forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

B?R GAZETEC?N?N DOSTUNUN PORTRES?...

Aktif .

TAHA KIVANÇ

Kendim ö?ütlere fazla kulak asmasam da yol gösterici arkada?lar?-tan?d?klar? olanlar? g?ptayla izlerim. ?imdilerde Radikal'de yazan Mehmet Ali K??lal? (MAK) yaln?z ülkemizin en k?demli gazetecilerinden biri de?il, içeride ve d??ar?da bulunan dostlar?n?n sürekli uyard??? bir önemli ki?i de... Böyle birini ve yaz?lar?n? ben dikkate almayay?m da kimi ve kimin yaz?lar?n? dikkate alay?m?

S?rf bu sebeple bile 'Mon?erler konu?uyor' yaz?s? dikkate al?nmaya de?er...

Önce bir yanl???m? düzelteyim: MAK'?n uzun y?llar ülkemizde ya?am?? Amerikal? 'dostu' Nick'in soyad?n? Ay?e Arman'dan aynen nakletmi?tim dün; fark etmeden yanl???n? tekrarlam???m... Nick Ludington'dan özür dilerim.

Dostluklar? pek derin olmal?. "New York'ta Türk bas?n?n? internetten muntazam izliyor; s?k s?k Türk-ABD ili?kileri hakk?nda görü? al??veri?i yap?yoruz" diye ilgi belirtti?i Nick Ludington'un bir notunu bir zamanlar kö?esine öyle aktarm?? ki, okurlar? MAK'?n kendi görü?leri sanm??lar...

Galiba yanl?? da yapmam??lar... Karde?ini teröre kurban vermi? biri oldu?u ve her gün "Acaba?" sorusuyla kendi kendini yemesi beklendi?i halde, MAK, Hrant Dink suikast?n?n hemen sonras?nda, 'Türkiye'deki olaylar? yak?ndan izleyen bir Amerikal? meslekta??m' diye tan?tt??? birinin (Nick Ludington oldu?unu dü?ünüyorum o birinin, TK) kendisine yöneltti?i garip bir soruyu da okurlar?yla payla?m??t?.

Soru ?uydu: "Öldürülenler galiba daha ziyade ilerici fikirlerin sahipleri. Anayasa'n?n giri? maddelerini savunanlar. Demokrasi ile birlikte lâiklik prensibine ba?l? olanlar. Bir de son örnekte görüldü?ü gibi dü?ünce ve ifade özgürlü?ünün Avrupa Birli?i ülkelerindeki kadar geni? olmas? yanl?lar?. Peki onlar yan?nda hiç dinci kesimden öldürülenler oluyor mu? Olmuyorsa sebebi hiç ara?t?r?ld? m??"

Evet, sebebi art?k biliyoruz. 1990-2002 aras?nda çok say?da 'lâik' ayd?n?n siyasi suikasta kurban gitmesinin tek bir sebebi vard?: Tetikçilerine i?lettikleri cinayetleri 'dinci' ya da '?eriatç?' diye adland?r?lan kesimin s?rt?na y?k?p kendi 'gizli iktidarlar?n?' sürdürebilmelerini sa?lamak...

MAK'?n karde?i Ahmet Taner K??lal? da, maalesef, büyük ihtimalle bu sebeple hayat?n? kaybetmi?ti.

New York'tan ülkemizdeki geli?meleri izleyen ve dü?üncelerini irtibatl? oldu?u gazetecilere aktararak onlar?n yaz?lar?n? etkileyen Nick Ludington bu basit gerçe?i dü?ünemez mi gerçekten? Yoksa bildi?ini saklayarak hem kendisini 'dost' kabul edenlerin, hem de onlar?n olaylara bak???n? etkileyerek kamuoyunun zihnini kar??t?rmak m? niyeti?

Bu soru üzerinde dü?ünmenizi isterim...

Nick Ludington öyle s?radan bir Amerikal? gazeteci de?il. Çok çok uzun y?llar ülkemizde AP ajans?n?n muhabirli?ini yapt???n? biliyoruz. Bir dönem Turkish Daily News gazetesinin yaz? i?leri müdürü olarak da çal??m??...

Türkiye'ye geli? tarihi 1960; yani 27 May?s darbesinin yap?ld??? ve o günden bugüne ülkemize egemen medya düzeninin temellerinin at?ld??? 'Öncü' gazetesinin darbeci kadro taraf?ndan sa?lanan sermaye ile ç?kar?ld??? y?l...

O y?l Harvard'? bitirip doktora-öncesi çal??malar için ülkemize geldi?i bildirilen Nick Ludington burada geçirdi?i birkaç y?l içerisinde yaln?z Türkçe ö?renmiyor, o zamana kadar 'akademik' kariyer yapmak isterken vazgeçip gazetecilik mesle?ine sar?l?yor.

Sonraki y?llarda ara ara gazetecilik de yap?yor, ama ilk bursunu Türkiye'den Süleyman Demirel'e veren 'Eisenhower Fellowship' adl? kurumun ba?kanl???n? üstleniyor (1978-82), Carnegie Endowment ara?t?rma kurumunda çal???yor (1982-83)... Emeklili?i sonras?nda da devam eden bir ba?ka ili?kisi ise ?stanbul'da bulunan Robert College'in mütevelli heyet üyeli?i...

Bu sonuncu ilgisi sebebiyle her y?l Türkiye'ye gelip dostlar?yla yüzyüze görü?me f?rsat? da buluyor...

S?radan bir 'gazeteci' de?il Nick Ludington...

Ülkemizin 'askere en yak?n gazetecisi' unvan?n? hakk?yla ta??yan ve bundan hiç de gocunmayan MAK'?n dünyadaki en eski ve yak?n dostunun o oldu?unu san?yorum... Kendisiyle 1960'ta tan??m??, hâlâ ili?kisini sürdürüyor... Onun gönderdi?i notlar? yaz?lar?nda kullan?yor; hatta co?up kendi yaz?s?yla kar??t?r?lacak biçimde sundu?u bile oluyor...

Nick Ludington'un baz? konularda ne dü?ündü?ünü yak?n dostuna gönderdi?i ve onun da okurlar?yla payla?t??? notlar sayesinde biliyoruz; ke?ke MAK'n?n Türkiye'deki geli?melerle ilgili veya ba?ka konularda neler dü?ündü?üne dair gönderdi?i notlar? Nick Ludington yay?mlasa da onlar? da ö?rensek...

Uygun bulur ve dile?imi yerine getirilmeye lây?k görürse, MAK'n?n, kendi notlar?n? kendisinin yay?mlamas?na da ses ç?karmam... Göndersin, ben de yay?mlar?m.

Biliyorum, biliyorum, iki gündür MAK'?n 'Mon?erler Çal???yor' yaz?s?na dikkat çekerek ba?l?yorum, bitirdi?imde konuya bir daha hiç de?inmemi? oluyorum. Özür dilerim.

F?rsatlar bitmez...

http://www.yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri