forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

REDDEDENLER? B?L?YORUZ, AJANLI?I KABUL EDENLER K?MLER?

Aktif .

  Fehmi Koru, yeniden alevlenen Ajan-gazeteci tart??mas?n? ele ald??? yaz?s?nda bu soruyu gündeme getirmi?. "Tufan Türenç ve Reha Muhtar reddetmi?ler kendilerine yap?lan teklifleri; önemli olan kimlerin kabul etti?i..." diye yazan Koru, 1991 y?l?nda Mesut Y?lmaz'?n Zafer Mutlu ve Hasan Cemal'e gösterdi?i istihbarata çal??an gazeteciler listesini de gündeme getirmi?...


FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI


Reddedenleri biliyoruz, ajanl??? kabul edenler kim?

"Yanl?? dü?ünüyorsun" dedi bir dostum ve ekledi: "Ajanl???n gazeteciyi rezil etti?ini ileri sürmü?sün son yaz?nda, oysa 'ajan' s?fat? üzerinde kald??? halde yükselen yükselene..." Ona göre, istihbarat örgütü ile yak?n ili?kide oldu?u bilindi?i halde (Dostum, burada 'halde' de?il, 'için' dedi) ?imdilerde yönetici konumuna t?rmanm??lar var medyada... (yenisafak.com.tr/)

?ster inan?n ister inanmay?n 'ajan gazeteciler' benim favori konular?mdan de?il. Her seferinde ba?kalar? tart??may? ba?lat?yor, ben sonradan ekleniyorum... Hiçbir zaman kendili?imden kalk?p "Medyada istihbarat örgütleriyle iç içe, hatta 'ajan' denilecek tipler var" iddias?n? seslendirmi? de?ilim. Bunu bilebilecek konumda hiç olmad?m çünkü...

Olanlardan biri Zafer Mutlu. ?imdilerde Do?an Medya Grubu'nun önemli isimlerinden olan Zafer Bey, y?llar önce, yan?nda Hasan Cemal oldu?u halde, o s?rada ba?bakan olan Mesut Y?lmaz'la bir yemek sofras?nda bulu?mu?...

En iyisi olay? ben de?il, Radikal'i yöneten ?smet Berkan anlats?n: "Y?l 1991. Mesut Y?lmaz, kongrede Y?ld?r?m Akbulut'u yenmi? ve ba?bakan olmu?. Bir büyük gazetenin genel yay?n müdürü ve ayn? gazetenin önemli bir yazar?yla yemekte bulu?uyor. Lâf lâf? aç?yor ve taze Ba?bakan Mesut Y?lmaz, bu iki gazeteciye bir isim listesi gösteriyor, 'Bak?n' diyor, 'Bunlar bas?nda çal??an M?T'çiler.' Hem genel yay?n müdürü hem de yazar donup kal?yorlar."

?smet Berkan'?n anlatt??? olay?n kahramanlar?n? bir üst paragrafta yazd?m. ?u s?ralarda Do?an Grubu'nda bulu?an iki sima, Radikal yönetmeninin anlatt??? olay?n cereyan etti?i dönemde Sabah'tayd?lar; biri yay?n yönetmeni, di?eri yazar olarak...

Hasan Cemal ile Zafer Mutlu o s?rada ba?bakan olan Mesut Y?lmaz'?n kendilerine gösterdi?i listeyi herhalde haf?zalar?na yerle?tirmi?lerdir.

O listede 22 isim oldu?unu biliyoruz. Biri bile bugüne kadar aç?klanmad? o 22 ismin...

2000 y?l?n?n may?s ay?nda bu konu yeniden filiz verdi?inde çok ilginç tan?kl?klarla kar??la?t?k. Uzun y?llar Hürriyet'i yönetmi?, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ba?kanl??? yapm?? Nezih Demirkent, ç?kard??? Dünya gazetesinde konuya bodoslama dalmaktan çekinmedi: "Bu uygulama eskiden beri vard?r; M?T'çi gazeteciler hep vard?. M?T'çi genel yay?n yönetmeni bile oldu."

Hürriyet'in ba??ndayken yan?nda çal??anlardan baz?s?n?n M?T'le irtibat? bulundu?unu sonradan ö?renmi? Nezih Demirkent...

Tan?kl?k için ortaya at?lanlardan biri de yine Hürriyet'tendi: Tufan Türenç... Nezih Bey'in Hürriyet kadrosundan say?labilecek Tufan Bey, "Ben onlardan de?ilim" anlam?na gelecek bir if?aatta bulundu o günlerde yazd??? bir yaz?da.

Okuyal?m (Hürriyet, 1 May?s 2000): "San?r?m 1970 y?l? ba?lar?yd?. / Bir gün kap?da görevli han?m, iki konu?um oldu?unu bildirdi. ?sim sormad?m. Gelen bizim sokakta oturan ve M?T'te çal??t???n? duydu?um emekli bir albayd?. (...) Emekli albay?n yan?nda 'yard?mc?m' diye tan?tt???, uzun boylu, son derece ??k giyinmi?, yakla??k 35-40 ya?lar?nda birisi vard?."

O birisi kendisini "Ben M?T Trakya istihbarat sorumlusuyum" diye tan?tt?ktan sonra "Senden bize yard?mc? olman? istiyoruz" demi?...

?imdi gerisini okuyal?m: "Ben ?a??rd?m, ne gibi yard?m istediklerini sordum. / Bu yard?m, baz? önemli bilgiler gazeteye ula??r ula?maz onlara haber vermek ?eklinde olacakt?, bunun kar??l??? da do?al olarak ödenecekti."

'Paral? ajanl?k' teklifi alan Tufan Türenç adam? nas?l ters yüz etti?ini y?llar sonra bile iyi hat?rl?yor. "Kusura bakmay?n, ama" demi?, "Bize ula?an bir haber gazetede yay?nlanmadan ben bunu de?il size, babama bile söylemem. Zaten bize gizli bir haber de gelmez."

Benzeri bir if?aat, konu yeniden aç?l?nca, Vatan yazar? Reha Muhtar'dan da geldi. Bir süre yurtd???nda da gazetecilik yapan Muhtar, askerli?inde kar??la?m?? teklifle... K?sa süreli askerli?inin sonuna do?ru "Seni komutan istiyor" deyip bir generalin kar??s?na ç?karm??lar; o da do?rudan kendisine 'ajanl?k' teklif etmi?... Reha Muhtar yapt??? i?in 'aç?k' oldu?unu belirttikten sonra ?unlar? söylemi? generale. "Benim bu aç?k gazetecilik faaliyetimden nas?l istiyorsan?z yararlan?n... Ama benim ba?ka bir i?i yapacak vaktim yok... Bu ('ajanl?k' yani) benim için gazetecilikten ba?ka bir i?; beni mazur görün, ba?ka bir i? yapmak istemiyorum."

Tan?kl?klar göz aç?c?. Belli ki, bu tür teklifleri gazetecilere yapmay? 'do?al' sayan bir anlay?? var istihbarat örgütünde. Tufan Türenç ve Reha Muhtar reddetmi?ler kendilerine yap?lan teklifleri; önemli olan kimlerin kabul etti?i...

Sizler de merak etmiyor musunuz?

http://www.yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri