forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

ZAMAN YAZARI NED?M HAZAR'DAN RAD?KAL'E SERT ELE?T?R?LER...

Aktif .

nedim_hazarErzincan merkezli Ergenekon Davas?'n?n gizli tan??? Munzur'un Ankara'da Radikal muhabiriyle bulu?tu?unun ortaya ç?kmas? ve sonras?nda Radikal Gazetesi'nin 'Gizli tan?k ifadesini de?i?tirecek' ?eklindeki haberi ortal??? kar??t?rd?. Zaman gazetesi yazar? Nedim Hazar, Do?an medyas?na sert ele?tiriler yöneltirken, Radikal'in Suçüstü yakaland???n? yazd?...
NED?M HAZAR'IN YAZISI...

Suçüstü!

Baz? ?eylerin vahametini kavrayabilmek için minik bir kurgu yapmak gerekebiliyor. Gerçekten ya?anan olaylar?n deh?et verici boyutunu ve ortal?k yerde 'demokrasi, özgür bas?n' diye sal?nanlar?n gerçek yüzünü görebilmek için resimdeki karakterleri tersyüz etmek iyi olacak gibi.

Özellikle Erzincan olaylar? esnas?nda ve sonras?nda Holding Medyas?'n?n, hassaten Radikal Gazetesi'nin konumu ve durumu bana hep enteresan geliyor. O Radikal ki, lansman sürecindeki dönen reklamlar?nda nas?l bir konumdayd?, ?imdiki durumu nas?l içler ac?s? bir vaziyette.

Bahsi geçen gazete Ergenekon sürecinde çok ince vuru?lar ile olay? suland?rma/buland?rmaya yönelik hiç de küçümsenmeyecek bir performans sergiledi. Bence salt bu özelli?i ile bile Ergenekonseverlerin iltifat?na mazhar olmal?. Yaz?k, Cemiyet bu yönü ?skalad?, yeterli ödül vermedi bu mevkuteye.

Gazete önceki günkü haberiyle de büyük (!) bir gazetecilik örne?i sergileyerek Erzincan olay?n?n gizli tan?klar?n? buldu ve bu tan?klar?n ifadelerini bask? alt?nda verdiklerini, bu nedenle ifadelerinde de?i?ime gideceklerini yazd?. Masum bir habercilik hadisesiymi? gibi görünen bu olay asl?nda ülkemizde siyaset/medya/cunta ili?kisinin enteresan bir örne?iydi.

Nitekim Son Sayfa isimli internet sitesinde yay?nlanan foto?raflar, meselenin deh?etini ortaya seriverdi.

And?ç medyas?n?n bidayetinden beri darbeler ve hassaten 28 ?ubat hakk?ndaki durumu ve konumu belli. Bu nedenle ?a??rsak da anlay??la kar??l?yoruz bu tür pasla?malar?. Beni esas deh?ete dü?üren, barolar ve yarg? gibi her f?rsatta 'yarg? bask? alt?nda, ku?at?l?yor' diye ba??ran güruhun bu konudaki dut yemi? bülbül durumu. Ba?ka bir ülkede olsa yer yerinden oynar 'Karde?im ne i?i var gizli tan?k ile siyasetçinin? Ne i?i var devam eden bir mahkemenin gizli tan??? ile gazetecinin?' diye k?yametler kopard?.

Ba?ta söyledi?im gibi, gelin kahramanlar?n yerini de?i?tirelim ve bir fikir yürütelim.

Mesela Erzincan gibi her sat?r? deh?et ve ak?llara durgunluk veren bir olay?n gizli tan???yla Taraf Gazetesi'nin bir muhabiri bulu?sayd?. Ve bu muhabir bu gizli tan?klar? al?p AK Partili vekillere götürseydi, bu ülkede neler olurdu?

Ergenekon medyas?, barolar, YARSAV Partisi, yüksek yarg? mensuplar? nas?l k?yametler kopar?rd?. Kimler Piedro Irma??'n?n kenar?nda oturup kahredici yaz? döktürürdü? Hangi emekli komutan kendinden geçip konferansta ana avrat küfürler sayd?r?rd??

Meselenin vahametini anlatabiliyor muyum?

Bir 'ku?at?lm??l?k' geyi?idir alm?? ba??n? gidiyor... Esas rahats?zl?k verenin vaktiyle medyay?, yarg?y?, orduyu ku?atanlar?n gerçek yüzlerinin ortaya ç?kmas? oldu?unu bu olaydan daha ?ahane ne gösterebilir?

Siyasetçinin davalara bu kadar müdahil oldu?u, medyan?n bizzat kurgunun içinde yer ald??? bir medyada siz kimi ne ile ku?atmakla suçluyorsunuz hem?erim?

Sadece bu son Erzincan davas? bile bu ülkede siyasetin, medyan?n ve hukukun içinde bulundu?u korkutucu durumu göstermesi aç?s?ndan deh?et vericidir. Daha deh?et vereni ise bu durumu normalmi? gibi kar??layan sair kurum ve kurulu?lard?r. Sözüm ona masumiyet karinesinden, haktan, hukuktan, yanda?l?ktan bahsedenlerin suskunlu?u bu kasvetli tablodaki veballerini son derece net bir ?ekilde göstermektedir.

Önce herkes elindeki ve ruhundaki pisli?i temizleyecek, sonra temiz parmakla ba?kas?n? i?aret edecektir. Yoksa böyle suçüstü yakalan?r ve tarihe geçer.

K?z?p, bozuluyorlar ama 'kullan?lacak gazeteci' listeleri de?ifre oldu?unda sinirlenip al?nanlar?n nelere ma?a olduklar?n? görüyoruz.

Bakal?m daha ne maskaral?klar ve üç maymunluklar görece?iz!

http://www.zaman.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri