forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYA ?LE ERGENEKON AKRABALI?I...

Aktif .

Bugün Do?an Grubu'nun geldi?i nokta, tam da bu yüzden, siyasi parti gibi davranma politikas?n?n iflas?d?r ve siyasi iktidar deste?inde izlenen büyüme strateji politikalar?n?n faturas?n?n bizzat kendisidir.
AL? BAYRAMO?LU'NUN YEN? ?AFAK'TAK? YAZISI


Medya ile Ergenekon akrabal???...

http://yenisafak.com.tr/

Bas?n Türkiye'de her zaman önde gelen siyasi aktör oldu.

Özellikle 1980'lerle birlikte, gazetelerin, Ca?alo?lu'ndan ç?karak plazalara ta?mas?n?n, giderek büyük sermayeyle bütünle?mesinin ilk önemli sonucu, medya-siyaset ili?kilerinin biçim de?i?tirmesi oldu.

Siyasetçiyle ili?kileri yönlendiren ana unsur medya gruplar?n?n ticari konum ve ç?karlar?, bas?n d???nda el att?klar? i?ler haline geldi.

Ve bu dönemde siyasi aktör gibi davranmaya, siyaseti do?rudan ?ekillendirmeye, hatta dizayn etmeye ba?lad?lar.

1991-2002 y?llar? aras?ndaki, güçsüz hükümetler ve koalisyonlarla gelen istikrars?zl?k dönemi de bunu kolayla?t?rd?.

Bas?n bakan tayin ettirmeye, ba?bakan seçtirmeye kadar giden bir yol izledi.

Bas?n patronlar?yla siyasetçiler aras?ndaki ç?kar yak?nla?mas? etik kurallar? alt üst eden bir görüntü veriyordu.

28 ?ubat elbet bu tarz?n doruk noktas?d?r.

Hürriyet-Sabah-Milliyet üçlüsü bu dönemde Türk demokrasinin gerilemesinde, kal?c? sonuçlarla otoriterle?mesinde önemli sorumluluk ta??m??lard?r.

Militan demokrasi anlay???, demokratik kurumlar?n içini bo?altan askeri vesayet dozunun yükselmesi ve gerek toplum gerek devletin her kademesine s?zmas?, askercil zihniyetlerin me?ruluk kazanmas? bu sonuçlar aras?ndad?r.

Psikolojik harekâtlar o günden kalma al??kanl?klard?r.

Fi?lemeler, sivil toplum örgütlerini paramiliter yap?lar haline dönü?türme, gazete ve ekranlar? sahte ve kurgu skandallara açma da öyle...

Çarp?c? ve bildik di?er bir yan medya gruplar?n?n siyasi partiler aras?nda bir siyasi parti gibi davranmalar? olmu?tu.

Hükümeti devirmeye, DYP'yi bölmeye çal???yor, ara rejim modelleri üretiyorlard?. Siyasi dizayn giri?imleri doruk noktas?na ula??yordu.

Refah-Yol sonras? ise "tam yoz dönem" aç?ld?.

Bir yandan keyfi ve kurals?z bir büyüme ve aç?k finansman dönemi h?zlan?yor, patronlar banka sahibi oluyordu.

Öte yandan Mesut Y?lmaz-Çak?c?-Korkmaz gibi üçgenlerin ortaya ç?kmas? kirlenmenin boyutlar?na i?aret ediyordu.

1999 ve 2001 ekonomik krizleri bu döneme ilk ne?teri vurdu.

Kimi gazetelere el kondu.

Krizi atlatan kimileri eski al??kanl?klarla eski modeli sürdürmeye çal??t?lar.

Her f?rsatta askere destek verdiler, de?i?imden tedirgin oldular ve de?i?im kar??t? bir tav?r izlediler. 27 Nisan 2007 Muht?ras?'nda, kaosa kalkan eller krizinde, seçim kampanyas?nda, kapatma davas?nda ve Ergenekon sürecinde siyasi iktidar?n varl???na kasteden bir politika izlediler.

Ça??n rüzgârlar?na ters esmeye kalkanlar zemin kaybetti.

Bugün Do?an Grubu'nun geldi?i nokta, tam da bu yüzden, siyasi parti gibi davranma politikas?n?n iflas?d?r ve siyasi iktidar deste?inde izlenen büyüme strateji politikalar?n?n faturas?n?n bizzat kendisidir.

Bir dönem bir bakan ve bir yay?n yönetmeni (alt?n? çizelim gazete patronu bile de?il, bir gazeteci) aras?nda yap?lm?? ?u "ünlü" ve hiç unutulmamas? gereken telefon görü?mesi, iflas etmi? o tutum ve büyüme politikas?n?n resmi gibidir:

"Ertu?rul Özkök: Ya ?imdi Güne? biz biliyorsun bir tane karton fabrikas? kuruyoruz Kocaeli'nde, ondan sonra ee.. size bir te?vik ba?vurumuz var.

Güne? Taner: Tamam.

Özkök: 50 milyon dolara kadar te?vik veriyorsunuz, ?ey pardon 50 milyon dolar en az olacak. Bizimki 130 milyon dolarl?k falan bir te?vik...

Güne? Taner: Eee, veririz.

...

Güne? Taner: Yani bunu alaca??n yer Ba?bakan. Senin Ba?bakan'? yakalay?p, alman laz?m. Gelsene Ankara'ya.

Ertu?rul Özkök: Telefonlara bile ç?km?yor art?k adam.

Güne? Taner: Kim?

Ertu?rul Özkök: Mesut.

Güne? Taner: ??te böyle zamanda aray? ?ey yap.

Ertu?rul Özkök: Aray?p ne yapal?m ben karde?im ç?km?yor bile telefonuma yahu...

Güne? Taner: Sen de telefonla uzaktan idare etmeye çal???yorsun.

Ertu?rul Özkök: Bugün onun a?z?ndan man?et yapt?m, daha ne yapay?m..."

Daha ne yaps?n Ertu?rul...

O günlerin geride kald???n? bilmek bile önemlidir...

Ergenekon'un yak?n akrabas? bu rant politikalar?d?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri