forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 UMUR TALU  - GAZETE HABERTÜRK

TAB?? ki ilke ilkedir, yani suçu sabit olana kadar herkes masum. Ho? sen bu ilkeyi meslek hayat?n boyunca çok ezdin. Nice çiçek, ayaklar?n?n alt?nda k?r?l?p gitti. Bir gün postal giymi?tin hat?rla, bir ba?ka gün laci alt?na ruganlar? çekmi?tin.

Ama ilke; her çiçek ve her Çiçek için öyledir, gülüm. Lakin senin derdin ilke de?ildi. Sen, y?llarca nice insan? pe?in pe?in suçlu ilan etmi?, hayatlar?n?n karart?lmas?na yatakl?k ve yalakl?k etmi?ken; yine ayn? y?llar boyunca, sivil veya asker, çok kanalizasyonu da tertemiz göstermek için ç?rp?nd?n. Ya sustun, susturuldun, gizledin; ya çok ba??rd?n yamulttun. Hiç utanmayacak m?s?n ?imdi?

Tamam... Kafadan suçlu ilan etmek hakikaten haks?zl?kt? da, tertemiz ilan etmek rezillik de?il miydi? Kâ??t parças? dedi?in için hiç utanmayacak m?s?n? Düzmece dedi?in için hiç utanmayacak m?s?n? ?mza sahte dedi?in için hiç utanmayacak m?s?n? Islak imza makinesi var dedi?in için hiç utanmayacak m?s?n? Dalga geçti?in, hakikat ihtiyac?n? karartt???n için hiç utanmayacak m?s?n? ?nsan hayat?na kastetmi? planlar? de?il, önce onlar? yay?nlayanlar? a?a??lad???n için hiç utanmayacak m?s?n? Tabii ki herkesin savunma hakk? var ama, yalan? yüceltirken hakikat yolunu t?kamaya y?rt?nd???n için hiç utanmayacak m?s?n? Hâkim rekor k?rd? ba?l?klar? att???n için hiç utanmayacak m?s?n? Muhakkak ki hakikat ve hukuk daha da çok ayr?nt?ya muhtaç. Ama ?unlar ne ki: Askeri Savc?l?k: "Albay Dursun Çiçek'in ?slak imzas? gerçek." Askeri Bilirki?i: "Balyoz S?k?yönetim Komutanl???'n?n haz?rlad??? Balyoz Güvenlik Harekât Plan?, s?k?yönetimin de ötesinde, hükümeti devirip devlet idaresine el koymay? öngören, Kara Kuvvetleri'nden de gizlenmi? bir plan."

Allah a?k?na, aç?n bak?n; neler yazm??, neler söylemi?, ne ba?l?klar atm??, neler yay?nlam??s?n?z. Aç?n bak?n, bak?n aç?n bir. Hele sen, sen, sen, sen... Bu kaç?nc?? Sonra al?n?yorsun, "kullan?lacak listesi" meselesine. Tabii ki utanç verici, ama utanc?n ço?u da senin be karde?im. Mesele hata yapmak, yan?lmak, bir gün kendini bir ?eyleri öyle de?il böyle yapmaya mahkûm hissetmek, korkmak, korkuyla vicdana ihanet etmek, kendi içinde zaten k?vranmak de?il. Bunlar?n hepsi sonuçta insan? utand?r?r. Dün de?ilse bugün, bugün de?ilse yar?n, o utanc? vicdan tam ta??yamaz, bir ?ekilde içinden atmak için u?ra??r; utanç sözcüklere, yaz?lara, yüze, eylemlere, özele?tiriye vurur. Utanç sonuçta ba???lan?r da.

Ama sen hiç utanm?yorsun. Yan?ld???n için utanmak bir yana; yüz binlerce okuru, milyonlarca izleyiciyi, sana inanan, güvenen, seni cesur, ba??ms?z, ne pahas?na olursa olsun hakikatten ve do?rudan yana,

hiçbir güce boyun e?meyen zanneden onca insan? yan?ltm??s?n. Yan?lmak insan için; ama bile bile, taammüden yan?ltmak ezeli bir utanç. Hiç utanmayacak m?s?n! Madem utanmazs?n, seni rahatlatmak için bir tüyo vereyim: Asl?nda "Balyoz" için o raporu haz?rlayan da Erdo?an. Bak bu taraf?ndan bakabilirsin i?te. Neticede Erdo?an'?n haz?rlad??? rapor.

Vallahi öyle. Tepe tepe kullan bunu. Dalga geç, alay et, yamult, yan?lt, kan?rt: "Erdo?an'dan bilirki?i olursa böyle olur!.. Kendin pi?ir kendin ye!.. Bilirki?i o ki?i, bunu bilen iki ki?i!" 34 sayfa rapor... Alt?nda bir imza: Kurmay Binba?? Ahmet Erdo?an! ?çindeki, üstündeki, yan?ndaki darbeciden utanm?? Erdo?an Binba??'dan da hiç utanmayacak m?s?n!

GAZETE HABERTÜRK


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri