forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormus ALPER GÖRMÜ? / TARAF  

?nternetteki ulusalc?-komplocu edebiyat, kendilerinden daha “sorumlu ve ciddi” yay?nc?l?k beklenen televizyonlarda ve gazetelerde uç verince internetteki gibi durmuyor, daha bir göze bat?yor. Herkes, koca koca gazetecilerin bu tür ?eylere nas?l olup da inand?klar?n? sorguluyor ve bunun nedenlerini anlamaya çal???yor.

Bana sorarsan?z, ortada anla??lmayacak hiçbir ?ey yok. Komplocu bir bak?? aç?s?na sahipseniz, size “?üphe” de?il, “inanç” yön veriyor demektir. Benimsedi?iniz komployu güçlendiren yeni bir ?ey duydu?unuzda, zihniniz, ayn? ?eyi duyan s?radan bir insan?n zihninin üretece?i sorular? üretmez. Zihniniz böyle çal???yorsa, gazetecili?iniz de ister istemez onunla uyumlu olacakt?r. Gazeteci olmasayd?, internette “lütfen bu mail’i mümkün oldu?u kadar çok ki?iye ula?t?r?n, vatan?m?z?n nas?l bir tehlike alt?nda oldu?unu herkes bilsin” türünden mesajlar “forward”layacak biri, gazeteci olunca niye bundan farkl? davrans?n ki?

Sekiz y?l sonra favori hikâyemi de?i?tiriyorum

Böyle yazmama bak?p da i?in künhüne varm???m, komploculu?un ruhunu ezber etmi?im de size ?ak?yormu?um havalar?ma ald?rmay?n... Bazen benim de dumura u?rad???m, “bu bari internet s?n?rlar?n? a?amasayd?” diye hay?flan?p hayret etti?im örnekler de oluyor.

Benim bu çerçevedeki en favori örne?im, bir hafta öncesine kadar 2002 tarihini ta??yordu. Onu a?ma iddias? ta??yabilecek ba?kaca bir örnek ç?kmad??? için, “internetteki ulusalc?-komplocu edebiyat?n televizyonlarda ve gazetelerde uç vermesi” mevzuuna, 2002’deki o muhte?em örnekten sonra bir daha hiç girmedim. Fakat dedi?im gibi, durum bir hafta önce de?i?ti ve bu durumda ben de sekiz y?l sonra konuya yeniden dönmeye karar verdim.

Gazetecilikte kurald?r: Yeni olan her zaman önceliklidir. Bu kurala göre, benim size önce geçen haftaki taze örne?i anlatmam, ard?ndan 2002’deki hadiseye dönmem gerekir. Fakat ben bu kurala uymayacak, önce eski olan? anlataca??m. Bu yolla, zihninizde “bunu bile ikinci s?raya indiren hikâye nas?l bir hikâyedir acaba” sorusunu uyand?rmak, böylece metnimi daha bir heyecanl? k?lmay? arzuluyorum... Herkes mal?n? daha çok insana satmak ister; gazetecilik kurallar? kusura bakmas?n, bu da benim bu yaz?daki pazarlama stratejim...

Bebekleri de?i?tirme komplosu

Hulki Cevizo?lu’nun me?hur “Ceviz Kabu?u” program?n?n 30 Mart 2002 tarihli bölümünde, Cevizo?lu ve profesör konuklar? 1996’da yay?mlanm?? bir kitab? ve o kitapta i?aret edilen “büyük tehlike”yi tart??t?lar. Bu tehlike, Moon tarikat? mensuplar?n?n Türkiye’deki hastanelere yerle?tirdi?i tarikat üyeleri marifetiyle sinsice yürüttü?ü bir eylemden kaynaklan?yordu. Üyeler, diyelim annesi “A” olan birinin bebe?ini annesi “B” olan birinin yan?na veriyor, böylece “soy takibini” engelliyorlard?. (Tehlikenin fark?na daha iyi varabilmeniz için, bugünlerde tedavülden tamamen dü?mü? görünen, o günlerin favori komplosunu da hat?rlatmal?y?m: “Fethullahç?lar Moon tarikat?yla ortak çal???yor...”)

Tart??ma sabah saatlerine kadar sürdü. Bir gün sonra bayra?? Hürriyet ald?. 1 Nisan tarihli Hürriyet’in man?etinde dev puntolarla ?öyle yaz?yordu: “Türk bebekleri de?i?tirmi?ler...”

Bu man?et, ?u haberi ta??yordu:

“Alt? y?l önce ç?kan ve bir TV program?nda önceki gece gündeme gelen bir kitapta, ?u iddia yer ald?: Moon Tarikat? mensuplar?, hastanelerde yeni do?mu? bebekleri de?i?tiriyor... Bu inan?lmaz iddia, Bayram Keten adl? bir yazara ait, Yap? Kredi Yay?nlar?’ndan ç?kan ve sadece 1000 adet bas?lan Ay Çarpmas? Ayinleri isimli kitapta yer ald?... ??te ?ok cümleler: ‘Amaçlar?m?zdan biri, her kad?n-do?um hastanesine tarikat?m?zdan birini yerle?tirip, çocuklar? kar??t?r?p, soy takibini engellemek.’ (...) Tarikata girmek isteyenler için bir hastanenin ankesörlü telefon numaras?n? da yay?nlayan Keten, tarikat?n tören alan?n?n da Öküz Yaylas?’n?n üstündeki da? tepelerinin aras?nda bulunan bir ova oldu?unu vurguluyor...”

Böyle bir habere nas?l inan?l?r? (1)

Haber, “ben palavray?m” diye ba??r?yordu ama, belli ki gazetenin sayfalar?na zorla buyur edilmeden önce yaz?i?lerine laf anlatamam??t?. O zamanlar yay?nda olan Medyakronik’te olay? ?öyle de?erlendirmi?tik:

“Öyle bir haber ki, okur okumaz, gazetenin tepesindeki tarihle ba?lant? kurmamak mümkün de?il: 1 Nisan!!! Evet evet, bu mutlaka bir ‘1 Nisan’ ?akas? olmal?yd?... Fakat de?ildi, son derece ciddi bir haberdi. (...) Yaz?i?leri, kendi kendine, ‘Yahu, aç?klanmas? durumunda çökecek bir faaliyeti –hastanede çocuklar? de?i?tirme- neden aç??a vursun bir tarikat mensubu’ diye sormam??t? belli ki... Sonra o telefon numaras?... ?nsan hiç de?ilse bir telefon etmez mi o numaraya? Sonra o Öküz Yaylas? meselesi... Tarikat üyeleri y?llard?r orada ‘tören’ yapacak da bundan kimsenin haberi olmayacak...”

O gün sormam???z, bugün soray?m: Öküz Yaylas? neresi ki?

Neyse... 2 nisanda Hürriyet Bayram Keten’i bulmu?. Daha do?rusu Bayram Keten Hürriyet’i bulmu?. Peki, ne demi?? Gazeteden okuyal?m:

“Profesörlerin tart??t??? yazar Bayram Keten konu?tu: Yazd?klar?m?n hepsi hayal ürünü, roman?ma din-kurgu denebilir...”

?a??rmay?n, aynen öyle: Cevizo?lu da Hürriyet de kurguyu gerçek san?p “yazm??lar...”

E?lence sonraki günlerde de devam etti: ?i?li Cumhuriyet Savc?s? Turgay Evsen, haberin yay?mland??? gün Bayram Keten hakk?nda soru?turma ba?latt?. Savc?, Türk Ceza Kanunu’nun 445. maddesinden dava açmay? dü?ünüyordu... Madde, ele ald??? “suç”u ?öyle tan?ml?yordu: “Nesebi yok etmek ve de?i?tirmek...”

O günlerde, ne?e içinde haberi takip etmekte olan Medyakronik ekibi savc? Evsen’i aramay? ak?l etmi? ve anlat?lanlar?n “kurgu” oldu?unun ortaya ç?kt???n?, bu durumda ne yapaca??n? sormu?... Savc? da, evet, ikinci gün öyle oldu?unu ö?rendi?ini, ama soru?turma bir kez aç?ld??? için devam edece?ini belirtmi?... Bu arada bir giri?im de parlamentodan gelmi?... Saadet Partisi milletvekili Zeki Çelik “Hastanelerdeki Türk bebeklerin de?i?tirildi?i” haberlerinin do?ru olup olmad???n? sormu?...

“Afrika’ya soyk?r?m? kabul ettiren Türk büyükelçi”

S?ra geldi taze hikâyeye...

Zaytung diye, ciddi haber görünümünde uydurma haberler yay?mlayan e?lenceli bir site var. Bu sitede mart ay?n?n son haftas?nda yer alan bir habere göre, 12 y?ld?r küçük Afrika ülkesi Sierra Leone’de görev yapan Türk büyükelçisi dünyan?n bu ücra kö?esinde “unutuldu?unu” dü?ünür ve kapa?? Ankara’ya atabilmek için bir strateji geli?tirir. “Madem Türkiye, parlamentolar?ndan Ermeni soyk?r?m?n? kabul eden kararlar ç?kartan ülkelerden büyükelçilerini çekiyor” diye dü?ünür Büyükelçi Orhan Emin Türköne, “ben de Sierra Leone parlamentosundan karar ç?karmak için çal??ay?m...”

Çok de?il, bir ayl?k bir çal??ma yeter Türköne’ye ve parlamento oy birli?iyle Ermeni soyk?r?m?n? kabul eder. D??i?leri Bakanl??? Müste?ar? Ersin Özbükey, düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, büyükelçinin Ankara’ya ça?r?lmas?na karar verildi?ini aç?klar.

Böyle bir habere nas?l inan?l?r? (2)

Habere göre, müste?ar, aç?klamalar?na ?öyle devam eder: “Sa?olsun, Facebook’ta duvar?na ‘offff be ne pis do?rad?k Ermeniler’i :)))’ yazmaktan tutun, gitti?i barlar?n müdavimlerine ‘S?rf benim dedem 100-150 Ermeniyi öldürmü?, kemikleri hâlâ bizim bodrumda durur’ türünden yalan yanl?? bilgiler vermeye kadar elinden ne geliyorsa ard?na koymam??. Sierra Leone zaten ufac?k yer, laf çabuk yay?l?yor. Bir ay önce kimsenin ne Ermenistan’dan ne Türkiye’den haberi varken, bir ay içinde bütün ülke galeyana gelmi?, halk soyk?r?m?n kabul edilmesini sokaklarda dans ederek kutlam??. Olacak i? de?il ama maalesef olmu? bunlar.”

Olacak i? de?il ama, bunu Zaytung’dan okuyan gazeteci Banu Avar, internetteki “Lütfen... Lütfen... Lütfen... bu mail’i herkese forward’lay?n” tad?n? sa?layan bir ses tonu-mimik-jest kombinasyonu e?li?inde Kanal-B televizyonunun “ciddi” tart??ma programlar?ndan birinde izleyicilerin üzerine boca eder.

Banu Avar’?n performans?n? birkaç kez izledim. Komplocu bir zihnin “hah, yakalad?m gazetecili?i”ne ne kadar aç?k oldu?unu anlamak istiyorsan?z, siz de izleyin o videoyu.

Aç?k söyleyeyim, ben üzüldüm ve hüzünlendim. O kadar ki, büyükelçinin tavr?n?, ülkemizdeki “Yabanc? ülkelerden yana Taraf olan ayd?nlar”a benzetti?i bölümde bile k?zamad?m kendisine (“taraf olan” ?eklindeki sözlerini neden “Taraf olan” diye yazd???m?, videoyu izleyince siz de anlayacaks?n?z).

alpergormus@gmail.com

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri