, vatanperver bir kad?n?m. O yüzden daha devletime hiç k?zmad?m ben. Ba?ka gerçeklerle yüzle?mek istemedim. O yüzden hep ?ran demek i?ime geldi san?r?m. ?ran'?n yapt???na inanmak istedim."

Sizce de bu sözler önemli de?il mi?

Bilge Emeç, aradan geçen 20 y?ldan sonra, muhtemelen içini kemiren ve sezgisel olarak yakalad??? bir ?eyi ifade ediyor. Türkiye'de t?pk? Çetin Emeç gibi, laikli?i, Atatürkçülü?ü -hadi ilave edelim- Cumhuriyet'e ba?l?l??? ile maruf önemli isimlere yönelik çok say?da cinayet i?lendi. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, U?ur Mumcu, Ahmet Taner K??lal? gibi. Bu cinayetler i?lendi?i zaman Türkiye aya?a kalkt?. Her bir cinayette Türkiye'de birçok ?ey de?i?ti. Her dökülen kan, sand?ktan ç?km?? iktidarlar? sarst?, kerameti kendinde menkul baz? merkezlerin önünü açt?. "Bu cinayeti ?slamc?lar neden i?lesin?" sorular?, sloganlar?n, protestolar?n aras?nda geçi?tirildi.

Geçen hafta Hrant Dink davas? vesilesiyle, faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin yak?nlar? "ço?almak istemiyoruz" diyerek bir araya geldiler. Asl?nda Bilge Emeç'in sözleri, "ço?almak istemeyenler"in duygular?na ve dü?üncelerine tercüman oldu.

Ergenekon soru?turmas?n?n ba?lad??? tarihten itibaren giderek bedihî bir hakikate dönü?en bir durum. Devlet içindeki çeteler, provokatif amaçlarla, kendilerine ait ideolojik çerçevenin içine giren isimleri hedef seçiyorlar. Dan??tay suikast?, bu konuda birçok ki?inin çetelerin rezil dünyas?n? anlamas?na imkân sa?lad?. Mant?k basit: Darbe ?artlar?n? olgunla?t?rmak için, laikli?e yönelik bir iç tehdidin gözle görünür hale gelmesi laz?m. Kimseden böyle bir tehdit gelmeyince ne yapacaks?n?z? Laikli?e yönelik sald?r?y? do?rudan kendiniz yapacaks?n?z. Bunun için de laiklik konusunda hassas kesimlerin sözcüsü olarak kabul edilen ki?ilere yönelik sistematik suikastlara giri?eceksiniz.

Anla??lan laikli?e yönelik bir tehlike yok. Ama bu tehlikeyi yaratma ad?na, laik kesimin temsilcilerine yönelik ciddi bir tehlike var. Bu tehlike kimden geliyor? Bu tehlike, darbe heveslilerinden geliyor. Galiba ço?almak istemeyenlerin anlad??? ?eylerden biri bu. Bilge Emeç'in bizim önümüze koydu?u sorgulama da ayn? mant??a sahip.

Bilgilerin ço?u harc?alem. Bu cinayetlerin arefesinde Türkiye'nin gündemi neydi? Bu cinayetler i?lendikten sonra neler de?i?ti? Sonras?nda de?i?en ?eyler kimin amac?na hizmet etti? Bu sorulara verilecek cevaplar, bu cinayetlerin hangi merkezlerin i?i oldu?unu göstermeye yeterli.

Mesela Muammer Aksoy cinayeti öncesinde gündemde ne vard?? Farkl? kesimler hangi konuda nas?l bir i?birli?i ve dayan??ma içine girmi?ti? Muammer Aksoy cinayeti gündeme bomba gibi dü?ünce neler de?i?ti?

http://www.zaman.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri